Programy Regionalne 2014-2020

👉 Poznaj informacje na temat nowej perspektywy finansowej Fundusze Europejskie 2021-2027

👉 Sprawdź jakie przewidziano Fundusze Europejskie dla regionów na lata 2021-2027

Informacje archiwalne

Programy Regionalne 2014-2020 stawiają sobie za cel  zwiększanie  konkurencyjności  województw  oraz  poprawę  jakości  życia  ich  mieszkańców  poprzez wykorzystanie  potencjałów  regionalnych  i  niwelowanie  barier  rozwojowych. Programy Regionalne 2014-2020, tak jak Programy Regionalne w mijającej perspektywie, będą zarządzane przez poszczególne Urzędy Marszałkowskie a poszczególne regiony będą zarządzać większą pulą unijnych środków,  przekraczającą 31 mld euro.  Oznacza  to  także  większą odpowiedzialność  poszczególnych samorządów  za  realizację  polityki  rozwoju.  Nowością  jest  dwufunduszowość  RPO  –  środki  pochodzić  będą  zarówno z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) jak i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).  Takie rozwiązanie  zwiększy  komplementarność  i  efektywność  podejmowanych  działań,  nastąpi  także  ściślejsze powiązanie projektów infrastrukturalnych i „miękkich”.

Programy Regionalne 2014-2020 przewidują budżet wszystkich 16 RPO na poziomie ok. 31,3 mld euro. Jest to niemal 40% (wzrost z ok. 25%) wszystkich środków przewidzianych na lata 2014-2020. Nacisk zostanie położony przede wszystkim na wspieranie przedsiębiorczości, edukacji, zatrudnienia i włączenia społecznego,  technologii  informacyjno-komunikacyjnych,  infrastruktury  ochrony  środowiska,  energetyki  oraz transportu,  co  również  znajdzie  swoje  odzwierciedlenie  w  tzw.  regionalnych  inteligentnych  specjalizacjach, czyli  dziedzinach  charakterystycznych  dla  danego  obszaru,  stanowiących  ich  potencjał  rozwojowy. Powinny one  wykorzystywać  różnorodność  regionalną,  a także  wzmacniać  współpracę  wykraczającą  poza  ich  granice terytorialne oraz otwierać nowe możliwości. Do  najczęściej  wskazywanych  inteligentnych  specjalizacji  należą  technologie  informacyjno-komunikacyjne.

Większość  województw  opiera  swój  rozwój  także  na  dziedzinach  związanych  z  zasobami  przyrodniczymi (biogospodarka, zdrowa żywność, turystyka  zdrowotna). Są jednak też takie, w których to tradycyjne gałęzie przemysłu będą w dalszym ciągu pełniły istotną rolę w  ich  rozwoju (głównie przemysł maszynowy i metalowy oraz energetyka).

Programy Regionalne 2014-2020 przewidują, że wzmocnieniu  ulegnie  wymiar  terytorialny,  którego  celem  jest  stymulowanie zrównoważonego rozwoju wszystkich regionów w oparciu o ich mocne strony. Jego zastosowanie na poziomie regionalnym przejawiać się będzie w praktyce, m.in. poprzez:

  • uwzględnienie potrzeb i potencjałów szczególnych terytoriów, w tym zwłaszcza obszarów, które należy priorytetowo wspierać  (tzw. obszary strategicznej interwencji);
  • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)  –  nowe narzędzie ułatwiające zrównoważony rozwój miast i ich obszarów funkcjonalnych;
  • Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)  –  działania oparte o strategie  odpowiadające na lokalne potrzeby.

Poszczególne Programy Regionalne 2014-2020 przedstawiają się jak poniżej:

RPO województwa dolnośląskiego  –  alokacja z polityki spójności  ok.  2,2 mld  euro (z EFRR  ok.  1,6 mld  euro, z EFS ponad 633 mln euro).

Cel  główny  to  wzrost  konkurencyjności  gospodarki  regionu  w  oparciu  o  badania  i  rozwój,  na  który  zostanie przeznaczona  największa  pula  środków.  Wyzwaniem  jest  także  poprawa  dostępności  transportowej  regionu oraz  wewnątrz  niego.  Fundusze  unijne  popłyną  także  na  wzrost  udziału  energii  wytworzonej  ze  źródeł odnawialnych  i  zwiększenie  efektywności  energetycznej,  wzrost  zatrudnienia  i  mobilności  pracowników, przedsięwzięcia podnoszące poziom i jakość edukacji oraz życia.

