Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP

Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)

Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP realizuje cel szczegółowy – Lepsze warunki do rozwoju MŚP. Rezultatem interwencji będzie zwiększony poziom kreacji przedsiębiorstw oraz inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw.

Typy projektów:

W ramach poddziałania dofinansowany zostanie zakup przez Beneficjenta usług , które przyczynią się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa i/lub jego rozwoju, w tym:

 • Usług doradczych i szkoleniowych zwiększające zdolność MŚP do budowania oraz wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku (minimalna wartość zakupionych usług 140 tys. PLN netto)
 • Usług związanych z internacjonalizacją firmy, tj. usługi doradcze, informacyjne, organizacja udziału przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach, wyjazdach biznesowych, misjach gospodarczych (minimalna wartość zakupionych usług 20 tys. PLN netto)

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

Beneficjenci: ptrzedsiębiorstwa z sektora MŚP

Mechanizmy powiązania interwencji z innymi działaniami/ poddziałaniami:

Wsparcie w ramach poddziałania 1.3.5 powiązane jest z interwencją w ramach Poddziałania 10.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020,w ramach którego dofinansowane zostaną usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe. W ramach 10.6 wsparte zostaną usługi dostępne w Rejestrze Usług Rozwojowych na które dofinansowanie wyniesie maks. 70.000 PLN.

Maksymalny poziom wsparcia: 50% wydatków kwalifikowanych projketu

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu:

Minimalna:

1. usługi doradcze i szkoleniowe zwiększające zdolność MŚP do budowania oraz wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku – min. 140.000,00 zł

2. usługi związane z internacjonalizacją firmy, tj. usługi doradcze, informacyjne, organizacja udziału przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach, wyjazdach biznesowych, misjach gospodarczych min. 20 000,00 zł

Maksymalna: 400 000,00 zł

Limity i ograniczenia:

Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, Beneficjent jest zobowiązany do uwzględnienia podczas wyboru Wykonawcy następujących kryteriów:

 • posiadanie doświadczenia w wykonywanych/ realizowanych usługach związanych z przedmiotem zamówienia, tj. Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykażą się realizacją:
  • min. 10 usług związanych z przedmiotem zamówienia średniorocznie w przypadku usług doradczych i szkoleniowych
  • min. 2 usług, związanych z przedmiotem zamówienia w przypadku usług organizacji udziału w wydarzeniach związanych z internacjonalizacją przedsiębiorstwa
  • dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
  • dysponowanie (lub możliwość pozyskania) wymaganą do realizacji projektu technologią (jeśli dotyczy).

W odniesieniu do projektów, których przedmiotem jest usługa związana z organizacją udziału w wydarzeniach spełnione muszą być w szczególności następujące warunki: wydarzenie związane z internacjonalizacją przedsiębiorstwa nie trwa dłużej niż 7 dni kalendarzowych Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w branży związanej z wydarzeniem co najmniej 12 miesięcy do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca załączył do wniosku o dofinansowanie projekt programu/ program wydarzenia. Usługi objęte projektem muszą dotyczyć działalności beneficjenta prowadzonej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, usługi szkoleniowe muszą obejmować wyłącznie pracowników zatrudnionych w siedzibie/ oddziale zlokalizowanym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.