Priorytet inwestycyjny 3a

III oś priorytetowa PO IR jako jeden z priorytetów realizuje Priorytet Inwestycyjny 3.a (PI 3.a) – Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również przez inkubatory przedsiębiorczości.

Priorytet inwestycyjny 3.a (PI 3a) w ramach III osi priorytetowej PO IR realizuje cel szczegółowy 3. Zwiększone finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka.

Rezultaty, które Polska zamierza osiągnąć:

Rynek komercyjnych źródeł finansowania działalności innowacyjnej w Polsce jest względnie młody i słabo rozwinięty. Istniejące fundusze kapitałowe stosunkowo niechętnie inwestują w innowacyjne przedsięwzięcia ze względu na wysoki poziom ryzyka. Dlatego konieczne jest podejmowanie działań stymulujących aktywność inwestorów prywatnych w obszarze B+R+I.

Priorytet Inwestycyjny 3.a (PI 3a) w ramach III osi priorytetowej POIR zakłada realizację działań ukierunkowanych na wykorzystanie instrumentów finansowych, głównie o charakterze udziałowym, skierowanych do MSP (w szczególności przedsiębiorstw typu start-up).

Instrumenty kapitałowe, jako szczególna forma finansowania zwrotnego, zapewniają dodatkowy element wsparcia, związany z dostępem do sieci kontaktów biznesowych inwestora, jego specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, które są szczególnie ważne dla początkujących przedsiębiorców. Dodatkowo planowane są działania finansowane w formie dotacyjnej, które mają na celu ułatwienie przedsiębiorstwom skorzystania z możliwości pozyskania wsparcia z rynków regulowanych (np. GPW, NewConnect, Catalyst).

Specyficznym wskaźnikiem rezultatu dla realizacji celu szczegółowego 3. będą:

  • Nakłady na działalność innowacyjną pochodzące z funduszy kapitału ryzyka

Priorytet inwestycyjny 3a (PI 3a) – Przykładowe typy projektów w ramach III osi priorytetowej PO IR, cel szczegółowy 3.:

  • wsparcie w zakresie tworzenia przedsiębiorstw na bazie innowacyjnych pomysłów (tzw. preinkubacja),
  • zasilenie kapitałowe nowo powstałych firm,
  • inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa z wykorzystaniem funduszy VC, m.in. w celu komercjalizacji wyników prac B+R,
  • inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa przy użyciu mechanizmów finansowania syndykatowego (grupowego) przez aniołów biznesu,wsparcie przedsiębiorstw poprzez instrument pożyczkowy w celu uzupełnienia wsparcia udziałowego udzielanego innowacyjnym start-up’om,
  • wsparcie przedsiębiorstw poszukujących źródeł finansowania innowacyjnych przedsięwzięć wśród inwestorów branżowych lub na rynku kapitałowym (na Giełdzie Papierów Wartościowych, rynku NewConnect oraz Catalyst) poprzez finansowanie usług doradczych oraz analiz rynkowych.

Priorytet Inwestycyjny 3a (III oś priorytetowa PO IR) – Typy beneficjentów:

• przedsiębiorstwa (MSP)

• podmiot wdrażający instrument finansowy

Priorytet Inwestycyjny 3a (III oś priorytetowa PO IR) –Terytorialny obszar realizacji:

cała Polska

Priorytet Inwestycyjny 3a (III oś priorytetowa PO IR) – Tryb wybory projektów uwzględnia następujące czynniki:

  • optymalny sposób osiągnięcia celów programu/osi priorytetowej/PI,
  • typ beneficjenta,
  • wielkość projektów (planowaną wysokość dofinansowania),
  • wyniki analizy ex ante IF.

Priorytet Inwestycyjny 3a w ramach III osi priorytetowej PO IR zakłada, że dofinansowaniem objęte zostaną projekty wyłaniane w trybie konkursowym (w odniesieniu do wsparcia dotacyjnego).

Priorytet Inwestycyjny 3a (III oś priorytetowa PO IR) – Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych (w stosownych przypadkach):

Na podstawie oceny ex ante instrumentów finansowych PO IR wykonanej przez niezależnego ewaluatora planuje się zastosowanie instrumentów finansowych, które zapewnią finansowanie o charakterze kapitałowym oraz dłużnym dla innowacyjnych przedsiębiorstw.

W przypadku ustanowienia IF w ramach osi, wybór podmiotów wdrażających IF zostanie dokonany z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z Rozporządzenia Ogólnego oraz prawodawstwa krajowego.

Priorytet Inwestycyjny 3a (III oś priorytetowa PO IR)planowane zastosowanie dużych projektów

Wybór projektów do dofinansowania w ramach III osi POIR będzie oparty na trybie konkursowym. Co do zasady finansowane będą projekty nie należące do kategorii dużych projektów. Nie wyklucza to jednak możliwości finansowania dużych projektów, jeśli zostaną wybrane do wsparcia w oparciu o kryteria zaakceptowane przez Komitet Monitorujący POIR.