Działanie 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw

Działanie 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw, Typ 1: Kompleksowe wsparcie indywidualnych przedsiębiorstw w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne – Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na okres 2014-2020 (RPO WZ 2014-20) – realizowane jest w ramach osi priorytetowej I GOSPODARKA, INNOWACJE, NOWOCZESNE TECHNOLOGIE.

RP CONSULTING

Pozyskamy dofinansowanie dla Twojej firmy !

Nasze specjalizacje:

1. strategia / plan działalności międzynarodowej,

2. pozyskiwanie dofinansowania na rozwój eksportu,

3. doradztwo eksportowe / wdrażanie działań eksportowych / prowadzenie projektów i rozliczanie dofinansowania

Działanie 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw – najważniejsze informacje:

Celem działania jest stworzenie lepszych warunków dla rozwoju MŚP dzięki budowaniu potencjału eksportowego przedsiębiorstw, a także kreowaniu współpracy gospodarczej.

Działanie 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw ma za zadanie ukierunkowanie przedsiębiorstw na zwiększenie stopnia kooperacji z partnerami krajowymi, jak i zagranicznymi, co pozwoli lepiej wykorzystać istniejący potencjał rozwoju gospodarki regionu, szczególnie w obszarze innowacyjnych MŚP.

Typy projektów ukierunkowane bezpośrednio na indywidualne MŚP – Typ 1: Kompleksowe wsparcie indywidualnych przedsiębiorstw w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne.

1. Przedmiotem projektu w ramach typu 1 jest realizacja opracowanej przez przedsiębiorstwo strategii ekspansji na rynki zagraniczne.

2. Przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać wsparcie na działania służące wdrożeniu poszczególnych etapów strategii ekspansji na rynki zagraniczne pod warunkiem realizacji tej strategii w sposób kompleksowy (tj. nie w formie incydentalnych działań), mający na celu efektywne przygotowanie i zaprezentowanie oferty przedsiębiorstwa.

3. Warunkiem koniecznym jest realizacja co najmniej dwóch działań/etapów zaplanowanych w strategii.

4. Wsparcie będzie mogło obejmować wybrane lub wszystkie etapy/działania zaplanowane w strategii, którymi mogą być:

 • przygotowanie do prezentacji oferty podczas imprez targowo-wystawienniczych,
 • udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy,
 • udział w misjach gospodarczych za granicą związanych z rynkiem docelowym połączonych z bilateralnymi spotkaniami z potencjalnymi kontrahentami,
 • doradztwo w zakresie strategii działań marketingowych, koncepcji dostosowania wzorniczego produktów/oferty, koncepcji wizerunku przedsiębiorcy, czy ochrony własności intelektualnej na wybranych rynkach docelowych,
 • doradztwo w obszarze wyszukiwania i doboru partnerów gospodarczych,
 • doradztwo w zakresie tworzenia sieci dystrybucyjnej na rynkach docelowych,
 • uzyskanie niezbędnych dokumentów/certyfikatów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na wybrane rynki docelowe

z zastrzeżeniem, że jedynym rodzajem działań będącym przedmiotem projektu nie możbyć udział w misjach gospodarczych.

5. Przed udzieleniem wsparcia na realizację etapów/działań przewidzianych w strategii, będzie ona podlegać ocenie jakościowej, w szczególności pod kątem zakładanych rezultatów oraz adekwatności i kompleksowości zaplanowanych w niej elementów.

6. Zakres działań realizowanych w ramach strategii musi być zgodny z zakresem działań wskazanych w projekcie oraz informacjami zawartymi we wniosku o dofinansowanie.

7. Strategia stanowić będzie obowiązkowy załącznik do wniosku o dofinansowanie. Obligatoryjne elementy, jakie powinna zawierać strategia ekspansji na rynki zagraniczne.

8. Wsparcie adresowane jest wyłącznie do przedsiębiorstw działających w obszarze inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego. Zakres działalności wnioskodawcy związany z przedmiotem projektu musi wpisywać się w obszary, lub obszary bezpośrednio z nimi powiązane w ramach globalnych łańcuchów wartości, określone w Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego, stanowiącym załącznik do regulaminu konkursu.

9. Konkurs dedykowany jest następującym specjalizacjom:

 • Wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
 • Zaawansowane wyroby metalowe,
 • Produkty drzewno-meblarskie,
 • Opakowania przyjazne środowisku,
 • Produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
 • Nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
 • Multimodalny transport i logistyka,
 • Produkty oparte na technologiach informacyjnych.

Beneficjenci projektów Typu 1: Kompleksowe wsparcie indywidualnych przedsiębiorstw w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne.

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,

Limity i ograniczenia:

 • Wsparcie udzielone jednemu przedsiębiorstwu w ramach typu 1: Kompleksowe wsparcie indywidualnych przedsiębiorstw w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne oraz łącznie w ramach typu 1 i 2 (jako uczestnikowi programu ekspansji) nie może przekroczyć kwoty 150 000 PLN.
 • Wsparcie udzielone jednemu przedsiębiorstwu w ramach typu 2 nie może przekroczyć kwoty 50 000 PLN.

Maksymalna intensywność wsparcia:

 • 85% wydatków kwalifikowanych projektu (finansowanych z pomocy de minimis) – z zasady dla projektów Typu 1: Kompleksowe wsparcie indywidualnych przedsiębiorstw w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne.
 • 50% wydatków kwalifikowanych projektu (finansowanych z pomocy publicznej)

Szczegółowy katalog wydatków kwalifikowanych: 1.15_RPO_WZP_2014-20_wydatki_kwalifikowane

Planowany termin naboru wniosków:

 • Ogłoszenie o konkursie: 30.06.2016 r.
 • rozpoczęcie naboru: 01.08.2016 r.
 • zakończenie naboru: 30.09.2016 r.

Ogólna pula środków przeznaczonych na konkurs: 3 760 000,00 zł, w tym:

 • 2 256 000,00 zł na projekty realizowane w ramach typu 1
 • 940 000,00 zł na projekty realizowane w ramach typu 2
 • 564 000,00 zł na projekty realizowane w ramach typu 3

Treść oryginalnego ogłoszenia o konkursie

Jesteś zainteresowany dofinansowaniem ?

Zapraszamy do kontaktu !

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na okres 2014-2020 (RPO WZ 2014-20):

Dowiedz się więcej o programie i sprawdź planowany harmonogram naborów !