Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) wspiera projekty B+R przedsiębiorstw. Przedsięwzięcia objęte tym poddziałaniem to wsparcie badań przemysłowych i prac rozwojowych lub prac rozwojowych. Poddziałanie realizowane będzie w odniesieniu do 2 grup przedsiębiorstw: MŚP oraz dużych w ramach odrębnych konkursów.

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, w ramach I osi priorytetowej PO IR realizuje cel szczegółowy 1. oraz priorytet inwestycyjny 1b. Głównym celem, który realizuje Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe jest zwiększona aktywność B+R przedsiębiorstw (cel szczegółowy 1.).

Instytucją Pośredniczącą i ogłaszającą konkursy, obejmujące projekty realizowane poprzez Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w odniesieniu do sektora MŚP przewiduje 1 konkurs w roku 2015.

 • Ogłoszenie konkursu nastąpiło w dniu 2 kwietnia 2015 r.,
 • nabór wniosków rozpoczął się w dniu 4 maja 2015 r. (trwa cały czas),
 • zakończenie naboru wniosków przewidziane jest na dzień 31 grudnia 2015 roku.
 • Alokacja środków przewidziana na najbliższy konkurs dla MŚP, w ramach którego składane będą wnioski na przedsięwzięcia realizowane poprzez Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa wynosi 1,6 mld PLN.
 • zakres terytorialny: cała Polska

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

 • Przedsiębiorstwa z sektora MŚP (mikro, małe, średnie)
 • realizujący projekty B+R (badania przemysłowe i prace rozwojowe lub prace rozwojowe)
 • powiązane z jedną z wybranych dziedzin nauki – Wykaz dziedzin nauki i techniki
 • w zakresie wskazanych Krajowych Inteligentnych specjalizacji – Krajowe Inteligentne Specjalizacje

na co można uzyskać dofinansowanie?

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa przewiduje poniższe kategorie kosztów kwalifikowanych:

1. koszty bezpośrednie:

 • wynagrodzenia
 • podwykonawstwo (maksymalnie do 50% wartości kosztów kwalifikowanych projektu)
 • pozostałe koszty bezpośrednie, w tym:

– koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych
– koszty budynków i gruntów
– pozostałe koszty operacyjne

2. koszty pośrednie:

 • Koszty wynajmu lub utrzymania budynków
 • Koszty administracyjne
 • Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zarządzającego oraz personelu wsparcia
 • Koszty delegacji osób zaangażowanych w realizację projektu

jaka jest wartość projektu oraz poziom dofinansowania?

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa przewiduje poniższe wartości:

 • minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu – 2 mln PLN
 • maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu – 50 mln EUR
 • maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt pułapów określonych w § 9 ust.1 rozporządzenia MNiSW, t.j.:

– 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych, lub
– 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych

jaka jest intensywność wsparcia?

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa przewiduje intensywność wsparcia, zgodnie z par. 13 i 14 Rozporządzenia MNiSW, t.j.:

§ 13. Intensywność pomocy publicznej, liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikowalnych, nie może przekroczyć:
1) 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku badań podstawowych;
2) 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku badań przemysłowych;
3) 25% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku prac rozwojowych;
4) 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku studiów wykonalności

§ 14.

1. W przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych intensywność pomocy publicznej ulega zwiększeniu o:
1) 10 punktów procentowych – w przypadku średnich przedsiębiorców;
2) 20 punktów procentowych – w przypadku mikro- i małych przedsiębiorców;
3) 15 punktów procentowych – jeżeli zostanie spełniony co najmniej jeden z następujących warunków:
a) projekt obejmuje skuteczną współpracę między:

 • przedsiębiorcami, z których co najmniej jeden jest mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą, lub współpraca ma charakter międzynarodowy, co oznacza, że badania przemysłowe są prowadzone w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Unii Europejskiej i w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i żaden z przedsiębiorców nie ponosi więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych, lub
 • przedsiębiorcą a co najmniej jedną jednostką naukową będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, która ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania wyników projektu w zakresie, w jakim pochodzą one z prowadzonych przez nią badań,

b) wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane:

 • – podczas konferencji technicznych lub naukowych,
 • – w formie publikacji w czasopismach naukowych lub technicznych,
 • – za pośrednictwem powszechnie dostępnych baz danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań lub
 • – za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego albo oprogramowania z licencją otwartego dostępu

do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych.

2. W przypadku studium wykonalności intensywność pomocy publicznej ulega zwiększeniu o:
1) 10 punktów procentowych dla średnich przedsiębiorców;
2) 20 punktów procentowych dla mikro- i małych przedsiębiorców.

jakie są ogólne zasady dokonywania oceny projektów w konkursie?

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa przewiduje następujące zasady dokonywania oceny projektów wskazane w Regulaminie:

1) ocenę formalną wniosku o dofinansowanie;
2) ocenę merytoryczną – dokonywaną przez panel ekspertów, która obejmuje ocenę:

 • w zakresie naukowo – technologicznym oraz
 • w zakresie gospodarczo – biznesowym.

Elementem oceny przeprowadzanej przez Panel ekspertów, jest spotkanie członków Panelu ekspertów z Wnioskodawcą (jego upoważnionymi przedstawicielami), podczas którego Wnioskodawca ma możliwość odniesienia się do pytań i ewentualnych wątpliwości członków Panelu ekspertów. Podczas spotkania nie dopuszcza się reprezentowania Wnioskodawcy przez przedstawicieli firm doradczych.

Konkurs prowadzony jest etapami. Łączny czas oceny wniosku od momentu jego złożenia nie powinien przekroczyć 60 dni.