Dotacje Unijne

Dotacje unijne to jeden z obszarów usług doradczych, które świadczymy od 2009 roku.

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu i rozliczaniu dofinansowania z Funduszy Europejskich.

Zapoznaj się założeniami nowej perspektywy finansowej – Fundusze Europejskie 2021-2027 !

Dowiedz się więcej !

👉 Zapytaj o dostępne dotacje

Informacje archiwalne – dotyczące perspektywy 2014-2020

Środki finansowe są niezbędne dla rozwoju każdego rodzaju działalności gospodarczej. W szczególności ważne jest to dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które w istotny sposób wpływają na kształtowanie struktury PKB polskiej gospodarki, stwarzając m.in. miejsca pracy. Wkład ten nadal jednak odbiega od średniej krajów UE, na co należy zwrócić uwagę. Wsparcie finansowe może być udzielane w różnej formie, jak np. poprzez: kredyty, pożyczki, fundusze venture capital i inne formy zwrotnego finansowania, niemniej jednak najbardziej atrakcyjną formę wsparcia dla każdego przedsiębiorcy stanowią z pewnością bezzwrotne dotacje. Dla sektora MŚP ofertę taką mogą stanowić zatem dotacje unijne.

Jak podają dane Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), zawarte w Raporcie o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012–2013:

 msp_tekst

Ujęcie tabelaryczne przedstawionych powyżej informacji w podziale na poszczególne lata przedstawia poniższy Wykres.

msp

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012–2013, str. 15

Dotacje unijne, które Polska otrzymała w ramach Polityki Spójności na lata 2014-2020 opiewają na łączną sumę 82,5 mln EUR. Dofinansowanie z Unii Europejskiej podzielone zostało pomiędzy poszczególne Programy Operacyjne, zdefiniowane w ramach perspektywy finansowej Funduszy Europejskich 2014-2020.

Należy zwrócić uwagę, iż potencjalni wnioskodawcy mogą ubiegać się o dotacje unijne zarówno w ramach Programów Krajowych, których jest aż 7, jak również w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, przewidzianych dla każdego województwa.

W ramach Programów Krajowych, nadzorowanych centralnie, dotacje unijne uwagę koncentrują na rozwoju działalności B+R+I, w szczególności poprzez zacieśnienie współpracy sektora nauki z sektorem przedsiębiorstw. W tym zakresie zdefiniowane zostały tzw. Krajowe Dziedziny Nauki i Techniki oraz Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS), które traktowane są priorytetowo.

Pod kątem rozwoju sektora MŚP wśród Programów Krajowych, spośród których możliwe jest pozyskiwanie dofinansowania z Unii Europejskiej można wskazać Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR), z którego projekty wdrażane będą m.in. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), jak również Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW), wdrażany w części także przez PARP, który przewiduje określone działania dedykowane dla wnioskodawców z województw Polski Wschodniej (lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko‐mazurskiego).

Jeśli chodzi o Regionalne Programy Operacyjne, odgrywają one znaczenie w perspektywie finansowej 2014-2020, bowiem dotacje unijne przewidują znaczącą rolę tzw. Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji, określonych odrębnie dla każdego województwa. Są to szczególnie istotne branże, w ramach których funkcjonujący w regionach przedsiębiorcy ubiegający się o dofinansowanie unijne mogą liczyć na priorytetowe traktowanie wobec planowanych do realizacji projektów. Ponadto wiele typów projektów przesuniętych zostało w gestię samorządów, co oznacza, że znaczna część dofinansowania możliwa będzie do pozyskania właśnie na szczeblach regionalnych.

Jak podają informacje zamieszczone w Portalu Funduszy Europejskich (funduszeeuropejskie.gov.pl) związane z perspektywą finansową 2014-2020, dotacje unijne w ramach swojej struktury wskazują 5 głównych Funduszy, które wspierają rozwój gospodarczy wszystkich krajów Unii:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – jego celem jest zmniejszanie różnic w poziomie rozwoju regionów w Unii i wzmacnianie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej UE jako całości. Z funduszu pochodzi m.in. wsparcie inwestycji produkcyjnych i infrastrukturalnych oraz wsparcie udzielane małym i średnim przedsiębiorcom.
 • Europejski Fundusz Społeczny (EFS)- głównym celem funduszu jest walka z bezrobociem w krajach członkowskich. Pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększają możliwość zatrudnienia i kształcenia. Z jego środków współfinansowana jest pomoc dla różnych regionów i grup społecznych, w szczególności dla osób zagrożonych ubóstwem oraz dla ludzi młodych wchodzących na rynek pracy.
 • Fundusz Spójności (FS) – jest to fundusz przeznaczony dla państw członkowskich, których dochód narodowy brutto (DNB) na mieszkańca wynosi mniej niż 90% średniej w UE. Jego celem jest zredukowanie różnic gospodarczych i społecznych oraz promowanie zrównoważonego rozwoju głównie poprzez duże inwestycje w zakresie infrastruktury transportowej i ochrony środowiska.
 • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – fundusz ten zajmuje się wspieraniem przekształceń struktury rolnictwa oraz wspomaganiem rozwoju obszarów wiejskich.
 • Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) – fundusz wspiera restrukturyzację rybołówstwa państw członkowskich.

Z punktu widzenia rozwoju sektora MŚP, główne wsparcie pochodzi z EFRR oraz EFS.

Dotacje unijne wskazują też podstawowe zasady rządzące polityką regionalną Unii Europejskiej w perspektywie 2014-2020:

 • Zasada partnerstwa – na każdym etapie realizacji funduszy powinni uczestniczyć wszyscy zainteresowani partnerzy. Z jednej strony Komisja Europejska współpracuje z odpowiednimi władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, które też ściśle kooperują ze sobą, z drugiej – przeprowadzane są konsultacje z partnerami gospodarczymi i społecznymi.
 • Zasada dodatkowości (współfinansowania lub uzupełniania) – to znaczy, że Fundusze Europejskie powinny uzupełniać środki finansowe poszczególnych państw członkowskich, a nie je zastępować. Działania Unii nie powinny zastępować działań na szczeblu krajowym i regionalnym, lecz je wzbogacać i wzmacniać.
 • Zasada subsydiarności – władze wyższego szczebla podejmują działania jedynie wówczas i tylko wtedy, gdy cele nie mogą zostać zrealizowane w sposób wystarczający przez władze niższego szczebla. Instytucje unijne mogą realizować zadania tylko wtedy, jeżeli nie mogą być one skutecznie wykonane samodzielnie przez regiony lub kraje członkowskie.
 • Zasada decentralizacji – wynika z zasady subsydiarności i ma na celu umocnienie roli samorządów regionalnych i lokalnych w realizacji i wykorzystaniu Funduszy Europejskich. W wielu dziedzinach zdecentralizowanie kompetencji znacznie zwiększa ich efektywność tak pod względem kosztów, jak i jakości usług i przybliżenia ich obywatelowi.
 • Zasada koncentracji – polega na wspieraniu ze środków unijnych działań, które mają największe znaczenie dla rozwoju Unii oraz zwiększenia jej spójności społeczno-gospodarczej czy terytorialnej. Zasada ta oznacza także, że pomoc z funduszy powinna być skoncentrowana na niewielu precyzyjnie określonych celach, priorytetach i działaniach.
 • Zasada programowania – pomoc przeznaczona jest na trwałe rozwiązywanie problemów w danej gałęzi gospodarki lub regionie, co w praktyce oznacza konieczność formułowania wieloletnich planów rozwoju gospodarczego i wykorzystania środków publicznych. Zasada ta ma na celu wypracowywanie wieloletnich programów rozwoju, zgodnie z partnerskim procesem decyzyjnym. Po zatwierdzeniu programów przez Komisję Europejską są one realizowane pod kierunkiem państw członkowskich zgodnie z postanowieniami rozporządzeń unijnych i szczegółowymi wytycznymi Komisji Europejskiej.
 • Wymiar terytorialny polityki regionalnej – Fundusze Europejskie mają na celu wspieranie rozwoju terytoriów określonych nie tylko administracyjnie, ale powiązanych funkcjonalnie, co znaczy, że charakteryzują się one podobnymi cechami społeczno-gospodarczo-przestrzennymi i jednolitymi celami rozwoju.

Warto także zwrócić uwagę, iż Unia Europejska w strategii Europa 2020 określiła swoje cele strategiczne i priorytety rozwoju. Na tej podstawie wyznaczone zostały tzw. polityki horyzontalne. Każdy projekt, który ma być realizowany z udziałem Funduszy Europejskich, jest oceniany w kontekście zgodności z trzema (3) podstawowymi politykami. W tym zakresie dotacje unijne 2014-2020 wskazują:

1. Zrównoważony rozwój

Unia stara się dbać o to, by rozwój gospodarczy Europy nie odbywał się kosztem środowiska naturalnego. Ponadto Unia promuje racjonalne i oszczędne korzystanie z zasobów naturalnych oraz ochronę środowiska poprzez ograniczenie emisji gazów czy upowszechnienie technologii przyjaznych środowisku.

2. Równość szans

Przedsięwzięcia współfinansowane ze środków europejskich powinny być zgodne z polityką równości szans. Oznacza to zapewnienie równego traktowania kobiet i mężczyzn. Nie dopuszcza się dyskryminacji ze względu na wiek, poglądy, pochodzenie, religie czy niepełnosprawność.

3. Społeczeństwo informacyjne

Realizacja polityki społeczeństwa informacyjnego polega na upowszechnianiu nowoczesnych technologii informacyjnych w życiu codziennym obywateli, przedsiębiorstw i administracji publicznej.

Dotacje unijne mają na celu m.in. wsparcie rozwoju sektora MŚP w Polsce. W tym zakresie przewidziane zostało wiele programów zarówno na szczeblu krajowym, jak również w ramach programów regionalnych.

Pozyskaj dofinansowanie z Unii Europejskiej na rozwój Twojego biznesu !

Masz pytania ?!

To także może Cię zainteresować