Archiwa tagu: Umowa partnerstwa

Umowa partnerstwa zatwierdzona przez Komisję Europejską

Umowa Partnerstwa, najważniejszy dokument określający strategię inwestowania nowej puli Funduszy Europejskich w Polsce, został zatwierdzony w dniu 23 maja 2014 roku przez Komisję Europejską. Tym samym KE zatwierdziła plan wydatkowania funduszy unijnych dla Polski na lata 2014-2020 a Polska jako jedno z pierwszych państw zakończyła negocjacje tego strategicznego dokumentu.

Umowa partnerstwa zakłada, że z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro w ramach unijnej polityki spójności a fundusze zostaną zainwestowane w te obszary, które w największym stopniu przyczynią się do rozwoju naszego kraju. Należą do nich w szczególności: zwiększenie konkurencyjności gospodarki, poprawa spójności społecznej i terytorialnej kraju oraz podnoszenie sprawności i efektywności państwa.

Pomimo że nominalnie wciąż najwięcej Polska będzie inwestować w infrastrukturę transportową (drogową i kolejową), umowa partnerstwa zakłada jednak, że największy wzrost wydatków dotyczyć będzie innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców. Dzięki szerszej ofercie zwrotnych instrumentów finansowych (m.in. pożyczek, poręczeń) będzie można wesprzeć więcej projektów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa, a więc sektor, który najbardziej napędza gospodarkę naszego kraju.

Ponadto nadal finansowane będą inwestycje w ochronę środowiska i energetykę, także projekty m.in. z dziedziny kultury, zatrudnienia, edukacji czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Umowa partnerstwa zakłada też, że samorządy województw będą zarządzać większą niż dotąd pulą europejskich pieniędzy. W latach 2007-2013 ok. 25 procent wszystkich środków było wdrażanych przez samorządy, obecnie będzie to już niemal 40 procent.

Nowy budżet to również inwestycje w miasta. Umowa partnerstwa wskazuje, że wsparcie otrzymają projekty związane z kompleksową rewitalizacją (w tym rewitalizacją społeczną), ekologicznym transportem miejskim, gospodarką niskoemisyjną. Ponadto, miasta wojewódzkie wraz z okalającymi je gminami będą realizować wspólne projekty, m.in. związane z dostępnością komunikacyjną.

Umowa partnerstwa zakłada, że nowy budżet na lata 2014-2020 będzie wdrażany poprzez 6 programów krajowych, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej, a także 16 programów regionalnych.

Źródło: PARP

Projekt Umowy Partnerstwa 2014-2020 przyjęty przez Radę Ministrów

Na posiedzeniu Rady Ministrów 8 stycznia 2014 r. zaakceptowano Projekt Umowy Partnerstwa oraz projekty krajowych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Dokumenty te stanowią podstawę wdrażania Funduszy Europejskich w Polsce w ramach nowej perspektywy finansowej, a decyzja o ich akceptacji umożliwia rozpoczęcie formalnych negocjacji z Komisją Europejską.

Projekty Umowy Partnerstwa, jak również krajowych programów operacyjnych przede wszystkim są powiązane z wymogami określonymi przez Komisję Europejską, Strategię Europa 2020 oraz celami rozwojowymi Polski na najbliższe lata. Podczas ich opracowywania uwzględniono także opinie partnerów gospodarczych i społecznych, jak również efekty spotkań różnego rodzaju grup roboczych i debat eksperckich. W konsultacjach społecznych dokumentów wzięło udział łącznie ponad 10,5 tys. osób.

Umowa Partnerstwa stanowi najważniejszy dokument określający strategię i kierunki alokacji kolejnej puli Funduszy Europejskich. Projekt Umowy Partnerstwa powstał na bazie Założeń Umowy Partnerstwa, które przyjęte zostały przez Rząd 15 stycznia 2013 r. Oprócz układu programów operacyjnych, przewidzianych na lata 2014-2020, Projekt Umowy Partnerstwa zawiera także analizę potrzeb rozwojowych Polski, jak również cele i priorytety działań w ujęciu terytorialnym i tematycznym wraz z podstawowymi wskaźnikami realizacji.

W projektach programów operacyjnych, które zawiera Projekt Umowy Partnerstwa, szczegółowo określono natomiast kierunki i sposób wdrażania Funduszy Europejskich w poszczególnych obszarach. W latach 2014-2020 w Polsce realizowanych będzie 6 krajowych programów operacyjnych, w tym 1 ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej, a także 16 programów regionalnych.

W ramach programów operacyjnych nasz kraj będzie miał do dyspozycji 320 mld zł (ponad 76,8 mld euro). Największy z nich – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – jest jednocześnie jedynym, który został zachowany z poprzedniej perspektywy 2007-2013. Budżet programu na lata 2014-2020 wynosi 14,94 mld zł (27,5 mld euro). Będą z niego finansowane inwestycje infrastrukturalne, wspierające gospodarkę niskoemisyjną, przyczyniające się do ochrony środowiska, zdrowia i kultury.

Na realizację Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój przeznaczono 35,98 mld zł (8,6 mld euro). Celem PO IR jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki dzięki umocnieniu współpracy sektora biznesu i nauki, wsparcie innowacyjności przedsiębiorców, rozwój badań i komercjalizację ich wyników, jak również wsparcie instytucji otoczenia biznesu.

Program Wiedza Edukacja Rozwój, którego alokacja to 18,46 mld zł (4,4 mld euro), ma na celu wsparcie reform w obszarach takich jak: edukacja, szkolnictwo wyższe, zatrudnienie, włączenie społeczne. Efektem Programu ma być poprawa kompetencji pracowników i ich sytuacji na rynku pracy, jak również ułatwienie zatrudnienia osobom młodym.

Zupełnie nowym pomysłem jest Program Operacyjny Polska Cyfrowa, którego celem jest wsparcie  technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym rozwój e-administracji oraz tworzenie sieci szerokopasmowych. Na ten cel przeznaczono 9,42 mld zł (2,2 mld euro).

Program Operacyjny Polska Wschodnia stanowić ma dodatkowe wsparcie dla pięciu województw Polski Wschodniej. Jego budżet to 8,84 mld zł (2,1 mld euro).
Program Pomoc Techniczna (700 mln euro) ma natomiast zapewnić efektywne i sprawne wdrażanie funduszy w ramach polityki spójności w latach 2014-2020.