Strategia ekspansji na rynki zagraniczne, Działanie 1.15

strateg_optStrategia ekspansji na rynki zagraniczne, Działanie 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw, typ 1: Kompleksowe wsparcie indywidualnych przedsiębiorstw w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne – Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020 (RPO WZM 2014-2020).

Zgodnie z Regulaminem Konkursu dla projektów typu 1:  Kompleksowe wsparcie indywidualnych przedsiębiorstw w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne – Działanie 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw, strategia ekspansji na rynki zagraniczne stanowi obligatoryjny załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Przygotowana przez wnioskodawcę strategia ekspansji na rynki zagraniczne powinna zawierać obligatoryjnie następujące elementy:

      1. opis dotyczący pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług, jak i bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania w kontekście prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy poprzez eksport,
      2. dane dotyczące wybranych rynków docelowych,
      3. analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków docelowych,
      4. opis celów i strategii eksportowej,
      5. wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji przez przedsiębiorcę,
      6. wstępny harmonogram wdrażania strategii ekspansji na rynki zagraniczne,
      7. szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania opracowanej strategii.

 Jako firma doradcza specjalizujemy się w projektach ukierunkowanych na rozwój eksportu:

Usługi w w/w zakresie świadczymy od 2009 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi realizacjami i referencjami. Na życzenie prześlemy też pełną listę referencyjną zrealizowanych projektów.

Sporządzimy strategię ekspansji na rynki zagraniczne dla Twojej firmy w ramach działania 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw, typ 1: Kompleksowe wsparcie indywidualnych przedsiębiorstw w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne, RPO WZM (2014-2020).

Skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły !