RPO Śląskie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL) realizuje wizję rozwoju regionu zawartą w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, przyjętą przez Sejmik Województwa Śląskiego 1 lipca 2013r., i stanowi jeden z najistotniejszych instrumentów polityki regionalnej.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL) – dotacje, które możemy dla Ciebie pozyskać !

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL) – dowiedz się więcej o programie:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL) jest jednym z 16 regionalnych programów dwufunduszowych, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Programowanie i wdrażanie dwufunduszowego programu daje możliwość planowania celów rozwojowych, a nie poszczególnych funduszy UE, co przyczyni się do zwiększenia komplementarności i efektywności interwencji oraz ściślejszego strategicznego powiązania ze sobą projektów infrastrukturalnych i projektów miękkich. Takie podejście sprzyja również silniejszym powiązaniom i koordynacji działań podejmowanych w regionach przez podmioty zaangażowane w realizację programów.

Główne wyzwania w sferze rozwoju przedsiębiorstw wskazane przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL) to:

 • niski poziom nakładów badawczo-rozwojowych w relacji do PKB; niewystarczający potencjał jednostek B+R na rzecz wdrażania inteligentnych specjalizacji regionalnych; niewystarczająco efektywny system transferu wiedzy i technologii – CT 1.
 • niewystarczająca konkurencyjność sektora MŚP w regionie; niewystarczające wykorzystanie potencjału otoczenia inwestycyjnego, infrastrukturalnego i finansowego na rzecz rozwoju MŚP – CT 3

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL) obejmuje 11 osi priorytetowych, w ramach których realizowane będą wybrane działania i poddziałania, mające na celu realizację określonych projektów na rzecz rozwoju województwa pomorskiego. Poszczególne osie priorytetowe kształtują się jak poniżej:

 1. Oś priorytetowa 1. NOWOCZESNA GOSPODARKA
 2. Oś priorytetowa 2. CYFROWE ŚLĄSKIE
 3. Oś priorytetowa 3. KONKURENCYJNOŚĆ MŚP
 4. Oś priorytetowa 4. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
 5. Oś priorytetowa 5. OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW
 6. Oś priorytetowa 6. TRANSPORT
 7. Oś priorytetowa 7. REGIONALNY RYNEK PRACY
 8. Oś priorytetowa 8. REGIONALNE KADRY GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY
 9. Oś priorytetowa 9. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE
 10. Oś priorytetowa 10. REWITALIZACJA ORAZ INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA
 11. Oś priorytetowa 11. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU EDUKACYJNEGO

Z punktu widzenia bezpośredniego wsparcia rozwoju przedsiębiorstw w województwie śląskim Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL) uwagę koncentruje w 2 osiach priorytetowych: Oś priorytetowa I – NOWOCZESNA GOSPODARKA oraz Oś priorytetowa III – KONKURENCYJNOŚĆ MŚP.

W ramach Osi priorytetowej I – NOWOCZESNA GOSPODARKA, w odniesieniu do sektora przedsiębiorstw – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL) realizuje:

Priorytet inwestycyjny 1b (PI 1b): promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu

Cel szczegółowy 1: zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.

W ramach priorytetu inwestycyjnego 1b wsparcie będą mogły uzyskać projekty polegające na tworzeniu nowej lub rozwoju istniejącej infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach. W ramach powyższego priorytetu inwestycyjnego, wsparcie uzyskają również prace badawczo-rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwa na terenie województwa śląskiego. Przewiduje się również wsparcie transferu wiedzy i praw niematerialnych związanych z wdrażaniem wyników badań i prac rozwojowych oraz wsparcie dla pozyskania praw wyłącznych dla własnych wyników badań i prac rozwojowych

Typy przedsięwzięć:

 • Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach:
  o tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowegow przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej,
  o wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

Główni Beneficjenci, w szczególności:

 • Przedsiębiorstwa;
 • Spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa;
 • Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych;
 • Konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni);
 • Konsorcja przedsiębiorstw i instytutów badawczych;
 • Porozumienia wyżej wymienionych podmiotów, reprezentowanych przez lidera.

W ramach Osi priorytetowej III – KONKURENCYJNOŚĆ MŚP, w odniesieniu do sektora przedsiębiorstw – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL) realizuje:

Priorytet inwestycyjny 3c (PI 3c): wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług

Cel szczegółowy: zwiększone zastosowania innowacji w MŚP.

W ramach priorytetu inwestycyjnego 3c realizowane będą działania przyczyniające się do rozwoju mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Wsparcie uzyskają przede wszystkim projekty koncentrujące się na pozyskaniu i implementacji innowacji produktowych i procesowych z możliwością zastosowania innowacji nie technologicznych jako wspomagające wraz z możliwością ich promocji na arenie krajowej i międzynarodowej.

Typy przedsięwzięć:

 • Innowacje w MŚP:

o wsparcie na wprowadzenie nowego lub ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, z możliwością zastosowania innowacji nietechnologicznych jako wspomagające wraz z możliwością promocji innowacyjnych rozwiązań.

 • Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej:

o wsparcie wykorzystania TIK w procesach biznesowych w przedsiębiorstwach.

 • Rozwój MŚP przy udziale instrumentów finansowych:

o wkład programu w fundusze poręczeniowe, pożyczkowe oraz inne instrumenty finansowe wspierające rozwój MŚP na rynku.

Główni Beneficjenci, w szczególności:

 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
 • Firmy typu spin-off (kontrolowane przez publiczne instytucje badawcze);
 • Podmioty zarządzające zgrupowaniami MŚP;
 • Podmioty wdrażające instrumenty finansowe.

W celu poznania bliższych szczegółów oraz możliwości uzyskania dofinansowania w ramach planowanych konkursów zapraszamy do kontaktu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL) – Zapoznaj się z pełnym harmonogramem naborów wniosków !

 1. Rok 2015: Harmonogram_naborow_RPO_WSL_2014_2020_na_2015_v3_4082015
 2. Rok 2016: RPO_Slaskie_harmonogram_naboru_wnioskow_2016