Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw realizowane w ramach osi priorytetowej 1. Gospodarka Wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) w ramach Działania 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach.

Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw zakłada wsparcie dla projektów typu:

A. infrastruktura i doposażenie laboratoriów lub działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach
B. centra badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach

Wsparciem objęte zostaną inwestycje przedsiębiorstw dotyczące tworzenia warunków infrastrukturalnych dla działalności badawczo-rozwojowej, ukierunkowanej na wytworzenie i wprowadzenie do własnej działalności gospodarczej nowych produktów, procesów lub usług.

Zakres wsparcia, jakie oferuje Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw obejmuje:
a) inwestycje w aparaturę badawczą oraz innego typu infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności B+R, w tym infrastrukturę służącą badaniu jakości wytwarzanych przez dane przedsiębiorstwo produktów, procesów lub usług,
b) inwestycje w infrastrukturę centrów badawczo-rozwojowych: uzupełniająco możliwe jest uzyskanie wsparcia w zakresie rozwoju kadr B+R, w tym poprzez zapewnienie wsparcia doradczego w zakresie ubiegania się o status centrum badawczo-rozwojowego, w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.
Warunkiem wsparcia tego typu inwestycji i podstawą dla ich oceny będzie przedstawienie przez wnioskodawcę planu dotyczącego prac badawczo-rozwojowych.

Typy projektów:

  • A. infrastruktura i doposażenie laboratoriów lub działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach
  • B. centra badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach

Beneficjenci:

  • przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
  • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Kwota alokacji:

  • 40 000 000 EUR

Poziom wsparcia – wsparcie kwalifikowane w szczególności jako: regionalna pomoc inwestycyjna, pomoc de minimis.

W przypadku pomocy de minimis – zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi na dzień udzielania wsparcia.

W przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej nie więcej niż:

  • mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%
  • średnie przedsiębiorstwa – 45%
  • pozostali beneficjenci – 35%

maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych:

  • typ projektu A: 10 000 000 PLN
  • typ projektu B: 25 000 000 PLN

minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – nie określono

Planowany termin rozpoczęcia naborów: nie przewidziano naborów w roku 2015
Instytucja Pośrednicząca: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości