Poddziałanie 3.3.1 Polskie Mosty Technologiczne

Poddziałanie 3.3.1 Polskie Mosty Technologiczne będzie wspomagać polskie MŚP w komercjalizacji wytworzonych przez siebie innowacyjnych produktów na rynkach czterech światowych centrów innowacjiUSA, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Izraela. Jest on następcą i czerpie z doświadczeń kończącego się w 2015 r. pilotażowego projektu Polski Most Krzemowy.

Projekt – Poddziałanie 3.3.1 Polskie Mosty Technologiczne – będzie obejmował 2 komponenty, finansowane w formie pomocy de minimis:

  • szkoleniowo-doradczy, umożliwiający opracowanie strategii marketingowej skierowanej na wybrany rynek zagraniczny (dla 350 beneficjentów w ciągu 6 lat),
  • dotacyjny – na zakup usług konsultingowych, marketingowych, prawnych oraz z zakresu ochrony praw własności przemysłowej na wybranym rynku, opracowanie i testowanie strategii sprzedaży, świadczonych przez ekspertów na wybranym rynku (program akceleracyjny dla 150 beneficjentów w ciągu 6 lat).

Podstawowe korzyści dla uczestniczących w projekcie przedsiębiorców, które oferuje Poddziałanie 3.3.1 Polskie Mosty Technologiczne, to:

  • możliwość skorzystania z usług doświadczonych mentorów i ekspertów działających na najbardziej rozwiniętych technologicznie rynkach i dobrze znających specyficzne lokalne środowisko biznesowe,
  • udział przedsiębiorców w organizowanych tam wydarzeniach, w tym sesjach autoprezentacji, w których biorą udział potencjalni inwestorzy, klienci i inni partnerzy biznesowi,
  • zapewnienie przedsiębiorcom na w/w rynkach asysty obejmującej aspekty merytoryczne (m.in. pomoc w wyborze lokalnych wykonawców usług, nadzór nad przebiegiem współpracy z wykonawcami oraz zapewnienie najwyższej jakości usług), wsparcie organizacyjne w zakresie poszukiwania i nawiązywania kontaktów z kontrahentami i lokalnymi instytucjami otoczenia biznesu, wsparcie logistyczne.

Udział w międzynarodowym obrocie gospodarczym istotnie wpływa na szanse rozwojowe polskich MŚP z branż wysokich technologii. Dzięki internacjonalizacji firmy te mogą skomercjalizować wytworzone przez siebie technologie oraz rozszerzać rynek dla swoich innowacyjnych produktów. Ponadto, uzyskują dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań w danej branży, jak również możliwość włączenia się w światowe sieci produkcyjne i dystrybucyjne (tzw. global value chain). Szybka internacjonalizacja firm technologicznych umożliwia im także zdobycie środków finansowych niezbędnych do prowadzenia B+R, wdrażania innowacji i rozwijania produkcji.

Poddziałanie 3.3.1 Polskie Mosty Technologiczne – dla kogo jest przeznaczone?

z działania mogą skorzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy z branż wysokotechnologicznych działający nie krócej niż 1 rok przed dniem złożenia wniosku o udział w projekcie.

Poddziałanie 3.3.1 Polskie Mosty Technologiczne – Jakie projekty będą dofinansowane?

wspierany będzie rozwój innowacyjnych produktów/usług/technologii o wysokim stopniu przygotowania rynkowego, tj. mogących zostać objętych wsparciem typu marketingowego i (przed)sprzedażowego.

Poddziałanie 3.3.1 Polskie Mosty Technologiczne – kwota dofinansowania

do 250 tys. zł w zależności od rynku; poziom dofinansowania – do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Poddziałanie 3.3.1 Polskie Mosty Technologiczne – najbliższe konkursy

Ogłoszenie konkursu: Brak naborów w 2015 r. (planowane rozpoczęcie naboru wniosków: I kwartał 2016 r.)