Działanie 3.2. Innowacje w MŚP

Działanie 3.2. Innowacje w MŚP – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL) – realizowane jest w ramach osi priorytetowej III Konkurencyjność MŚP.

Cel szczegółowy realizowany poprzez Działanie 3.2. Innowacje w MŚP – Zwiększone zastosowanie innowacji w MŚP.

Działanie 3.2. Innowacje w MŚP – najważniejsze informacje:

Inteligentny RozwójW ramach działania 3.2 realizowane będą działania przyczyniające się do rozwoju innowacyjności w mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstwach. Wsparcie uzyskają projekty koncentrujące się na pozyskaniu i implementacji innowacji produktowych i procesowych z możliwością zastosowania innowacji nietechnologicznych jako wspomagające wraz z możliwością ich promocji na arenie krajowej i międzynarodowej. W ramach Działania 3.2 wspierane będą projekty obejmujące wprowadzenie na rynek produktu/usługi lub procesu innowacyjnych co najmniej w skali regionu. Innowacja wdrażana w wyniku realizacji projektu musi być stosowana w województwie śląskim nie dłużej niż 3 lata.

Działanie 3.2 Innowacje w MŚP obejmuje rozwój/rozbudowę przedsiębiorstwa, w szczególności inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Inwestycje w rozwój przedsiębiorstw, zwiększające skalę ich działalności, spowodują wzrost zasięgu oferty firm (nowe rynki zbytu). W ramach działania 1.2 przedsiębiorstwa będą mogły opracować nowy, innowacyjny produkt natomiast w ramach działania 3.2 przedsiębiorstwo będzie mogło wprowadzić powyższy produkt na rynek.

Preferencje w zakresie wdrażania innowacji posiadać będą projekty zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020. Wybór projektów do dofinansowania będzie następował w wyniku oceny poszczególnych przedsięwzięć w oparciu o obiektywne kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący.

Mikro -, małe i średnie przedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie w ramach RPO WSL muszą realizować projekt na terenie Województwa Śląskiego. W celu zapewnienia, że udzielona pomoc będzie służyła rozwojowi Województwa Śląskiego, przedsiębiorstwo w momencie wypłaty pomocy musi mieć zakład lub oddział na terenie Województwa Śląskiego.

Mając na uwadze sprawne wydatkowanie środków pomocowych w ramach przedmiotowego działania Beneficjent ma obowiązek zastosowania zasady n+2 w odniesieniu do okresu realizacji projektów. Oznacza to, że od chwili podpisania umowy o dofinansowanie Beneficjent musi zrealizować projekt ujęty we wniosku o dofinansowanie w ciągu kolejnych dwóch lat. W szczególnych przypadkach (tj. projektów dużych, skomplikowanych, których realizacja nie jest możliwa w zakładanym okresie) istnieje możliwość odstąpienia od powyższej reguły w wyniku decyzji IP RPO WSL na wniosek złożony przez Beneficjenta.

W ramach działania nie przewidziano wsparcia dla projektów realizowanych w ramach partnerstwa. Realizacja projektów oraz wytworzone produkty i osiągnięte rezultaty nie mogę się przyczyniać do pogłębiania nierówności ze względu na płeć oraz ograniczenia dostępu do usług i produktów osobom z niepełnosprawnościami. Co do zasady wszystkie produkty projektów realizowanych ze środków EFRR (produkty, towary, usługi, infrastruktura) są dostępne dla osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oznacza to, że muszą być zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania.

Typy projektów:

Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych

Na co można uzyskać dofinansowanie

3.2_Innowacje_w_MSP_koszty_kwalifik

Beneficjenci:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Instytucja Pośrednicząca:

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości – http://www.scp-slask.pl/

Termin naboru wniosków:

  • rozpoczęcie: 16 listopada 2016 r. (g. 8.00)
  • zakończenie: 18 stycznia 2017 r. (g. 15.00)
  • ogłoszenie o konkursie

harmonogram naboru wniosków RPO WSL

Poziom dofinansowania projektu:

1. w ramach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1377):

  • 45% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych Przedsiębiorstw
  • 35% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw

2. w ramach Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 488).

  • 50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Minimalna kwota dofinansowania projektu:                        100 000,00 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:                    2 000 000,00 PLN

Maksymalna wartość projektu:                    10 000 000,00 PLN

Minimalny wkład własny beneficjenta:

W sytuacji udzielenia pomocy w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, „Beneficjent pomocy musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25 % kosztów kwalifikowanych, pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego”.

UWAGA !

W/w zapis nie oznacza, że Beneficjent zobowiązany jest wpłacać jakiekolwiek środki na rzecz Instytucji Pośredniczącej a jedynie wskazuje, że Beneficjentmusi zagwarantować finansowanie projektu w trakcie jego realizacji ze środków własnych w przewidzianej wysokości oraz formie.

Projekt rozliczany jest wyłącznie na zasadzie refundacji, tzn. Beneficjent ponosi zaplanowane w projekcie wydatki a następnie ubiega się o ich refundację w przewidzianej wysokości, składając wniosek o płatność. Wnioski o płatność można składać nie częściej niż co 3 miesiące.

Działanie 3.2. Innowacje w MŚP – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL):

Dowiedz się więcej o RPO WSL oraz sprawdź harmonogram naboru wniosków !

Jesteś zainteresowany dofinansowaniem ?

Zapraszamy do kontaktu !