Sprawdź szczegółowe informacje o RPO województwa dolnośląskiego oraz możliwości uzyskania dofinansowania !

RPO województwa kujawsko-pomorskiego –  alokacja  ze środków UE ok. 1,9 mld euro  (z EFRR ponad  1,3 mld euro, z EFS ok. 535 mln euro).

Koncentracja  środków  widoczna  jest  przede  wszystkim  w  obszarze  innowacyjności  i  przedsiębiorczości,  co powinno  przełożyć  się  na  zdecydowaną  poprawę  sytuacji  na  rynku  pracy,  a  co  za  tym  idzie  na  polepszenie jakości  życia  oraz  korzystne  zmiany  demograficzne.  Ponadto  wsparcie  uzyskają  projekty  dotyczące efektywności  energetycznej,  infrastruktury  transportowej  (w  tym  transport  niskoemisyjny  w  miastach)  oraz zwiększania dostępu do zatrudniania.

Sprawdź szczegółowe informacje o RPO województwa kujawsko-pomorskiego oraz możliwości uzyskania dofinansowania !

RPO województwa lubelskiego  –  alokacja z Funduszy Europejskich  ok. 2,2 mld euro  (z  EFRR ok. 1,6 mld euro, z EFS ok. 627 mln euro).

Działania zaplanowane w programie  mają wzmocnić  współpracę  przedsiębiorców z naukowcami (co przełoży się na podniesienie  konkurencyjności firm), zwiększyć  dostęp  do usług cyfrowych, poprawić działania na rzecz ochrony  środowiska  i  zmniejszyć  emisję  zanieczyszczeń.  Mają  także  zwiększyć  wykorzystanie  energetyki odnawialnej,  poprawić  dostępność  komunikacyjną  województwa,  edukację  oraz  polepszyć  sytuację pracowników i osób bezrobotnych na rynku pracy.

Sprawdź szczegółowe informacje o RPO województwa lubelskiego oraz możliwości uzyskania dofinansowania !

RPO województwa lubuskiego  –  alokacja z polityki spójności  blisko  907  mln euro (z EFRR ok.  651  mln euro, z EFS ok. 255 mln euro).

Unijne fundusze zostały skoncentrowane na obszarach, które w największym stopniu przyczynią się do rozwoju regionu,  takich  jak:  aktywność  badawczo-rozwojowa  przedsiębiorstw  i  podnoszenie  ich  konkurencyjności, rozwój  usług  cyfrowych  dla  mieszkańców,  zwiększenie  dostępności  transportowej  województwa,  poprawa środowiska  naturalnego,  zwiększenie  wykorzystania  energii  ze  źródeł  odnawialnych,  a  także  polepszenie sytuacji na rynku pracy, zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

Sprawdź szczegółowe informacje o RPO województwa lubuskiego oraz możliwości uzyskania dofinansowania !

RPO województwa łódzkiego –  alokacja z  funduszy  UE ok. 2,2 mld euro (z EFRR ponad 1,6 mld euro, z EFS ok. 634 mln euro).

Środki programu zostaną skierowane na wsparcie sfery B+R oraz innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, a także poprawę stanu infrastruktury transportowej, ochronę środowiska i gospodarkę niskoemisyjną. Równie  ważne  będą  przedsięwzięcia  na  rzecz  zatrudnienia  i  włączenia  społecznego,  godzenia  życia zawodowego  i  prywatnego  oraz  kwestie  dotyczące  adaptacyjności  pracowników  i  przedsiębiorstw  oraz wydłużenia  aktywności  zawodowej  mieszkańców.  Unijne  fundusze  popłyną  również  na  projekty  związane z edukacją oraz rewitalizacją.

Sprawdź szczegółowe informacje o RPO województwa łódzkiego oraz możliwości uzyskania dofinansowania !

RPO województwa małopolskiego  –  alokacja  ze środków europejskich  ponad  2,8 mld euro (z EFRR  ok.  2 mld euro, z EFS ok. 809 mln euro).

Program  koncentruje  się  na  podnoszeniu  konkurencyjności  małych  i  średnich  przedsiębiorstw  (MŚP)  oraz działalności  B+R+I,  infrastrukturze  transportowej  oraz  gospodarce  niskoemisyjnej.  Znaczne  środki przeznaczono również na działania z zakresu aktywizacji zawodowej oraz integracji społecznej.

Sprawdź szczegółowe informacje o RPO województwa małopolskiego oraz możliwości uzyskania dofinansowania !

RPO województwa mazowieckiego  –  alokacja  z polityki spójności ok.  2 mld euro (z EFRR  ponad 1,5 mld euro, z EFS ponad 545 mln euro).

Cel  główny  programu,  czyli  inteligentny  oraz  zrównoważony  rozwój  zwiększający  spójność  społeczną i  terytorialną,  zostanie  osiągnięty  m.in.  poprzez  rozwój  konkurencyjności  gospodarki  regionu  opartej  na innowacyjności  i  przedsiębiorczości.  Ważnym  elementem  działań  będzie  wyrównywanie  dostępu  do zatrudnienia, wzmacnianie zrównoważonego rozwoju środowiska, poprawa  jakości  usług zdrowotnych, czy też projekty rewitalizacyjne oraz transportowe RPO województwa opolskiego – alokacja z europejskich środków niemal 945 mln euro (z  EFRR ponad 679 mln euro, z EFS prawie 266 mln euro).

Program  ma  zwiększyć  konkurencyjność  i  innowacyjność  gospodarki  regionu  oraz  polepszyć  jakości  życia, dlatego główną grupę wsparcia będą stanowić przedsiębiorcy. Środki zostaną przeznaczone także na działania związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, niskoemisyjną  gospodarką, włączeniem społecznym i zatrudnieniem.

Sprawdź szczegółowe informacje o RPO województwa mazowieckiego oraz możliwości uzyskania dofinansowania !

RPO województwa podkarpackiego – alokacja z Funduszy Europejskich ponad 2 ,1 mld euro (z EFRR ponad 1,5 mld euro, z EFS ponad 594 mln euro).

Wsparcie unijne trafi przede wszystkim na projekty, które w największym stopniu przyczynią  się do wzrostu gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia. Akcent zostanie położony także na rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych,  działania  gwarantujące  przejście  na  gospodarkę  niskoemisyjną,  a  także  inwestycje w ochronę środowiska oraz energetykę.

Sprawdź szczegółowe informacje o RPO województwa podkarpackiego oraz możliwości uzyskania dofinansowania !

RPO województwa podlaskiego  –  alokacja  ze środków UE ponad 1,2 mld euro (z EFRR ponad 872 mln euro, z EFS ok. 341 mln euro).

Głównym  celem  programu  jest  wzrost  konkurencyjności  gospodarki  kształtowanej  w  oparciu  o regionalne specjalizacje  m.in. poprzez inwestycje z zakresu B+R, innowacji  i  wzmacniania konkurencyjności MŚP. Znaczna część  europejskich  pieniędzy  trafi  na  zrównoważony  transport,  przejście  na  gospodarkę  niskoemisyjną  we wszystkich sektorach, a także rozwój infrastruktury dla usług użyteczności publicznej.

Sprawdź szczegółowe informacje o RPO województwa podlaskiego oraz możliwości uzyskania dofinansowania !

RPO  województwa  pomorskiego  –  alokacja  z  polityki  spójności  ponad  1,8  mld  euro  (z  EFRR  ponad  1,3  mld euro, z EFRR ponad 524 mln euro).

Gospodarka  niskoemisyjna  oraz  wsparcie  zrównoważonego  rozwoju  transportu  zbiorowego,  innowacje i przedsiębiorczość,  transport  (drogi,  koleje)  oraz  zatrudnienie  i  aktywizacja  zawodowa  –  to  najważniejsze obszary  wsparcia programu.  Ponadto  preferowane będą innowacyjne rozwiązania w energetyce, transporcie oraz w sektorze przedsiębiorstw.

Sprawdź szczegółowe informacje o RPO  województwa  pomorskiego oraz możliwości uzyskania dofinansowania !

RPO województwa  śląskiego  –  alokacja  z funduszy UE  ponad 3,4 mld euro (z  EFRR  blisko 2,5 mld euro, z  EFS ok. 978 mln euro).

