Plan Rozwoju Eksportu (PRE) – dokument wymagany w projektach ukieunkowanych na internacjonalizację !

Plan Rozwoju Eksportu (PRE) stanowi udokumentowaną strategię eksportową przedsiębiorcy na okres kolejnych lat i często jest wymagany jako element dokumentacji aplikacyjnej podczas ubiegania się o dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

Sporządzamy profesjonalne Plany Rozwoju Eksportu. Zapraszamy do kontaktu !

Plan Rozwoju Eksportu – jako dokument wymagany – po raz pierwszy pojawił się w poprzedniej perspektywie finansowej (lata 2007-2013), kiedy stanowił wymagany element dokumentacji aplikacyjnej, związanej z działaniem 6.1 Paszport do Eksportu, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG).

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 także przewiduje działania ukierunkowane na internacjonalizację i wzrost umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw. Działania te w większości realizowane będą w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, dedykowanych dla danego województwa. W części tych programów – jak np. w Poddziałaniu 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu, realizowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+), Działanie 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Oś priorytetowa 1. Innowacyjna i konkurencyjna Gospodarka – pojawia się Plan Rozwoju Eksportu jako wymagany załącznik dokumentacji aplikacyjnej.

Kompletny Plan Rozwoju Eksportu – zgodnie z wytycznymi – powinien zawierać kilka istotnych elementów:

  1. Informację o dacie rozpoczęcia przygotowywania dokumentu,
  2. Analizę konkurencyjną przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy,
  3. Informację o wyborze rynków docelowych działalności eksportowej (będącej wynikiem analizy),
  4. Opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport,
  5. Analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków docelowych,
  6. Opis celów i strategii eksportowej,
  7. Wskazanie i uzasadnienie wyboru działań służących realizacji celów polityki eksportowej,
  8. Szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania opracowanej strategii,
  9. Wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.

W związku z powyższym, w przypadku planowanego ubiegania się o dofinansowanie działalności eksportowej, należy odpowiednio wcześniej zwrócić uwagę na czas niezbędny do odpowiedniego przygotowania Planu Rozwoju Eksportu, który szacowany jest zawsze indywidualnie w odniesieniu do każdego projektu oraz jego zakresu. Można jednak zakładać, że przygotowanie 1 kompletnego Planu Rozwoju Eksportu, zawierającego wszystkie zagadnienia wskazane powyżej potrwa średnio ok. 30 dni.

Ze względu na bardzo sprecyzowany charakter dokumentu oraz jego znaczenie dla składania dokumentacji aplikacyjnej w projektach ukierunkowanych na internacjonalizację, warto zadbać o to, aby wybrany wykonawca, który sporządzi Plan Rozwoju Eksportu, potrafił przygotować profesjonalny dokument, jak również posiadał odpowiednie doświadczenie w tym zakresie.

W poprzedniej perspektywie finansowej zrealizowaliśmy ponad 100 projektów, związanych z obsługą działania 'Paszport do Eksportu’, w tym Plany Rozwoju Eksportu dla polskich przedsiębiorców, które w 100% zostały zaakceptowane przez Regionalne Instytucje Finansujące z ramienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Zapraszamy do zapoznania się ze zrealizowanymi przez nas projektami oraz referencjami udzielonymi nam przez naszych Klientów.

Wszystkich zainteresowanych sporządzeniem profesjonalnego Planu Rozwoju Eksportu oraz przygotowaniem pełnej dokumentacji aplikacyjnej w projektach ukierunkowanych na internacjonalizację zapraszamy do kontaktu.