RPO Wielkopolskie

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 – 2020 (WRPO 2014+) jako cel główny stawia poprawę konkurencyjności i spójności województwa.

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 – 2020 (WRPO 2014+) – dotacje, które możemy dla Ciebie pozyskać !

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 – 2020 (WRPO 2014+) – dowiedz się więcej o programie:

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 – 2020 (WRPO 2014+) obejmuje 9 osi priorytetowych, w ramach których realizowane będą wybrane działania i poddziałania, mające na celu realizację określonych projektów na rzecz rozwoju województwa wielkopolskiego. Poszczególne osie priorytetowe kształtują się jak poniżej:

 1. OŚ PRIORYTETOWA 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
 2. OŚ PRIORYTETOWA 2 Społeczeństwo informacyjne
 3. OŚ PRIORYTETOWA 3 Energia
 4. PRIORYTETOWA 4 Środowisko
 5. OŚ PRIORYTETOWA 5 Transport
 6. OŚ PRIORYTETOWA 6 Rynek Pracy
 7. OŚ PRIORYTETOWA 7 Włączenie społeczne
 8. OŚ PRIORYTETOWA 8 Edukacja
 9. OŚ PRIORYTETOWA 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 – 2020 (WRPO 2014+) w zakresie bezpośredniego wsparcia dla rozwoju przedsiębiorstw koncentruje się w osi priorytetowej 1 – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka – i skupia ma poniższych priorytetach i celach szczegółowych:

PRIORYTET INWESTYCYJNY 1a (PI 1a)

PRIORYTET INWESTYCYJNY 1b (PI 1b)

PRIORYTET INWESTYCYJNY 3a (PI 3a)

PRIORYTET INWESTYCYJNY 3b (PI 3b)

PRIORYTET INWESTYCYJNY 3c (PI 3c)

Priorytet Inwestycyjny 1a: Udoskonalenie infrastruktury badań i innowacji i zwiększenie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy

Cel szczegółowy: Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej

Typy przedsięwzięć:

wsparcie jednostek naukowych w zakresie infrastruktury badawczo-rozwojowej. Wśród spodziewanych typów przedsięwzięć nie można wykluczyć projektów zintegrowanych, wymagających finansowania krzyżowego, związanego m.in. z rozwijaniem kompetencji kadr.

Grupy docelowe/beneficjenci:

 • jednostki naukowe i ich konsorcja,
 • konsorcja naukowo-przemysłowe, gdzie rolę lidera pełni jednostka nauko-wa/uczelnia wyższa,
 • uczelnie wyższe.

Priorytet Inwestycyjny 1b: Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji po-przez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu.

Cel szczegółowy: Zwiększona aktywność B+R przedsiębiorstw

Typy przedsięwzięć:

 • wsparcie działalności B+R związanej z rozwojem regionalnych inteligentnych specjalizacji, realizowanej przez/dla przedsiębiorców (w tym stworzenie/rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego),
 • wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej,
 • wsparcie infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach.

Wśród spodziewanych typów przedsięwzięć nie można wykluczyć projektów zintegrowanych, wymagających finansowania krzyżowego, związanych m.in. z zatrudnieniem i roz-wojem wykwalifikowanych kadr B+R przedsiębiorstw oraz pracowników naukowych, a także z rozwojem umiejętności pracowników obsługujących aparaturę badawczą.

Grupy docelowe/beneficjenci:

 • przedsiębiorcy,
 • konsorcja przemysłowo-naukowe,
 • sieci/grupy przedsiębiorstw,
 • podmioty wdrażające instrumenty finansowe,
 • spółka celowa/spin-off, ustanowiona przez publiczne instytucje badawcze w celu podjęcia współpracy w sektorem przedsiębiorstw (będzie traktowana jako podmiot gospodarczy).

Priorytet Inwestycyjny 3a: Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również po-przez inkubatory przedsiębiorczości

Cel szczegółowy: Lepsze warunki do rozwoju MŚP

Typy przedsięwzięć:

 • wsparcie rozwoju przedsiębiorstw w początkowym okresie ich działalności,
 • rozwój potencjału i zakresu oraz poprawa jakości usług instytucji otoczenia biznesu na rzecz inkubacji przedsiębiorstw, w tym dla regionalnych specjalizacji,
 • tworzenie nowej i rozwój istniejącej infrastruktury terenów inwestycyjnych na rzecz rozwoju gospodarczego, w tym dla inteligentnych specjalizacji regionalnych.

Wśród spodziewanych typów przedsięwzięć nie można wykluczyć projektów zintegrowanych, wymagających finansowania krzyżowego, związanych m.in. z rozwojem wykwalifikowanych kadr.

Grupy docelowe/beneficjenci:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne,
 • przedsiębiorcy (MŚP),
 • instytucje otoczenia biznesu,

Priorytet Inwestycyjny 3b: Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia

Cel szczegółowy: Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP

Typy przedsięwzięć:

 • wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw i ich grup, przez m.in. wsparcie międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw, wdrażanie nowych modeli biznesowych, czy promocja przedsiębiorstw regionu na rynkach międzynarodowych,
 • promocja gospodarcza regionu.

Wśród spodziewanych typów przedsięwzięć nie można wykluczyć projektów zintegrowanych, wymagających finansowania krzyżowego, związanych m.in. rozwojem wykwalifikowanych kadr oraz umiejętności pracowników obsługujących nowe urządzenia.

Grupy docelowe/beneficjenci:

 • przedsiębiorcy (MŚP),
 • grupy/sieci przedsiębiorstw (MŚP),
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki oraz jednostki organizacyjne,

Priorytet Inwestycyjny 3c: Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług

Typy przedsięwzięć:

 • inwestycje w przedsiębiorstwa na rzecz nowych lub ulepszonych produktów i usług, w tym e-usług,
 • wsparcie „zielonego” aspektu działalności gospodarczej,
 • wsparcie TIK na rzecz współpracy i sieciowania działalności gospodarczej,
 • inwestycje na rzecz poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw służące poprawie konkurencyjności produkcji.

Wśród spodziewanych typów przedsięwzięć nie można wykluczyć projektów zintegrowanych, wymagających finansowania krzyżowego, związanych m.in. rozwojem wykwalifikowanych kadr oraz umiejętności pracowników obsługujących nowe urządzenia.

Grupy docelowe/beneficjenci:

 • przedsiębiorcy (MŚP),
 • grupy/sieci przedsiębiorstw (MŚP),
 • podmioty wdrażające instrumenty finansowe.

W celu poznania bliższych szczegółów oraz możliwości uzyskania dofinansowania w ramach planowanych konkursów zapraszamy do kontaktu.

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 – 2020 (WRPO 2014+) – sprawdź planowany harmonogram naborów wniosków !

 1. Rok 2015: harmonogram_naboru_wnioskow_wrpo_maj_2015
 2. ROK 2016: Harmonogram_naborow_wnioskow_WRPO2014_na_rok_2016_(listopad_2015)