Bony na cyfryzację – 6.2 PO IR – Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji

Konkurs został wcześniej zakończony – nabór wniosków o dofinansowanie został skrócony do dnia 05.10.2021, g. 16.00.

👇 WYNIKI KONKURSU z 2021 rokuAKTUALIZACJA z dnia 17.11.2022

👉 Zapytaj o rozliczanie dotacji Bony na cyfryzację – 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji !

Bony na cyfryzację (6.2 PO IR) – opis programu

 • Ogólny cel działania

Bony na cyfryzację to działanie 6.2: Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (PO IR), którego celem jest zapewnienie wsparcia finansowego dla MŚP na realizację działań mających na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, w tym na zakup lub licencjonowanie oprogramowania, usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego, oraz w ograniczonym zakresie środków trwałych niezbędnych do wdrożenia cyfryzacji i dostosowania modelu działalności w wyniku pandemii koronawirusa.

 • Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie w ramach działania 6.2: Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy z terenu całej Polski.

Preferowane będą branże, które szczególnie ucierpiały przez pandemię COVID-19, tzn. projekty dotyczące działalności Wnioskodawcy z branży szczególnie dotkniętej negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 i wymienionej w ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.).

Weryfikacja przeprowadzona zostanie w oparciu o przepisy ww. ustawy oraz w oparciu o działalność Wnioskodawcy oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, według stanu na dzień ogłoszenia konkursu.

Wykaz kodów PKD działalności szczególnie dotkniętej negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 według stanu na dzień ogłoszenia konkursu:

Komunikat PARP z dnia 01.12.2021 o rozszerzeniu listy kodów – Listę rozszerzono o następujące kody wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID‑19 (Dz. U. poz. 371, z późn. zm.)

Bony na cyfryzację (6.2 PO IR) – typy projektów, które mogą uzyskać wsparcie

Bony na cyfryzację – działanie 6.2: Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – to działanie, którego celem jest sprzyjanie tworzeniu warunków skutecznego funkcjonowania MŚP w sytuacji wystąpienia epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19, oraz po jej zakończeniu.

Realizacja projektu musi być uzasadniona z punktu widzenia działalności i rozwoju Wnioskodawcy, tj. np. mieć związek z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19, lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii.

O dofinansowanie w ramach działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację będą mogły ubiegać się projekty polegające na wprowadzeniu (wdrożeniu) przez MŚP innowacji procesowej (nowego lub znacząco ulepszonego procesu w przedsiębiorstwie) poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych.

 • Co uznawane jest za innowację procesową?

Projekt realizowany w ramach działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację powinien wpływać korzystnie na zmianę funkcjonujących w przedsiębiorstwie procesów. Korzyści mogą się odnosić do samego przedsiębiorstwa, jego pracowników, odbiorców rynkowych (klientów, dostawców). Realizacja projektu może usprawnić lub uzupełnić już toczące się procesy lub spowodować zmianę modelu biznesowego/strategii przedsiębiorstwa.

Obligatoryjne jest zatem wprowadzenie przez Wnioskodawcę innowacji procesowej.

Projekt może dodatkowo polegać na wdrożeniu innowacji produktowej (wprowadzony na rynek nowy lub znacząco ulepszony produkt co najmniej w stosunku do dotychczasowych produktów przedsiębiorcy) powiązanej z wdrażaną innowacją procesową.

Wprowadzenie i wykorzystanie w przedsiębiorstwie technologii cyfrowych, powinno spowodować zmianę sposobu działania, procesów przedsiębiorstwa, dotyczących produkcji, świadczenia usług, organizacji lub dodatkowo zmianę produktów przedsiębiorstwa.

Projekt realizowany w ramach działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację musi być uzasadniony planami rozwojowymi przedsiębiorstwa, zwiększać jego konkurencyjność, usprawnić, zmienić procesy, prowadzić do wyższej efektywności wewnątrz organizacji lub we współpracy z dostawcami/klientami, stworzyć możliwość poszerzenia rynków zbytu lub dodatkowo oferty.

Przykładowe projekty

Jak wskazano w instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację:

przykładowy projekt może dotyczyć opracowania oprogramowania (usługa programistyczna), w której następstwie będzie jego instalacja na linii produkcyjnej wnioskodawcy (integracja z dostępnymi technologiami, systemami wnioskodawcy), która pozwoli np. na zdalne sterowanie produkcją, lub jej usprawnienie powodując zwiększenie mocy produkcyjnych niezbędnych do obsługi zwiększonego realnego zapotrzebowania rynku w okresie epidemii, lub powodującego możliwość produkcji elementów, dotychczas koniecznych do pozyskania z zewnątrz w tym z importu towarów.

Innym przykładem projektu kwalifikowanego do wsparcia w ramach działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację może być zakup technologii informatycznych (lub ich opracowanie w projekcie), dzięki którym dokonane zostanie usprawnienie lub zmiana sposobu świadczenia dotychczasowych usług/i lub wprowadzenie nowej usługi.

Za niekwalifikowalne należy jednak uznać projekty, które w zakresie prowadzonej dotychczas sprzedaży towarów w tradycyjny sposób, będą jedynie zakładały stworzenie sklepu internetowego, prezentującego asortyment i możliwość jego zamówienia w sposób zdalny.

 • Wprowadzenie innowacji powinno być wyraźnie uzasadnione wykazaniem kontekstu wpływu epidemii na działalność danego wnioskodawcy lub kontekstem jego uodpornienia na kryzysy związane z epidemią.

Jaki jest okres realizacji projektu?

Bony na cyfryzacjędziałanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji zakłada poniżej wskazane warunki dotyczące okresu realizacji projektu, które muszą być spełnione łącznie:

1) realizacja projektu nie może rozpocząć się wcześniej niż 1 lutego 2020 r.;
2) okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu;
3) okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach POIR, tj. 31 grudnia 2023 r.

Jakie koszty będą kwalifikowane – na co można uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowaniu w ramach działania 6.2 (POIR): Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację podlegać będą 2 kategorie kosztów:

1. Koszt zakupu usług programistycznych lub/i zakupu oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji

Zakup usług programistycznych lub/i zakupu oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji  (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego), w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny projektu.

 • minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla w/w kategorii kosztów wynosi 60 tys. PLN

W odniesieniu do tej grupy kosztów działanie 6.2 (POIR): Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację zakłada, że:

wskazane wydatki dotyczą nabycia wartości niematerialnych i prawnych, w tym w formie licencji oraz innych praw własności intelektualnej i mogą dotyczyć w szczególności zakupu usług polegających na wytworzeniu wartości niematerialnych i prawnych w postaci oprogramowania wraz z przeniesieniem na wnioskodawcę praw autorskich do tego oprogramowania.

Zakupione usługi mogą dotyczyć również działań integralnie związanych z procesem wytwarzania lub wdrażania oprogramowania, w tym z modyfikacją gotowego oprogramowania, jeśli pozwala na to nabywana licencja.

Pojęcie „gotowego oprogramowania” odnosi się do oprogramowania, które nie będzie/nie było tworzone na zamówienie wnioskodawcy, lecz jego wytworzenie było wcześniejsze niż zaoferowanie na rynku (w tym zaoferowanie wnioskodawcy) i sprzedaż przez dystrybutora. Oferta sprzedaży takiego „gotowego oprogramowania” kierowana jest do wszystkich podmiotów zainteresowanych jego nabyciem na danym rynku docelowym, zatem jego sprzedaż nie wiąże się z przeniesieniem na nabywcę praw autorskich.

Zarówno w przypadku zakupu gotowego oprogramowania i jego ewentualnej modyfikacji, jak i w przypadku zakupu usług w celu wytworzenia oprogramowania w ramach projektu, wymagane jest, aby dochodziło do nabycia przez wnioskodawcę wartości niematerialnych i prawnychspełniających łącznie następujące warunki:

 • a) będą wykorzystywane wyłącznie w podmiocie otrzymującym pomoc de minimis,
 • b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 • c) będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z podmiotem otrzymującym pomoc de minimis na warunkach rynkowych,
 • d) będą stanowić aktywa podmiotu otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc de minimis, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu.

