Negocjacje Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020 rozpoczęte przez Komisję Europejską

5 marca 2014 r. odbyła się konferencja inaugurująca negocjacje umowy partnerstwa między polskim rządem, a Komisją Europejską, których celem jest ustalenie ostatecznego kształtu programów w ramach polityki spójności na lata 2014-2020. Negocjacje umowy partnerstwa zostały rozpoczęte po przekazaniu Komisji Europejskiej przez Polskę 10 stycznia 2014 r. projektu Umowy Partnerstwa, będącej strategicznym dokumentem określającym strategię i kierunki alokacji kolejnej puli Funduszy Europejskich. Celem negocjacji jest wypracowanie najbardziej efektywnego sposobu alokacji środków unijnych w nowej perspektywie finansowej.

Fundusze UE, stanowiące wsparcie polityki spójności oraz rolnictwa i rybołówstwa, są podstawą średnio- i długookresowej strategii rozwoju naszego kraju. Głównym ich zadaniem będzie zwiększenie poziomu inwestycji na rzecz przyspieszenia wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy, jak również podniesienia poziomu konkurencyjności poszczególnych polskich regionów.

Należy podkreślić, iż Polska jest pierwszym krajem, który przedstawił Komisji Europejskiej swoją strategię, zdefiniowaną w projekcie Umowy Partnerstwa w ramach nowej, zreformowanej polityki spójności, jak również pierwszym krajem, który oficjalnie rozpoczął negocjacje umowy partnerstwa z Komisją Europejską.

Zamiarem Komisji Europejskiej jest zatwierdzenie przed końcem swej kadencji wszystkich umów partnerstwa i programów operacyjnych, przewidzianych na lata 2014-2020, przedstawionych przez kraje członkowskie. Dokumenty programowe państw członkowskich muszą odzwierciedlać główne elementy zreformowanej polityki spójności, takie jak: koncentracja tematyczna, orientacja na rezultaty oraz strategiczne uwarunkowanie inwestycji.