1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) wspiera projekty B+R przedsiębiorstw. Przedsięwzięcia objęte tym poddziałaniem to wsparcie badań przemysłowych i prac rozwojowych lub prac rozwojowych. Poddziałanie realizowane będzie w odniesieniu do 2 grup przedsiębiorstw:

  • MŚP
 • dużych

w ramach odrębnych konkursów.

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, w ramach I osi priorytetowej PO IR realizuje cel szczegółowy 1. oraz priorytet inwestycyjny 1b. Głównym celem, który realizuje Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe jest zwiększona aktywność B+R przedsiębiorstw (cel szczegółowy 1.).

Instytucją Pośredniczącą i ogłaszającą konkursy, obejmujące projekty realizowane poprzez Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – Konkurs 2/1.1.1/2019 Szybka ścieżka

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

 • przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw,
 • konsorcja naukowo-przemysłowe (składające się z max 3 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

na co można uzyskać dofinansowanie?

 • na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe.

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa przewiduje poniższe kategorie kosztów kwalifikowanych:

1. koszty bezpośrednie:

 • wynagrodzenia
 • podwykonawstwo (maksymalnie do 50% wartości kosztów kwalifikowanych projektu)
 • pozostałe koszty bezpośrednie, w tym:

– koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych
– koszty budynków i gruntów
– pozostałe koszty operacyjne

2. koszty pośrednie:

 • Koszty wynajmu lub utrzymania budynków
 • Koszty administracyjne
 • Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zarządzającego oraz personelu wsparcia
 • Koszty delegacji osób zaangażowanych w realizację projektu

Terminy naborów wniosków w roku 2019:

1 kwietnia – 1 lipca2019 r. (do godziny 16:00). Konkurs podzielony na rundy:

 1. od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019r.;
 2. od 1 maja do 31 maja 2019r.;
 3. od 1 czerwca do 1 lipca 2019 r. (do godziny 16:00).

jaka jest wartość projektu oraz poziom dofinansowania?

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa przewiduje poniższe wartości:

 1. na realizacjębadań przemysłowych i prac rozwojowych:
 • dla mikro-i małego przedsiębiorstwa: 70% -80%kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz 45% -60%kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;
 • dla średniego przedsiębiorstwa: 60% -75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz 35% -50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.
 • dla przedsiębiorstwa innego niż MŚP: 50% – 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz 25% -40%kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.
 • dla jednostki naukowej –do100% kosztów kwalifikowalnych.

2. na realizację prac przedwdrożeniowych:

 • de minimis–90% kosztów kwalifikowalnych tych prac;
 • usługi doradcze dla MŚP –50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.

3. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

 • 1 mln PLN–w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP;
 • 2 mln PLN –w przypadku pozostałych projektów. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych -50 mln euro.

jaka jest intensywność wsparcia?

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa przewiduje intensywność wsparcia, zgodnie z par. 13 i 14 Rozporządzenia MNiSW, t.j.:

Intensywność pomocy publicznej, liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikowalnych, nie może przekroczyć:
1) 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku badań podstawowych;
2) 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku badań przemysłowych;
3) 25% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku prac rozwojowych;
4) 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku studiów wykonalności

1. W przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych intensywność pomocy publicznej ulega zwiększeniu o:
1) 10 punktów procentowych – w przypadku średnich przedsiębiorców;
2) 20 punktów procentowych – w przypadku mikro- i małych przedsiębiorców;
3) 15 punktów procentowych – jeżeli zostanie spełniony co najmniej jeden z następujących warunków:
a) projekt obejmuje skuteczną współpracę między:

 • przedsiębiorcami, z których co najmniej jeden jest mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą, lub współpraca ma charakter międzynarodowy, co oznacza, że badania przemysłowe są prowadzone w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Unii Europejskiej i w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i żaden z przedsiębiorców nie ponosi więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych, lub
 • przedsiębiorcą a co najmniej jedną jednostką naukową będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, która ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania wyników projektu w zakresie, w jakim pochodzą one z prowadzonych przez nią badań,

b) wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane:

 • – podczas konferencji technicznych lub naukowych,
 • – w formie publikacji w czasopismach naukowych lub technicznych,
 • – za pośrednictwem powszechnie dostępnych baz danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań lub
 • – za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego albo oprogramowania z licencją otwartego dostępu

do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych.

2. W przypadku studium wykonalności intensywność pomocy publicznej ulega zwiększeniu o:
1) 10 punktów procentowych dla średnich przedsiębiorców;
2) 20 punktów procentowych dla mikro- i małych przedsiębiorców.