Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw – WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 – 2020 (WRPO 2014+) – realizowane jest w ramach osi priorytetowej 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka.

Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw realizuje cel tematyczny 3 (CT3) Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw oraz priorytet inwestycyjny 3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług.

Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw przewiduje do realizacji 2 poddziałania, w ramach których realizowane będą określone typy projektów: