Działanie 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej

Działanie 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej – WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 – 2020 (WRPO 2014+) – realizuje CT3 Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw oraz PI 3b Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia.

Działanie 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej jako cel szczegółowy zakłada zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP w regionie przekładające się na większe umiędzynarodowienie regionalnej gospodarki prowadzące do wzrostu konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw.

Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

  • Liczba przedsiębiorstw aktywnych na rynkach międzynarodowych (szt.)
  • Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (EPC)

Lista wskaźników produktu

  • Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności (szt.)
  • Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe (szt.)
  • Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych (szt.)

Działanie 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej realizowane będzie poprzez 2 poddziałania: