Działanie 3.2. Innowacje w MŚP

Działanie 3.2. Innowacje w MŚP – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL) – realizowane jest w ramach osi priorytetowej III Konkurencyjność MŚP.

Cele szczegółowe realizowane przez Działanie 3.2. Innowacje w MŚP:

 • Zwiększone zastosowanie innowacji w MŚP
 • Zwiększona konkurencyjność MŚP
 • Utrzymanie konkurencyjności i miejsc pracy w MŚP

Działanie 3.2. Innowacje w MŚP – Typ projektu 2, Inwestycje w MŚP – konkurs 2021

W ramach drugiego typu projektu tj.: Inwestycje w MŚP wspierane będą projekty przyczyniające się do wsparcia działalności celem utrzymania konkurencyjności przedsiębiorstwa działającego w branży turystycznej.

W ramach wspieranych projektów realizowane będą również inwestycje prowadzące do generowania trwałych nowych miejsc pracy.

Przedsiębiorstwa będą mogły przeznaczyć dotacje m.in. na:

 • nakłady na inwestycje przyczyniające się do rozbudowy posiadanych aktywów niezbędnych do utrzymania działalności,
 • mikroinwestycje przyczyniające się do rozszerzenia oferowanych usług/wprowadzenia kompleksowych, proekologicznych produktów/usług.

Przedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie w ramach RPO WSL muszą realizować i utrzymać w okresie trwałości projekt na terenie Województwa Śląskiego. W celu zapewnienia, że udzielona pomoc będzie służyła rozwojowi Województwa Śląskiego, przedsiębiorstwo musi prowadzić działalność gospodarczą na terenie Województwa Śląskiego – weryfikacja będzie się odbywać na podstawie wpisu do CEIDG/KRS na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Mając na uwadze sprawne wydatkowanie środków pomocowych w ramach przedmiotowego działania Beneficjent ma obowiązek zastosowania zasady n+2 w odniesieniu do okresu realizacji projektów. Oznacza to, że od chwili podpisania umowy o dofinansowanie Beneficjent musi zrealizować projekt ujęty we wniosku o dofinansowanie w ciągu kolejnych dwóch lat, jednakże nie później niż do 30.06.2023 r. W szczególnych przypadkach (tj. projektów dużych, skomplikowanych, których realizacja nie jest możliwa w zakładanym okresie) istnieje możliwość odstąpienia od powyższej reguły w wyniku decyzji IP RPO WSL na wniosek złożony przez Beneficjenta.

Do wsparcia nie będą kwalifikowały się projekty przyczyniające się do rozwoju sieci szerokopasmowej. W ramach działania nie przewidziano wsparcia dla projektów realizowanych w ramach partnerstwa.

Rozpoczęcie realizacji projektu nie może nastąpić przed dniem 01.01.2021 r.

Dostępność – właściwość środowiska fizycznego, transportu, technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz towarów i usług, pozwalająca osobom z niepełnosprawnościami na korzystanie z nich na zasadzie równości z innymi osobami. Dostępność jest warunkiem wstępnym prowadzenia przez wiele osób z niepełnosprawnościami niezależnego życia i uczestniczenia w życiu społecznym i gospodarczym. Dostępność może być zapewniona przede wszystkim dzięki stosowaniu koncepcji uniwersalnego projektowania, a także poprzez usuwanie istniejących barier oraz stosowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień, w tym technologii i urządzeń kompensacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami.

Termin naboru wniosków

 • Termin, od którego można składać wnioski – 30 kwietnia 2021 r. (od godziny 8:00).
 • Termin, do którego można składać wnioski – 18 maja 2021r. (do godziny 12:00:00).

Orientacyjny terminy rozstrzygnięcia konkursu:

 • PAŹDZIERNIK 2021, IV kwartał 2021;

Kto i na co może dostać dofinansowanie – konkurs 2021

Typy podmiotów – Wnioskodawcy

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa (bez średnich)
 • prowadzące dominującą działalność w branży turystycznej
 • które odnotowały min. 50% spadek przychodów w roku 2020 w stosunku do roku 2019

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność w branży turystycznej w zakresie wsparcia utrzymania lub podwyższenia ich konkurencyjności, prowadzących przeważającą (dominującą) działalność zgodną z kodem PKD dla przedsiębiorstwa turystycznego:

 • 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany – obsługa wyciągów narciarskich;
 • 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
 • 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
 • 55.30.Z – Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
 • 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
 • 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne;
 • 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
 • 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
 • 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów;
 • 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 • 79.11.A Działalność agentów turystycznych;
 • 79.11.B Działalność pośredników turystycznych;
 • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
 • 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
 • 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej;
 • 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

Przeważająca (dominująca) działalność gospodarcza zgodnie ze wskazanymi powyżej kodami PKD musi znajdować się w dokumencie rejestrowym Wnioskodawcy na dzień 31.12.2020r.

Finansowanie projektu

 • Minimalna wartość dofinansowania projektu: 50 000,00 PLN
 • Maksymalna wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa: 500 000,00 PLN
 • poziom współfinansowania: 85% (wyłącznie pomoc de minimis)

Wydatki kwalifikowane

Koszty kwalifikowane projektu (konkurs 2021) – kategorie wydatków

Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych zawarty został we wzorze umowy o dofinansowanie (załącznik nr 1, s. 30-35)

Jesteś zainteresowany dofinansowaniem ?!

Informacje archiwalne – nabór 2020

Działanie 3.2. Innowacje w MŚP – Typ projektu 2, Inwestycje w MŚP:

Inteligentny Rozwój

Sytuacja epidemiczna w kraju spowodowała dostosowanie drugiego typu projektu w ramach działania 3.2 Innowacje MŚP do potrzeb przedsiębiorców, w związku z kryzysem zdrowia publicznego.

W ramach drugiego typu projektu tj.: Inwestycje w MŚP wspierane będą projekty przyczyniające się do utrzymania miejsc pracy oraz wsparcia bieżącej działalności, celem utrzymania konkurencyjności przedsiębiorstwa.

W ramach wspieranych projektów realizowane będą również inwestycje mające na celu poprawę konkurencyjności oraz prowadzące do generowania trwałych nowych miejsc pracy.

Przedsiębiorstwa będą mogły przeznaczyć dotacje m.in. na:

 • nakłady na inwestycje produkcyjne przyczyniające się do rozbudowy parku maszynowego niezbędnego do utrzymania bieżącej produkcji,
 • mikroinwestycje przyczyniające się do dywersyfikacji bieżącej produkcji/ oferowanych usług lub do zmian w procesie czy w organizacji, zakup surowców, materiałów, produktów i towarów związanych z działalnością inwestycyjną,
 • koszty bieżące m.in.: opłaty leasingowe, raty kredytu, opłaty związane z utrzymaniem budynków, koszty pomocy prawnej, doradztwa i koszty wynagrodzeń pracowników, jednakże wsparcie kosztów bieżących przeznaczone jest wyłącznie dla przedsiębiorstw dotkniętych rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i przyczyni się do utrzymania miejsc pracy zagrożonych likwidacją, jak również dotyczy przedsiębiorstw które prowadzą dominującą działalność w branżach szczególnie narażonych na negatywne skutki wystąpienia COVID-19 oraz udowodnią spadek obrotów o min. 50% wskutek tego.

Mikro -, małe i średnie przedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie w ramach RPO WSL muszą prowadzić działalność, realizować i utrzymać w okresie trwałości (3 lata od płatności końcowej dla MSP) projekt na terenie Województwa Śląskiego.

Beneficjent ma także obowiązek zastosowania zasady n+2 w odniesieniu do okresu realizacji projektów. Oznacza to, że od chwili podpisania umowy o dofinansowanie Beneficjent musi zrealizować projekt ujęty we wniosku o dofinansowanie w ciągu kolejnych dwóch lat.

Do wsparcia nie będą kwalifikowały się projekty przyczyniające się do rozwoju sieci szerokopasmowej. W ramach działania nie przewidziano wsparcia dla projektów realizowanych w ramach partnerstwa.

Rozpoczęcie realizacji projektu nie może nastąpić wcześniej niż z dniem 1 lutego 2020 r.

Dostępność:

Każdy Wnioskodawca jest zobligowany do tego, by realizować projekt zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania. Oznacza to, że infrastruktura, transport, towary, usługi, technologie i systemy informacyjno-komunikacyjne oraz wszelkie inne produkty projektów muszą być dostępne dla wszystkich bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności.

Typy projektów:

 1. Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych
 2. Inwestycje w MŚP

Na co można uzyskać dofinansowanie:

 • Uproszczony katalog kosztów kwalifikowanych w ujęciu tabelarycznym dla działania 3.2 Innowacje w MŚP, typ projektu 2 – Inwestycje w MŚP

Źródło: Dokumentacja konkursowa; wzór umowy o dofinansowanie projektu

Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych – do pobrania plik u dołu strony

UWAGA:

Wnioskodawca zobowiązany jest do udokumentowania posiadania środków finansowych na realizację projektu na etapie wnioskowania.

Wsparcie kosztów bieżących przeznaczone jest wyłącznie dla przedsiębiorstw dotkniętych rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz pod warunkiem, że przyczyni się do utrzymania miejsc pracy zagrożonych likwidacją, jak również dotyczy przedsiębiorstw które prowadzą dominującą działalność w branżach szczególnie narażonych na negatywne skutki wystąpienia COVID-19:

 • Gastronomia;
 • Hotelarstwo;
 • Turystyka;
 • Przemysł czasu wolnego;
 • Handel detaliczny;
 • Usługi (kosmetyczne, fryzjerskie, rehabilitacyjne);
 • Produkcja przemysłowa dostarczająca towary do ww. branż.

oraz udowodnią spadek obrotów o min. 50% wskutek tego.

Beneficjenci:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Instytucja Pośrednicząca:

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości – http://www.scp-slask.pl/

Termin naboru wniosków 2020:

 RUNDA I:

Termin, od którego można składać wnioski – 28 kwietnia 2020 r. (od godziny 8:00).

Termin, do którego można składać wnioski – 12 maja 2020 r. (do godziny 11:59:59).

RUNDA II:

Termin, od którego można składać wnioski – 12 maja 2020 r. (od godziny 12:00).

Termin, do którego można składać wnioski – 26 maja 2020 r. (do godziny 11:59:59).

RUNDA III:

Termin, od którego można składać wnioski – 26 maja 2020 r. (od godziny 12:00).

Termin, do którego można składać wnioski – 9 czerwca 2020 r. (do godziny 11:59:59).

RUNDA IV:

Termin, od którego można składać wnioski – 9 czerwca 2020 r. (od godziny 12:00).

Termin, do którego można składać wnioski – 23 czerwca 2020 r. (do godziny 12:00:00).

WYNIKI – Rozstrzygnięcie IV rundy konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20

Zasady dofinansowania projektu:

W ramach projektu typu 2 Inwestycje w MŚP w roku 2020 przewiduje się dofinansowanie:

 • Wyłącznie w ramach pomocy de minimis
 • W wysokości do 85% wartości kosztów kwalifikowanych projektu
 • Maksymalna wartość dofinansowania dla projektu wynosi: 800 000 zł
 • Projekt rozliczany jest wyłącznie na zasadzie refundacji
 • Nie przewiduje się zaliczek

Działanie 3.2. Innowacje w MŚP, typ projektu 2 Inwestycje w MŚP – RPO WSL na lata 2014-2020: