Archiwa tagu: Inteligentny Rozwój

Konsultacje społeczne PO IR – Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 9 września 2013 roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczęło konsultacje społeczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – PO IR 2014-2020, mające na celu poznanie opinii i zgromadzenie uwag odnośnie kierunków wsparcia proponowanych w ramach Programu.

Konsultacje społeczne PO IR 2014-2020 skierowane są do wszystkich zainteresowanych. W szczególności mogą wziąć w nich udział najważniejsi Beneficjenci PO IR: przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu oraz klastry, jak również przedstawiciele: samorządów terytorialnych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych, partnerów społeczno-gospodarczych oraz środowisk akademickich.

Wszyscy zainteresowani ostatecznym kształtem Programu PO IR 2014-2020, po zapoznaniu się z jego projektem mają prawo zgłoszenia własnych propozycji lub uwag za pomocą przeznaczonego do tego celu formularza, bądź przesyłając je na adres pocztowy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dopiskiem „Uwagi do projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”. Wszystkie propozycje i uwagi w zakresie PO IR 2014-2020 zostaną rozpatrzone podczas prac nad finalną wersją PO IR 2014-2020, która ma zostać przekazana do akceptacji Rady Ministrów w drugiej połowie stycznia 2014 r., a zaraz potem przekazana do Komisji Europejskiej.

Inteligentny Rozwój – Nowa perspektywa finansowa 2014-2020

Inteligentny Rozwój – Program Operacyjny planowany w ramach nowej perspektywy finansowej, przewidzianej na lata 2014-2020.

Inteligentny RozwójProgram Operacyjny Inteligentny Rozwój stanie się w nowej perspektywie finansowej następcą PO Innowacyjna Gospodarka, który funkcjonował w ramach Funduszy Europejskich, przewidzianych na lata 2007-2013. Głównym celem PO IR będzie pobudzenie innowacyjności polskiej gospodarki, poprzez zwiększenie nakładów prywatnych na B+R. Cel ten zostanie osiągnięty przez koncentrację działań programu na:

  • budowie nowych i wzmacnianiu istniejących powiązań między sektorem nauki a przedsiębiorstwami,
  • rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw,
  • wzmocnieniu jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Z informacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wynika, że między 23 maja a 14 czerwca 2013 roku w 7 miastach Polski odbyły się spotkania konsultacyjne założeń Programu Inteligentny Rozwój (PO IR). W  Gdańsku, Wrocławiu, Białymstoku, Krakowie, Katowicach, Szczecinie i Warszawie wszyscy zainteresowani mogli dyskutować o tym, co jest planowane do realizacji w latach 2014-2020 w zakresie wsparcia innowacyjności, badań naukowych i ich powiązań ze sferą przedsiębiorstw. W konferencji podsumowującej cykl spotkań udział wzięli: wicepremier Janusz Piechociński, wiceminister Iwona Wendel, a także wiceminister gospodarki Grażyna Henclewska oraz wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Jacek Guliński.

W trakcie dyskusji uczestnicy konferencji wskazywali m.in. na:

  • konieczność stymulowania współpracy między uczelniami wyższymi i firmami, zwłaszcza z sektora MSP,
  • niewykorzystany potencjał młodych naukowców i przedsiębiorców,
  • potrzebę modyfikacji systemu oceny innowacyjnych projektów,
  • konieczność likwidacji barier biurokratycznych dla przedsiębiorców i naukowców,
  • potrzebę wsparcia procesu rozliczania projektów,
  • znaczenie zagranicznej promocji innowacji,
  • problem trwałości projektów.

Prace związane z przygotowaniem programu prowadzone są od kilku miesięcy we współpracy z powołaną w MRR Grupą roboczą, złożoną z przedstawicieli środowiska naukowców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, administracji centralnej i samorządowej.

W najbliższym czasie projekt Programu Inteligentny Rozwój zostanie poddany konsultacjom społecznym. W październiku planowane jest przeprowadzenie konsultacji międzyresortowych programu, a w grudniu – przekazanie go do akceptacji Radzie Ministrów. Tak określony harmonogram prac powinien umożliwić rozpoczęcie negocjacji Programu z Komisją Europejską na początku 2014 r.