Program  zakłada  rozwój  regionu  przede  wszystkim  poprzez  wsparcie  inwestycji  z  obszaru  efektywności energetycznej,  odnawialnych  źródeł  energii  i  gospodarki  niskoemisyjnej,  jak  i  inwestycji  w infrastrukturę drogową  i kolejową  wraz  z  zakupem  taboru.  Kluczowe  jest  również  wsparcie  rozwoju  szeroko  rozumianej przedsiębiorczości  (poprzez  wzmacnianie  konkurencyjności,  rozwój  innowacyjności  oraz  zwiększanie  udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych), wsparcie  działań  na rzecz  zatrudnienia, mobilności pracowników, adaptacyjności firm, kształcenia kompetentnej kadry oraz tych dotyczących ochrony i profilaktyki zdrowotnej.

Sprawdź szczegółowe informacje o RPO województwa  śląskiego oraz możliwości uzyskania dofinansowania !

RPO województwa  świętokrzyskiego  –  alokacja  ze środków unijnych ponad  1,3 mld euro  (z EFRR  980,7  mln euro, z EFS ponad 383 mln euro).

Rozwój  regionu  skoncentrowany  został  na  umacnianiu  konkurencyjności  i  innowacyjności  gospodarki  oraz budowaniu  potencjału  przedsiębiorstw.  Istotnym  elementem  wsparcia  programu  jest  obszar  dziedzictwa naturalnego  i  kulturowego,  rynek  pracy,  włączenie  społeczne  i  edukacja,  a  także  zwiększanie  dostępu  do wysokiej jakości usług publicznych.  Wyodrębniono również środki  dla tzw.  obszarów  strategicznej interwencji tj. m.in. miast i otaczających je obszarów wymagających restrukturyzacji i rewitalizacji, obszarów wiejskich.

Sprawdź szczegółowe informacje o RPO województwa  świętokrzyskiego oraz możliwości uzyskania dofinansowania !

RPO województwa warmińsko-mazurskiego  –  alokacja z Funduszy Europejskich ponad 1,7 mld (z EFRR ponad 1,2 mld euro, z EFS ok. 486 mln euro).

Koncentracja  środków  widoczna  jest  przede  wszystkim  w  obszarach  związanych  z  gospodarką,  innowacjami i technologiami,  wsparciem  gospodarki  niskoemisyjnej,  zrównoważonym  transportem,  a  także  regionalnym rynkiem  pracy.  Rozwój  firm  oparty  będzie  na  projektach  sprzyjających  podnoszeniu  konkurencyjności przedsiębiorstw  przy  jednoczesnym  efektywnym  i  mądrym  wykorzystywaniu  zasobów  naturalnych  oraz stosowaniu rozwiązań przyjaznych środowisku.

Sprawdź szczegółowe informacje o RPO województwa warmińsko-mazurskiego oraz możliwości uzyskania dofinansowania !

RPO województwa wielkopolskiego –  alokacja z polityki spójności ponad 2,4 mld euro (z EFRR ponad 1,7 mld mld euro, z EFS ponad 689 mln euro). Jednym z kluczowych kierunków wykorzystania  środków jest wsparcie wzrostu gospodarczego, powstawania innowacji, zatrudnienia, poprawa dostępu do rynku pracy oraz stworzenie środowiska sprzyjającego uczeniu się.

Sprawdź szczegółowe informacje o RPO województwa wielkopolskiego oraz możliwości uzyskania dofinansowania !

RPO województwa  zachodniopomorskiego –  alokacja  z funduszy unijnych  ponad 1,6 mld euro (z EFRR ponad 1,1 mld euro, z EFS ponad 450 mln euro).

Dofinansowanie  UE  ma  przede  wszystkim  służyć  budowie  potencjału  gospodarczego  regionu  w  sposób kompleksowy. Środki  zostaną  przeznaczone na rozwój  regionalnych  inteligentnych specjalizacji, bezpośrednie lub pośrednie wsparcie przedsiębiorstw.  Ważne jest także  dokończenie budowy infrastruktury podstawowej.

Ponadto  nacisk  zostanie  położony  na  działania  związane  z  efektywnością  energetyczną  oraz  zapobieganiem zmianom klimatu.

Sprawdź szczegółowe informacje o RPO województwa  zachodniopomorskiego oraz możliwości uzyskania dofinansowania !

Źródło: informacja prasowa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13.02.2015 r.

To także może Cię zainteresować