Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu

Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu – WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 – 2020 (WRPO 2014+) – realizowane jest w ramach osi priorytetowej 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw.

Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu (WRPO 2014+) – najważniejsze informacje:

Typy projektów:

Wsparcie wysoko innowacyjnych przedsiębiorstw (wdrażających innowacje technologiczne, procesowe, produktowe) poprzez inwestycje w:
a) środki trwałe;
b) wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Beneficjenci:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, z wyjątkiem podmiotów wykluczonych zgodnie z wytycznymi WRPO 2014+

Maksymalny poziom wsparcia:

  • 45% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw;
  • 35% kosztów kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw.

Instytucja ogłaszająca konkurs: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (UMWW)

Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu – WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 – 2020 (WRPO 2014+):

Dowiedz się więcej o WRPO 2014+ oraz sprawdź planowany harmonogram naborów wniosków !

Jesteś zainteresowany dofinansowaniem ?

Zapraszamy do kontaktu !