RPO Warmia i Mazury

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020) realizował będzie cele unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz do osiągnięcia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, a także osiągał będzie rezultaty wskazane w Umowie Partnerstwa poprzez koncentrację tematyczną i terytorialną wsparcia na wybranych przedsięwzięciach.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020) – dotacje, które możemy dla Ciebie pozyskać !

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020) – dowiedz się więcej o programie:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020) obejmuje 12 osi priorytetowych, w ramach których realizowane będą wybrane działania i poddziałania, mające na celu realizację określonych projektów na rzecz rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego. Poszczególne osie priorytetowe kształtują się jak poniżej:

1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

2. Kadry dla gospodarki.

3. Cyfrowy region.

4. Efektywność energetyczna.

5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów.

6. Kultura i dziedzictwo.

7. Infrastruktura transportowa.

8. Obszary wymagające rewitalizacji.

9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych.

10. Regionalny rynek pracy.

11. Włączenie społeczne.

12. Pomoc techniczna

Z punktu widzenia bezpośredniego wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w województwie warmińsko-mazurskim Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020) uwagę koncentruje w Osi priorytetowej 1.  – Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur.

W ramach Osi priorytetowej I – Komercjalizacja Wiedzy – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 realizuje 2 cele tematyczne (CT1 i CT3) oraz 5 priorytetów inwestycyjnych: PI1a i PI1b oraz PI3a, PI3b oraz PI 3c, jak również przypisane im cele szczegółowe:

Priorytet inwestycyjny 1a:

„Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy”

Cel szczegółowy: „Zwiększenie wykorzystania wyników działalności B+R w gospodarce”

Przykładowe działania/typy przedsięwzięć:

 • tworzenie nowoczesnej infrastruktury badawczej.

Typy beneficjentów:

 • uczelnie;
 • jednostki naukowe.

Terytorialny obszar realizacji: cały obszar województwa warmińsko-mazurskiego, preferencje dla OSI Aglomeracja Olsztyna, OSI Ośrodki subregionalne

Priorytet inwestycyjny 1b:

„Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności

w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeni”

Cel szczegółowy: „Wzrost innowacyjności firm działających w obszarach inteligentnych specjalizacji”

Przykładowe działania/typy przedsięwzięć:

– własna działalność B+R przedsiębiorstw:

 • tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach (w tym centra badawczo-rozwojowe);
 • wsparcie prac B+R firm oraz wdrożenia własnych wyników badań naukowych; (w tym
 • wsparcie w zakresie ochrony własności intelektualnej – uzyskania praw wyłącznych dla
 • własnych rozwiązań technicznych);

– zakup usług B+R oraz wykorzystanie w przedsiębiorstwach wyników badań/ rozwiązań technologicznych wypracowanych z sektorem naukowym:

 • bon na nawiązanie współpracy – projekty mające na celu zakup usług B+R, doradczych oraz
 • technologii,
 • bon na rozwój współpracy poprzez projekty B+R – rozwój nowych lub udoskonalenie obecnie
 • oferowanych i wykorzystywanych produktów/ usług/ technologii, przygotowanie do
 • uzyskania akredytacji i certyfikacji, proces akredytacji i certyfikacji oraz proces uzyskiwania
 • ochrony praw własności intelektualnej,
 • kontrakt B+R – wsparcie dużych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych połączonych
 • z wdrożeniem opracowanych technologii i/lub produktów.
 • wsparcie wspólnych przedsięwzięć grup przedsiębiorstw związanych z prowadzeniem prac B+R.

Typy beneficjentów:

 • przedsiębiorstwa
 • grupy przedsiębiorstw (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja, klastry)
 • konsorcja: przedsiębiorstw, IOB, jednostek naukowych, uczelni przy czym liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo

Terytorialny obszar realizacji: cały obszar województwa warmińsko-mazurskiego.

Priorytet inwestycyjny 3a:

„Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego

wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczość”.

Cel szczegółowy: „Poprawa przedsiębiorczości w województwie warmińsko-mazurskim”

Przykładowe działania/typy przedsięwzięć:

 • wspieranie inkubowania przedsiębiorstw
 • wsparcie finansowe dla nowopowstałych firm (w szczególności opartych o innowacyjne pomysły) wraz ze wsparciem doradczym, mentorskim i szkoleniowym jako element przygotowania do funkcjonowania na rynku
 • tworzenie nowej i modernizacja istniejącej infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego (w tym na obszarach powojskowych – nie pozostających w zasobach Agencji Mienia Wojskowego ani żadnej innej instytucji zarządzającej terenami wojskowymi, poprzemysłowych, pokolejowych i popegeerowskich); uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w media, budowa lub modernizacja układu komunikacyjnego terenu inwestycyjnego, kampanie promocyjne (jako integralny element projektu).

