rozliczanie dotacji eksportowych

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze programów wspierających rozwój eksportu z Funduszy Europejskich.

rozliczanie dotacji eksportowychUsługi te realizujemy nieprzerwanie od 2009 roku. Zrealizowaliśmy – jak dotąd – ponad 100 projektów w aspektach związanych z pozyskaniem dotacji i rozliczaniem dofinansowania.

W poprzedniej perspektywie finansowej (2007-2013) z sukcesami wspieraliśmy podmioty realizujące projekty w ramach działania 6.1 PO IG Paszport do eksportu. Działanie to obsługiwaliśmy kompleksowo:

        • przygotowanie planu rozwoju eksportu
        • pozyskanie dofinansowania
        • rozliczanie dotacji

W aktualnej perspektywie finansowej (2014-2020) koncentrujemy się także na programach wspierających rozwój eksportu, w szczególności:

Usługi w zakresie rozliczania dotacji eksportowych obejmują:

a. obsługę w zakresie weryfikacji dokumentów rozliczających wydatki oraz przygotowanie wniosku o płatność w systemie SL2014:

 1. przekazanie Zamawiającemu stosownych instrukcji w jaki sposób poprawnie kompletować oraz opisywać dokumentację związaną z projektem,
 2. zweryfikowanie dokumentacji potwierdzającej poniesienie wydatków oraz wskazanie ewentualnych wymaganych korekt,
 3. przekazanie Zamawiającemu stosownych instrukcji w jaki sposób prowadzić wymaganą promocję projektu, w szczególności w odniesieniu do wymaganego oznaczenia zakupionych w ramach projektu usług, uczestnictwa w działaniach w trakcie projektu oraz ponoszonych wydatków,
 4. przypominanie Zamawiającemu o wymaganych terminach wskazanych w harmonogramie składania wniosków o płatność,
 5. przygotowanie na rzecz  Zamawiającego wymaganych wniosków sprawozdawczych, wniosków o płatności pośrednie oraz końcową, zgodnie z uzgodnieniami i harmonogramem składania wniosków o płatność,
 6. aktualizację harmonogramu płatności po przygotowaniu każdego wniosku o płatność.

b. pomoc w zakresie przeprowadzania procedury wyboru wykonawcy dla zamówień w projekcie:

 1. przekazanie Zamawiającemu stosownych instrukcji w jaki sposób poprawnie przeprowadzić wymagane postępowania ofertowe przy zakupie określonych produktów/usług/ponoszenia wydatków związanych z projektem,
 2. przygotowanie/weryfikację na rzecz Zamawiającego zapytania ofertowego, zgodnie z ustalonym przedmiotem zamówienia, ustalonymi kryteriami oceny ofert oraz zgodnie z wymaganiami dla poszczególnych progów kwotowych zamówienia (1. poniżej 20 tys. PLN netto; 2. <20-50 PLN netto>; 3. powyżej 50 tys. PLN netto)
 3. przekazanie Zamawiającemu wytycznych w zakresie sposobu poprawnego upublicznienia zapytania ofertowego, zgodnie z wymaganiami dla poszczególnych progów kwotowych zamówienia / weryfikację poprawności upublicznienia zapytania ofertowego przez Zamawiającego
 4. weryfikację nadesłanych w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia ofert pod kątem ich poprawności
 5. dokonanie (lub weryfikację poprawności) wyboru wykonawcy na podstawie zdefiniowanych w zapytaniu ofertowym kryteriów oceny ofert
 6. sporządzenie (bądź weryfikację poprawności) protokołu postępowania o udzielenie zamówienia (na podstawie przekazanych ofert/dokumentacji konkursowej)
 7. przekazanie Zamawiającemu wytycznych w zakresie poprawnego upublicznienia informacji o wynikach konkursu, zgodnie z wymaganiami dla poszczególnych progów kwotowych zamówienia (1. poniżej 20 tys. PLN netto; 2. <20-50 PLN netto>; 3. powyżej 50 tys. PLN netto)  / weryfikację poprawności upublicznienia informacji o wynikach konkursu.

rozliczanie dotacji eksportowychJednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, iż dokumenty programowe (m.in. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków) wskazują konkretne wymagania dotyczące wyboru wykonawcy w toku postępowań ofertowych. Nieprzestrzeganie wskazanych wymogów skutkuje uznaniem poniesionych wydatków jako koszty niekwalifikowane.

Ponadto obowiązuje zasada łączenia wydatków ponoszonych w różnym okresie w jedno zamówienie, jeśli zachodzi tożsamość przedmiotowa (rodzajowa lub funkcjonalna), podmiotowa oraz czasowa przewidzianych w projekcie wydatków. Jest to bardzo istotne, a dla wielu Beneficjentów trudne do ustalenia. Brak poprawnego połączenia wydatków w projekcie w jedno zamówienie najczęściej powoduje niepoprawne ustalenia wartości zamówienia, a tym samym brak zastosowania wymaganego trybu wyboru wykonawcy, co ostatecznie doprowadzi do uznania wskazanych kosztów jako niekwalifkowane.

Przestrzegamy przed samodzielnym prowadzeniem projektów (bez wymaganego doświadczenia oraz znajomości zapisów wynikających z dokumentów programowych).

Oferujemy bardzo elastyczne zasady współpracy przy rozliczaniu dotacji – do indywidualnego uzgodnienia:

1. rozliczenie wyłącznie za wykonaną usługę na podstawie każdorazowej wyceny:

 • np. za dany wniosek o płatność
 • lub przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy danego zamówienia

2. rozliczenie w oparciu o stałą umowę współpracy:

 • płatność cykliczna, dokonywana po złożeniu każdego wniosku o płatność
 • bądź w formie opłaty zryczałtowanej (co miesiąc).

Ceny odnosimy indywidualnie do projektu oraz wartości przyznanego dofinansowania.

Zadzwoń, sprawdź, zapytaj !

Pamiętaj, że to Twój projekt i Twoje pieniądze.

Być może warto podjąć współpracę z partnerem biznesowym, który posiada doświadczenie w rozliczaniu dotacji i nie ryzykować utraty pieniędzy, których pozyskanie także wiązało się ze sporym wysiłkiem.