Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw – Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na okres 2014-2020 (RPO WZ 2014-20) – realizowane jest w ramach osi priorytetowej 1. Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie.

Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw – najważniejsze informacje:

Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ma na celu objąć wsparciem projekty inicjujące współpracę przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi. Wsparciem objęty zostanie cały proces powstawania innowacji, od pomysłu do przygotowania do wdrożenia, z zastrzeżeniem, iż wyłącznym etapem projektu nie może być etap pierwszej produkcji.

Finansowanie będzie obejmować prace badawczo–rozwojowe realizowane na różnych poziomach gotowości technologicznej, w tym także prace demonstracyjne i tworzenie prototypów, działania w zakresie walidacji produktów oraz uruchomienia pierwszej produkcji, rozumianej jako pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa.

Elementem projektu mogą być także działania w obszarze wzornictwa oraz uzyskanie ochrony własności przemysłowej i intelektualnej dla wypracowanych rozwiązań technicznych i nowych produktów. Ponadto możliwy będzie także zakup przez przedsiębiorstwa wyników prac B+R w celu ich dalszego rozwinięcia i dostosowania do specyfiki przedsiębiorstwa (tzn. przedsięwzięcie musi obejmować także dalsze niezbędne prace rozwojowe).

Wsparcie jest skierowane zarówno do przedsiębiorstw rozpoczynających prowadzenie własnej działalności badawczo-rozwojowej, jak i rozwijających działalność badawczo–rozwojową. Preferowane będą przedsięwzięcia, które służyć będą nawiązywaniu bądź rozwijaniu współpracy badawczo–rozwojowej z innymi przedsiębiorstwami lub organizacjami badawczymi.

Z uwagi na niski stopień dotychczasowej współpracy zachodniopomorskich przedsiębiorstw w zakresie prac badawczo-rozwojowych z jednostkami naukowymi wyodrębniony zostanie typ projektu „Projekty inicjujące współpracę z jednostkami naukowymi”, w ramach którego przedsiębiorstwa będą miały możliwość zakupienia w jednostce naukowej usług badawczo–rozwojowych związanych z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu/usługi bądź jego przetestowanie.

Wsparcie dla dużych przedsiębiorstw jest możliwe pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności badawczo-rozwojowej do regionalnej gospodarki. W przypadku dużych firm preferencją objęte będą projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi.

W wyniku zaplanowanej interwencji nastąpi zwiększenie liczby przedsiębiorstw zaangażowanych w poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań i tworzenie nowych produktów i usług z wykorzystaniem m.in. wynalazków, wzorów przemysłowych czy wzorów użytkowych. Wzrośnie liczba projektów badawczo-rozwojowych i transferów technologii.

Zwiększy się także skala kooperacji, umożliwiając – szczególnie MŚP – tworzenie rozwiązań czy stosowanie technologii, do których nie miałyby dostępu prowadząc działalność indywidualnie.
Wsparcie w ramach działania będzie ukierunkowane wyłącznie na przedsięwzięcia zgodne z regionalną strategią na rzecz inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego.
W długofalowej perspektywie wsparcie przyczyni się do podniesienia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw oraz do wzrostu nakładów na B+R.

Typy projektów:

  1. Projekty inicjujące współpracę przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi
  2. Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej

Beneficjenci:

Typ projektu 1:
– mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa;
– partnerstwa przedsiębiorstw;
Typ projektu 2:
– mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa;
– partnerstwa przedsiębiorstw;
– partnerstwa naukowo-przemysłowe, w których liderem jest przedsiębiorstwo

Maksymalny poziom dofinansowania:

Typ projektu 1 – 85%

Typ projektu 2:
1. na podstawie art. 25 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014:
– 100 % wydatków kwalifikowalnych w przypadku badań podstawowych;
– 50 % wydatków kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych;
– 25 % wydatków kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych;
– 50 % wydatków kwalifikowalnych w przypadku studiów wykonalności

W przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych (maksymalna intensywność pomocy – 80% kosztów kwalifikowanych:
– 10 punktów procentowych w przypadku średnich przedsiębiorstw;
– 20 punktów procentowych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw;
– 15 punktów procentowych jeżeli projekt obejmuje efektywną współpracę lub jego wyniki są szeroko rozpowszechniane

Intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć do maksymalnie 80 % kosztów kwalifikowalnych w następujący sposób:
a) o 10 punktów procentowych w przypadku średnich przedsiębiorstw oraz o 20 punktów procentowych w przypadku małych przedsiębiorstw;
b) o 15 punktów procentowych, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:
– projekt zakłada efektywną współpracę:

  • między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych,
  • lub — między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań;

– wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego
lub otwartego.

Intensywność pomocy na studium wykonalności można zwiększyć o 10 punktów procentowych w przypadku średnich przedsiębiorstw i o 20 punktów procentowych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw.
2. na podstawie art. 28 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014:
– 50% – w przypadku etapów projektu dotyczących działań w obszarze wzornictwa oraz uzyskania ochrony własności przemysłowej i intelektualnej

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu w ramach 2 typu projektów:
– co do zasady 5 000 000 PLN

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: nie określono

Instytucja ogłaszająca konkurs: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodnio-pomorskiego (UMWZ).

Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw – Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na okres 2014-2020 (RPO WZ 2014-20):

Dowiedz się więcej o programie i sprawdź planowany harmonogram naborów !

Zapraszamy do kontaktu !