Polskie Mosty Technologiczne (PMT) – 3.3.1 POIR (PAIH)

Polskie Mosty Technologiczne (PMT) to program realizowany w latach 2018–2023 i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020.

Celem poddziałania 3.3.1 POIR – Polskie Mosty Technologiczne (PMT) – jest przyśpieszenie rozwoju (akceleracja) polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw o dużym potencjale internacjonalizacji działalności i dużym potencjale rozwoju innowacyjnych produktów/usług/technologii zainteresowanych sprzedażą swoich innowacyjnych produktów na rynkach zagranicznych i poszukujących tam partnerów handlowych czy kapitałowych.

Wsparcie kierowane jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, posiadających potencjał do szybkiego wzrostu, zainteresowanych sprzedażą swoich innowacyjnych produktów i usług na rynkach zagranicznych.

W ramach poddziałania 3.3.1 POIR – Polskie Mosty Technologiczne (PMT) – przedsiębiorcy uzyskają w szczególności wsparcie w formie specjalistycznego doradztwa przy tworzeniu strategii dotyczącej ekspansji na dany rynek docelowy.

Celem współpracy jest wypracowanie standardu i jakości, które przełożą się na rozwój i zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie strategii ekspansji, nawiązywanie kontraktów o charakterze gospodarczym lub technologicznym, których celem będzie wprowadzenie innowacyjnych produktów/usług/technologii na rynki wybranych krajów.

Na czym polega wsparcie w ramach programu Polskie Mosty Technologiczne

Wsparcie polega na wyłonieniu w procedurze konkursowej przedsiębiorców, którzy w ramach grantu otrzymają:

 • pomoc w opracowaniu strategii ekspansji;
 • możliwość udziału w trzydniowych warsztatach rynkowych;
 • konsultacje z ekspertem (40 h);
 • merytoryczną i operacyjną pomoc Zagranicznych Biur Handlowych;
 • dofinansowaniu wydatków na danym rynku zagranicznym (zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych).

Można uzyskać grant o wartości do 180 tys. zł, dzięki któremu przedsiębiorca przygotuje i wdroży strategię wejścia innowacyjnej usługi, produktu czy technologii na wybrany rynek eksportowy.

Poddziałanie 3.3.1 POIR – Polskie Mosty Technologiczne (PMT) – obejmuje 2 etapy:

 1. krajowy
 2. zagraniczny

Polskie Mosty Technologiczne – typy projektów

Poddziałanie 3.3.1 POIR – Polskie Mosty Technologiczne (PMT) – to projekt, który realizuje Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH), obejmujący w szczególności następujące wsparcie dla przedsiębiorców:

 • specjalistyczne warsztaty i indywidualne wsparcie szkoleniowo-doradcze umożliwiające przedsiębiorcom opracowanie strategii marketingowej skierowanej na zagraniczny rynek docelowy wybrany w ramach projektu;
 •  wsparcie mentorów na rynkach docelowych.

Standardowa ścieżka realizacji projektu składa się z następujących komponentów:

 1. Seminarium otwierające – przedstawienie głównych założeń projektu, harmonogramu oraz wstępnej analizy rynków docelowych (nieobowiązkowy udział);
 2. Etap krajowy – pierwszy, polegający na udziale w max. 3-dniowych warsztatach, podczas których Wnioskodawca przygotuje wstępną wersję strategii ekspansji na wybrany rynek zagraniczny;
 3. 40h indywidualnych konsultacji z ekspertami, mających na celu wypracowywanie finalnej wersji strategii ekspansji;
 4. Etap zagraniczny – drugi, polegający na wdrażaniu strategii ekspansji na rynku docelowym ze wsparciem merytorycznym ekspertów zewnętrznych oraz przedstawicieli Centrali i Zagranicznego Biura Handlowego PAIH.

Realizacja projektu nie może przekroczyć 9 miesięcy.

Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Okres kwalifikowalności wydatków: 2 stycznia 2018 – 31 grudnia 2023

Maksymalne dofinansowanie dla projektu: 180 tys. złotych (tylko pomoc  de minimis)

Maksymalna wysokość wsparcia: do 100% wydatków kwalifikowanych

Rynki docelowe objęte wsparciem:

Stany Zjednoczone (USA), Kanada, Meksyk, Wietnam, Chiny, Japonia, Korea Południowa, Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA), Egipt, Indie, Norwegia, Ukraina, Rosja, Republika Południowej Afryki (RPA), Kenia, Singapur, Indonezja, Izrael, Algieria, Australia.

Dokumentacja konkursowa

Polskie Mosty Technologiczne – katalog wydatków kwalifikowanych

1. W ramach etapu krajowego kwalifikowane będą wydatki na zakup usług eksperckich na potrzeby budowy strategii ekspansji oraz oceny merytorycznej przygotowanych planów ekspansji.

Wyżej wymienione usługi zostaną zapewnione Grantobiorcy przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu w formie bezgotówkowej.

2. W ramach etapu zagranicznego Grantobiorca otrzyma grant w formie gotówkowej (przelew na konto Grantobiorcy), który może być przeznaczony na:

a) koszty doradztwa związane wprowadzeniem produktu/usługi/technologii na rynek, a także z przygotowaniem Grantobiorcy i jego produktu/usługi/technologii do certyfikacji, takie jak: audyt przedcertyfikacyjny, przygotowanie procedur, dokumentacji, opracowanie systemu zarządzania jakością, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej i sprzedaży produktów/usług/technologii na docelowym rynku zagranicznym (z wyłączeniem kosztów administracyjnych na danym rynku, np. założenia lub przekształcenia spółki),

b) koszty doradztwa dotyczące: wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych, projektowania wirtualnych platform do prezentacji produktu/usługi/technologii,

c) koszty doradztwa związane z weryfikacją prawną i techniczną dokumentów niezbędnych dla przyszłego wprowadzenia produktu/usługi/technologii na nowy rynek,

d) koszty doradztwa związane z uzyskaniem ochrony własności intelektualnej za granicą odnoszących się do produktów/usług/technologii przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych,

e) koszty doradztwa związane z zakupem wartości niematerialnych i prawnych,

f) koszty tłumaczeń przygotowanych strategii ekspansji oraz innych dokumentów,

g) koszty związane z uczestnictwem m.in. w konferencjach branżowych, imprezach targowo – wystawienniczych i programach dot. internacjonalizacji na rynku docelowym oraz w uzasadnionych przypadkach, ze względu na skutki pandemii COVID-19 na świecie, na innych rynkach (w tym: zakup powierzchni wystawienniczej, zabudowa, wpis do katalogu, bilety dla uczestników, pakiety uczestnictwa, spedycja eksponatów, wydatki związane z udziałem w wirtualnych targach oraz prezentowaniem oferty w cyfrowym showroomie), nieprzekraczające 36.000,00 PLN.

Każdy wydatek na rynkach innych niż docelowy PAIH będzie analizować indywidualnie, mając na uwadze skutki pandemii na rynku docelowym oraz silne powiązanie celu udziału w działaniach poza rynkiem docelowym z celami projektu planowanymi do osiągnięcia na rynku docelowym a także charakter oferowanego przez grantobiorcę produktu i usługi.

h) koszty związane z działaniami promocyjno-informacyjnymi, m.in. stworzeniem obcojęzycznej strony internetowej oraz publikacjami prasowymi, nieprzekraczające 30.000,00 PLN.

Dodatkowo, Polska Agencji Inwestycji i Handlu zapewni w formie bezgotówkowej usługi związane ze wsparciem centrali, na rzecz której działają ZBH, zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych.

Przykładowy Katalog kosztów kwalifikowanych – Nabór II/2021 – Malezja, Arabia Saudyjska, Tajwan.

Nabory wniosków – 2021 rok

Rynki w naborach w 2021 r. – Chiny, Malezja, Meksyk, Senegal, Singapur, Arabia Saudyjska, USA, Tajwan, Kenia

 • 28 czerwca – 2 sierpnia – USA, Meksyk oraz Kenia
 • 9 lipca – 12 sierpnia (przedłużony do 19 sierpnia) – Malezja, Tajwan i Arabia Saudyjska
 • Nabór na rynki: Chiny, Senegal, Singapur uruchomiony zostanie we wrześniu/październiku. 

więcej informacji na stronie PAIH

 • Jesteś zainteresowany uzyskaniem wsparcia ?!