Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), lata 2014-2020.

financial symbols coming from handProgram Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) przewiduje w swoim zakresie także wsparcie internacjonalizacji. W tym zakresie ukierunkowane ono będzie na internacjonalizację innowacyjnych przedsiębiorstw. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacja innowacyjnych przedsiębiorstw w PO IR realizowane będzie poprzez Działanie 3.3 w ramach III Osi priorytetowej PO IR – WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH. Priorytet Inwestycyjny 3c (PI 3c) – Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług w tym zakresie realizuje cel szczegółowy 5 – Zwiększony poziom umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw.

Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), ukierunkowane na sektor MŚP obejmie 2 główne zakresy tematyczne, które realizowane będą w ramach 2 odrębnych poddziałań:

  1. Wsparcie przedsiębiorców w zakresie promocji polskich marek produktowych – bazujące na możliwości uczestnictwa w wybranych imprezach branżowych, analogicznie jak w dotychczas realizowanych działaniach w ramach programów 6.5.1 i 6.5.2 PO IG 2007-2013, realizowanych przez Ministerstwo Gospodarki – realizowane poprzez Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.PL
  2. Polskie mosty technologiczne – realizowane poprzez Poddziałanie 3.3.1 Polskie Mosty Technologiczne – ukierunkowane na rozwój na rynkach pozaeuropejskich, analogicznie jak w dotychczas realizowanym programie „Polski most krzemowy” (PO IG 2007-2013), uwzględniające takie etapy projektu jak:
  • usługi szkoleniowe
  • usługi doradcze
  • uczestnictwo w specjalistycznych konferencjach organizowanych w docelowych regionach

Pozytywnym trendem jest zwiększenie aktywności polskich firm na rynkach zagranicznych. Poziom aktywności jest uwarunkowany wielkością przedsiębiorstwa, branżą lub sektorem, w którym działa. Jednocześnie wciąż konieczna jest realizacja działań, które ułatwią MSP oferowanie produktów i usług na rynkach zagranicznych. W szczególności dotyczy to przedsiębiorstw innowacyjnych, gdyż poszerzenie rynków zbytu dla nowych produktów i usług wpływa na opłacalność działalności B+R+I. Dlatego też wsparcie internacjonalizacji, realizowane w ramach III osi priorytetowej PO IR, w ramach celu szczegółowego 5, skierowane jest do innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora MŚP, reprezentujących wybrane sektory gospodarki o najwyższym potencjale eksportowym w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, posiadających innowacyjne produkty/usługi powstałe głównie w wyniku prac B+R, posiadających już potencjał do umiędzynarodowienia swojej działalności, ukierunkowanych na prowadzenie działalność eksportowej na wybranych rynkach. Finansowanie koncentruje się na projektach, które skutkują nawiązywaniem przez przedsiębiorstwa kontaktów z zagranicznymi kontrahentami i inwestorami, w tym za pośrednictwem instytucji otoczenia biznesu (IOB).

Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw w ramach PO IR finansowaniem będzie obejmowało następujące typy projektów:

  • programy służące umiędzynarodowieniu działalności przedsiębiorstw, reprezentujących obszary określone w Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, w celu zwiększenia ich dostępu do tradycyjnych oraz perspektywicznych rynków, ukierunkowane na sektory gospodarki o najwyższym potencjale eksportowym;
  • świadczenie na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw sektora MSP specjalistycznych usług doradczych z zakresu internacjonalizacji (w tym m.in. coaching, mentoring, wsparcie firm w rozwoju działalności w wiodących zagranicznych IOB, wsparcie przedsiębiorstw w ubieganiu się o realizację zamówień publicznych za granicą, w poszukiwaniu zagranicznych inwestorów kapitałowych i kontrahentów).

Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw w ramach PO IR jako główne typy beneficjentów wskazuje:

  • przedsiębiorstwa
  • instytucje otoczenia biznesu
  • beneficjenci projektów pozakonkursowych – podmioty publiczne lub państwowe osoby prawne, wykazujące się odpowiednim potencjałem technicznym i merytorycznym oraz doświadczeniem, odpowiadające za realizację działań o charakterze pilotażowym i systemowym, których zadaniem będzie przede wszystkim opracowanie szczegółowej tematyki instrumentu wsparcia, koncepcji jego realizacji oraz wybór ostatecznych odbiorców wsparcia w procedurze konkurencyjnej, opartej na przejrzystych i obiektywnych kryteriach

Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw w ramach PO IR realizowane będzie na obszarze całej Polski.

Priorytet inwestycyjny 3c (PI 3c)- Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, w ramach którego realizowany jest cel szczegółowy 5., w którym zawiera się wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw nie przewiduje jako formy wsparcia stosowania instrumentów finansowych. Główną formę wsparcia stanowić będą zatem bezzwrotne dotacje.

Sprawdź harmonogram naboru wniosków dla PO IR !

Skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły w jaki sposób pozyskać dotację na rozwój eksportu !