Poddziałanie 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu

Poddziałanie 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu – WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 – 2020 (WRPO 2014+) – realizowane jest w ramach osi priorytetowej 1. INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA.

Poddziałanie 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu zakłada wdrożenie planu rozwoju eksportu polegające na realizacji co najmniej dwóch działań z poniższej listy, w tym minimum jednego działania obowiązkowego:

1. Działania obowiązkowe:
a) doradztwo i opracowania w zakresie wdrożenia nowych modeli biznesowych,
b) poszukiwanie partnerów na rynkach docelowych (analizy, opracowania);
c) uzyskanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe (doradztwo, zakup);
d) doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej;
e) doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach;
f) wsparcie inwestycyjne w zakresie dostosowania produktów/usług do wymogów na rynkach docelowych.

2. Działania dodatkowe:
a) udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy;
b) organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą;
c) udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze wystawcy;
d) organizacja misji gospodarczych przedsiębiorców zagranicznych u przedsiębiorcy.

Beneficjenci:

  • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające warunki w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Komisji UE 651/2014 z dnia 17.06.2014r. oraz ich sieci i grupy, z wykluczeniem typów podmiotów wskazanych w odpowiedniej dokumentacji.

Wartości oraz poziomy dofinansowania:

1. Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 700.000,00 PLN.
2. Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 85% wydatków kwalifikowalnych.
3. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 3 500 000, 00 PLN.
4. Wydatki inwestycyjne nie mogą stanowić większości wydatków kwalifikowalnych projektu.
5. Wartość wnioskowanej pomocy de minimis łącznie z wartością innej pomocy de minimis
otrzymanej przez Wnioskodawcę w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch
poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość
200 000,00 EUR.

Forma wsparcia:

1. Wsparcie w ramach Konkursu udzielane jest w formie pomocy bezzwrotnej.
2. Wsparcie może być udzielane w formie zaliczki przed poniesieniem wydatków na realizację Projektu i / lub jako refundacja wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez Beneficjenta.

Instytucja ogłaszająca konkurs: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (UMWW)

Przykładowe koszty kwalifikowalne:

1. Zakup usług doradczych z zakresu:

a) opracowania nowych modeli biznesowych;

b) opracowania strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej;

c) opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach (z wyłączeniem usług doradczych polegających na promocji podczas targów i wystaw);

d) pozyskania dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe (wraz z ceną nabycia przedmiotowych dokumentów).

2. Koszty udziału w targach i misjach gospodarczych:

a) koszty najmu powierzchni targowych;

b) koszt budowy stoiska targowego;

c) koszty zakwaterowania;

d) koszty transportu;

e) koszty usług cateringowych;

f) koszty tłumaczeń.

3. Wsparcie inwestycyjne w zakresie dostosowania produktów/usług do wymogów na rynkach docelowych:

a) koszty zakupu środków trwałych;

b) koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych;

c) koszty modernizacji posiadanych środków trwałych;

d) koszty prac budowlanych.

Niekwalifikowalne są m.in. koszty:

a) amortyzacji;

b) zakupu środków transportu;

c) zakupu używanych środki trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;

d) bieżące, ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z prowadzoną działalnością (opłata za media, najem/dzierżawa pomieszczeń itd.).

Poddziałanie 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu – Ogłoszenie o konkursie oraz pełna dokumentacja (2015 r.)

Poddziałanie 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu – WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 – 2020 (WRPO 2014+):

Dowiedz się więcej o WRPO 2014+ oraz sprawdź planowany harmonogram naborów wniosków !

Jesteś zainteresowany dofinansowaniem ?

Zapraszamy do kontaktu !