Typy beneficjentów:

 • przedsiębiorstwa
 • instytucje otoczenia biznesu
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

Terytorialny obszar realizacji: cały obszar województwa warmińsko-mazurskiego a w przypadku terenów inwestycyjnych: OSI – Tygrys Warmińsko-Mazurski

 

Priorytet inwestycyjny 3b:

„Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia”

Cel szczegółowy: „Poprawa atrakcyjności gospodarki województwa warmińsko-mazurskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych”

Przykładowe działania/typy przedsięwzięć:

– wsparcie działalności przedsiębiorstw nastawionych na wzrost eksportu i zdobywania nowych rynków zbytu (w tym działania zwiększające świadomość przedsiębiorstw o potrzebie i korzyściach internacjonalizacji) – usługi związane z internacjonalizacją MŚP, w tym:

 • dostarczanie informacji na temat dostępnych funduszy i instrumentów wsparcia dla
 • przedsiębiorców w zakresie eksportu (kredyty i gwarancje rządowe, ubezpieczenia kredytów,
 • programy na udział przedsiębiorców w targach i wystawach);
 • badanie i weryfikacja wiarygodności konkretnych biznesowych partnerów zagranicznych
 • przede wszystkim z rynków wschodnich;
 • udział przedsiębiorstw w międzynarodowych (krajowych i zagranicznych) targach, wystawach
 • branżowych, misjach gospodarczych, spotkaniach brokerskich, kooperacyjnych);
 • pomoc prawna związana z internacjonalizacją firm;
 • wsparcie inwestycyjne rozwoju przedsiębiorstw związanego z internacjonalizacją;
 • promocja gospodarcza regionu (projekty sieciowe) wraz z profesjonalizacją obsługi:
 • inwestycyjna,
 • oferty biznesowej regionu,
 • turystyczna.

Typy beneficjentów:

 • przedsiębiorstwa;
 • samorząd województwa;
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • instytucje otoczenia biznesu.

Terytorialny obszar realizacji: cały obszar województwa warmińsko-mazurskiego.

Priorytet inwestycyjny 3c

„Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług”

Cel szczegółowy: „Unowocześnienie przedsiębiorstw w województwie warmińsko-mazurskim”

Przykładowe działania/typy przedsięwzięć:

 • inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny, ewentualnie wraz z niezbędną infrastrukturą;
 • wprowadzanie innowacji produktowych i procesowych
 • wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług (w tym pakietowych produktów turystycznych);
 • odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu w tradycyjnych zawodach, produktach i usługach (np. kulinarnych) oraz wsparcie towarzyszących projektom wydatków obrotowych.

Typy beneficjentów:

 • przedsiębiorstwa
 • grupy przedsiębiorstw (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja, klastry)

Terytorialny obszar realizacji: cały obszar województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Priorytet inwestycyjny 3d

„Wspieranie zdolności MŚP do wzrostu na rynkach regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz do angażowania się w procesy innowacji”

Cel szczegółowy:„Wspieranie zdolności MŚP do udziału w procesach wzrostu i innowacji”

Przykładowe działania/typy przedsięwzięć:

 • wsparcie doradcze i szkoleniowe podmiotów wspierających przedsiębiorczość, w tym zarządzających parkami przemysłowymi, naukowo-technologicznymi, inkubatorami przedsiębiorczości, ośrodków innowacji (w oparciu o zidentyfikowane potrzeby instytucji);
 • usługi doradcze i szkoleniowe zwiększające zdolność MŚP do budowania oraz wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku (szeroki, otwarty katalog możliwych usług dla biznesu, możliwość realizacji usługi na terenie całego kraju) – świadczone w oparciu o podejście popytowe.
 • przygotowanie i świadczenie pakietowych usług służących podniesieniu innowacyjności firm (w ramach tego typu przedsięwzięć również promocja rozwoju technologicznego i innowacyjności), w tym inwestycje w infrastrukturę, wyłącznie w celu świadczenia nowych usług;

Grupy docelowe: przedsiębiorstwa

Typy beneficjentów:

 • przedsiębiorstwa;
 • instytucje otoczenia biznesu.

Terytorialny obszar realizacji: cały obszar województwa warmińsko-mazurskiego.

 

W celu poznania bliższych szczegółów oraz możliwości uzyskania dofinansowania w ramach planowanych konkursów zapraszamy do kontaktu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020) – sprawdź planowany harmonogram naborów wniosków !

 1. Rok 2015: RPO_WiM_Harmonogram_naborow_wnioskow_2015(z dnia_24_11_2015)
 2. Rok 2016: RPO_WiM_Harmonogram_naborow_wnioskow_2016(z dnia_16_07_2016)