UWAGA! W przypadku zakupu oprogramowania przewidywany czas jego gospodarczego wykorzystania nie może być krótszy niż 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu. Oprogramowanie to powinno stanowić aktywa przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu.

W ramach działania 6.2 (POIR): Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację za kwalifikowalne nie będą uznawane wydatki związane z nabyciem usług, ewidencjonowanych w kosztach bieżącej działalności przedsiębiorstwa typu SaaS, PaaS, IaaS, transferem danych (łączami internetowymi), rejestracją i zakupem domen internetowych i wszelkich usług nie służących planowaniu, wytworzeniu lub wdrożeniu rozwiązania cyfryzacyjnego, lecz związanych z jego bieżącym utrzymaniem/użytkowaniem.

DOKUMENTACJA POTWIERDZAJĄCA WYKONANIE ZADAŃ W ZAKRESIE ZAKUPU OPROGRAMOWANIA I/LUB USŁUG PROGRAMISTYCZNYCH POWINNA ZAWIERAĆ:

2. Koszt zakupu środków trwałych, usług doradczych i szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego

Zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i zakup usług usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i zakup usług szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu.

 • maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla w/w kategorii kosztów wynosi 150 tys. PLN

BONY NA CYFRYZACJĘ – SZCZEGÓŁOWE KOSZTY KWALIFIKOWANE I WYŁĄCZENIA:

Bony na cyfryzację (6.2 PO IR)zasady finansowania projektów

Instytucją pośredniczącą i organizująca konkurs dla działania 6.2: Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Przewidziana alokacja środków dla konkursu wynosi: 110 mln zł

Środki pochodzą z inicjatywy Komisji Europejskiej REACT-UE. Komisja Europejska przyjęła polski plan na wykorzystanie prawie 1,4 mld zł w Programie Inteligentny Rozwój w ramach inicjatywy REACT-EU.

Dla działania 6.2: Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację przewidziano uproszczone metody rozliczania wydatków:

Wsparcie przyznawane w formie ryczałtu, skalkulowanego przez przedsiębiorcę na podstawie szacunku wydatków do poniesienia w ramach projektu. Rozliczenie projektu nastąpi w formie ryczałtu, bez konieczności weryfikacji dokumentów potwierdzających postęp finansowy projektu, tj. wyłącznie na podstawie dokumentów potwierdzających zrealizowanie przez przedsiębiorcę postępu rzeczowego projektu, w tym osiągnięcie zakładanego celu projektu i jego wskaźników. Przewidywane stosowanie systemu zaliczek.

Rodzaj pomocy i zakres wsparcia dla działania 6.2 POIR Bony na cyfryzację

Bony na cyfryzacjędziałanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji przewiduje poniższe warunki:

 • Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych: 85%
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 60 tys. PLN
 • Minimalna wartość dofinansowania: 51 tys. PLN

minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych, jak i minimalna wartość dofinansowania dotyczy wydatków w ramach komponentu obligatoryjnego projektu

 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 300 tys. PLN

jeśli projekt zakłada realizację komponentu obligatoryjnego oraz fakultatywnego, maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w ramach zakupu środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, i/lub usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) i/lub szkoleniowych wynosi 150 000 zł.

Termin naboru wniosków

Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków w ramach PO IR, dla działania 6.2 (POIR): Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację przewidziano:

 • ogłoszenie konkursu: 6 września 2021 r.
 • rozpoczęcie naboru wniosków: 20 września 2021 r.
 • wcześniejsze zakończenie naboru wniosków: nabór zakończy się w dniu 5.10.2021, g. 16.00 (KOMUNIKAT O WCZEŚNIEJSZYM ZAMKNIĘCIU NABORU)

Opis działania Bony na cyfryzację – 6.2 POIR – PARP

Bony na cyfryzację – 6.2 POIR – dokumentacja konkursowa

Czas trwania oceny wniosków

 • Ocena spełnienia kryteriów wyboru projektów jest jednoetapowa
 • Ocena projektów trwa do 100 dni liczonych od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie
 • Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu (publikacja listy projektów wybranych do dofinansowania) wynosi 120 dni od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie

Jesteś zainteresowany uzyskaniem dofinansowania ?!

Chciałbyś skonsultować swój projekt ?!