rozliczanie dotacji eksportowych

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze programów wspierających rozwój eksportu z Funduszy Europejskich.

rozliczanie dotacji eksportowychUsługi te realizujemy nieprzerwanie od 2009 roku. Zrealizowaliśmy – jak dotąd – ponad 100 projektów w aspektach związanych z pozyskaniem dotacji i rozliczaniem dofinansowania.

W poprzedniej perspektywie finansowej (2007-2013) z sukcesami wspieraliśmy podmioty realizujące projekty w ramach działania 6.1 PO IG Paszport do eksportu. Działanie to obsługiwaliśmy kompleksowo:

        • przygotowanie planu rozwoju eksportu
        • pozyskanie dofinansowania
        • rozliczanie dotacji

-

W aktualnej perspektywie finansowej (2014-2020) koncentrujemy się także na programach wspierających rozwój eksportu, w szczególności:

Usługi w zakresie rozliczania dotacji eksportowych obejmują:

A. Prowadzenie i obsługę projektów rozliczanych na zasadach uproszczonych

 • dla poddziałania 3.3.3 PO IR, dla konkursu nr 4/2018 są to projekty o kwocie łącznej nieprzekraczającej wartości 416 700 złotych, rozliczane na zasadzie kwot ryczałtowych:
 1. przekazanie Zamawiającemu stosownych instrukcji w jaki sposób poprawnie kompletować dokumentację związaną z projektem, w szczególności w zakresie dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie wymaganych wskaźników produktu dla danej kwoty ryczałtowej (za zadanie)
 2. zweryfikowanie dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie wskaźników produktu dla danej kwoty ryczałtowej oraz wskazanie ewentualnych wymaganych korekt lub uzupełnień
 3. przekazanie Zamawiającemu stosownych instrukcji w jaki sposób prowadzić wymaganą promocję projektu, w szczególności w odniesieniu do wymaganego oznaczenia zakupionych w ramach projektu usług, uczestnictwa w działaniach w trakcie projektu oraz informacji na temat projektu na stronie WWW i stoiskach targowych,
 4. przypominanie Zamawiającemu o wymaganych terminach wskazanych w harmonogramie składania wniosków o płatność,
 5. przygotowanie na rzecz  Zamawiającego wymaganych wniosków sprawozdawczych, wniosków o płatności pośrednie oraz końcową, zgodnie z uzgodnieniami i harmonogramem składania wniosków o płatność,
 6. składanie wymaganej dokumentacji poprzez system SL2014.

B. Prowadzenie i obsługę projektów rozliczanych na zasadach „standardowych” – na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków, zgodnie z procedurą zamówień

a. obsługę w zakresie weryfikacji dokumentów rozliczających wydatki oraz przygotowanie wniosku o płatność w systemie SL2014:

 1. przekazanie Zamawiającemu stosownych instrukcji w jaki sposób poprawnie kompletować oraz opisywać dokumentację związaną z projektem,
 2. zweryfikowanie dokumentacji potwierdzającej poniesienie wydatków oraz wskazanie ewentualnych wymaganych korekt,
 3. przekazanie Zamawiającemu stosownych instrukcji w jaki sposób prowadzić wymaganą promocję projektu, w szczególności w odniesieniu do wymaganego oznaczenia zakupionych w ramach projektu usług, uczestnictwa w działaniach w trakcie projektu oraz ponoszonych wydatków,
 4. przypominanie Zamawiającemu o wymaganych terminach wskazanych w harmonogramie składania wniosków o płatność,
 5. przygotowanie na rzecz  Zamawiającego wymaganych wniosków sprawozdawczych, wniosków o płatności pośrednie oraz końcową, zgodnie z uzgodnieniami i harmonogramem składania wniosków o płatność,
 6. aktualizację harmonogramu płatności po przygotowaniu każdego wniosku o płatność.

b. pomoc w zakresie przeprowadzania procedury wyboru wykonawcy dla zamówień w projekcie:

 1. przekazanie Zamawiającemu stosownych instrukcji w jaki sposób poprawnie przeprowadzić wymagane postępowania ofertowe przy zakupie określonych produktów/usług/ponoszenia wydatków związanych z projektem,
 2. przygotowanie/weryfikację na rzecz Zamawiającego zapytania ofertowego, zgodnie z ustalonym przedmiotem zamówienia, ustalonymi kryteriami oceny ofert oraz zgodnie z wymaganiami dla poszczególnych progów kwotowych zamówienia (1. poniżej 20 tys. PLN netto; 2. <20-50 PLN netto>; 3. powyżej 50 tys. PLN netto)
 3. przekazanie Zamawiającemu wytycznych w zakresie sposobu poprawnego upublicznienia zapytania ofertowego, zgodnie z wymaganiami dla poszczególnych progów kwotowych zamówienia / weryfikację poprawności upublicznienia zapytania ofertowego przez Zamawiającego
 4. weryfikację nadesłanych w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia ofert pod kątem ich poprawności
 5. dokonanie (lub weryfikację poprawności) wyboru wykonawcy na podstawie zdefiniowanych w zapytaniu ofertowym kryteriów oceny ofert
 6. sporządzenie (bądź weryfikację poprawności) protokołu postępowania o udzielenie zamówienia (na podstawie przekazanych ofert/dokumentacji konkursowej)
 7. przekazanie Zamawiającemu wytycznych w zakresie poprawnego upublicznienia informacji o wynikach konkursu, zgodnie z wymaganiami dla poszczególnych progów kwotowych zamówienia (1. poniżej 20 tys. PLN netto; 2. <20-50 PLN netto>; 3. powyżej 50 tys. PLN netto)  / weryfikację poprawności upublicznienia informacji o wynikach konkursu.

rozliczanie dotacji eksportowychJednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, iż dokumenty programowe (m.in. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków) wskazują konkretne wymagania dotyczące wyboru wykonawcy w toku postępowań ofertowych. Nieprzestrzeganie wskazanych wymogów skutkuje uznaniem poniesionych wydatków jako koszty niekwalifikowane.

Ponadto obowiązuje zasada łączenia wydatków ponoszonych w różnym okresie w jedno zamówienie, jeśli zachodzi tożsamość przedmiotowa (rodzajowa lub funkcjonalna), podmiotowa oraz czasowa przewidzianych w projekcie wydatków. Jest to bardzo istotne, a dla wielu Beneficjentów trudne do ustalenia. Brak poprawnego połączenia wydatków w projekcie w jedno zamówienie najczęściej powoduje niepoprawne ustalenia wartości zamówienia, a tym samym brak zastosowania wymaganego trybu wyboru wykonawcy, co ostatecznie doprowadzi do uznania wskazanych kosztów jako niekwalifkowane.

Przestrzegamy przed samodzielnym prowadzeniem projektów (bez wymaganego doświadczenia oraz znajomości zapisów wynikających z dokumentów programowych).

Oferujemy bardzo elastyczne zasady współpracy przy rozliczaniu dotacji – do indywidualnego uzgodnienia:

1. rozliczenie wyłącznie za wykonaną usługę na podstawie każdorazowej wyceny:

 • np. za dany wniosek o płatność
 • lub przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy danego zamówienia

2. rozliczenie w oparciu o stałą umowę współpracy:

 • płatność cykliczna, dokonywana po złożeniu każdego wniosku o płatność
 • bądź w formie opłaty zryczałtowanej (co miesiąc).

Ceny odnosimy indywidualnie do projektu oraz wartości przyznanego dofinansowania.

Zadzwoń, sprawdź, zapytaj !

Pamiętaj, że to Twój projekt i Twoje pieniądze.

Być może warto podjąć współpracę z partnerem biznesowym, który posiada doświadczenie w rozliczaniu dotacji i nie ryzykować utraty pieniędzy, których pozyskanie także wiązało się ze sporym wysiłkiem.

 1. przekazanie Zamawiającemu stosownych instrukcji w jaki sposób poprawnie kompletować oraz opisywać dokumentację związaną z projektem,
 2. zweryfikowanie dokumentacji potwierdzającej poniesienie wydatków oraz wskazanie ewentualnych wymaganych korekt,
 3. przekazanie Zamawiającemu stosownych instrukcji w jaki sposób prowadzić wymaganą promocję projektu, w szczególności w odniesieniu do wymaganego oznaczenia zakupionych w ramach projektu usług, uczestnictwa w działaniach w trakcie projektu oraz ponoszonych wydatków,
 4. przypominanie Zamawiającemu o wymaganych terminach wskazanych w harmonogramie składania wniosków o płatność,
 5. przygotowanie na rzecz  Zamawiającego wymaganych wniosków sprawozdawczych, wniosków o płatności pośrednie oraz końcową, zgodnie z uzgodnieniami i harmonogramem składania wniosków o płatność,
 6. aktualizację harmonogramu płatności po przygotowaniu każdego wniosku o płatność.