Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – ekspansja gospodarcza MŚP (typ II)

Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – II typ projektu ekspansja gospodarcza MŚP – Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 realizowane jest w ramach Osi priorytetowej 1. Oś 1 Gospodarka i innowacje.

RP CONSULTINGII typ projektu ekspansja gospodarcza MŚP adresowany jest do przedsiębiorstw z województwa lubuskiego zainteresowanych ekspansją eksportową.

Przedmiotem konkursu jest wybór projektów związanych z udziałem MŚP, nastawionych na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu, w krajowych i/lub zagranicznych targach/wystawach (w charakterze wystawcy) oraz w zagranicznych misjach gospodarczych.

Wsparcie będzie udzielane tylko na działania uwzględnione w planie rozwoju działań eksportowych zamieszczonym w wymaganej strategii.

Udział przedstawicieli sektora MŚP w targach/wystawach, organizowanych w kraju i/lub za granicą, możliwy jest wyłącznie w charakterze wystawcy.

Projekt może dotyczyć wyłącznie udziału w wydarzeniu/ach gospodarczym/ch, które odbędzie/ą się w 2016 r. i/lub w 2017 r.

Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – najważniejsze informacje:

Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – II typ projektu ekspansja gospodarcza MŚP – najważniejsze informacje:

Cel główny:

zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP.

Typ projektów:

II. Ekspansja gospodarcza MŚP.

Beneficjenci:

– przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa),
prowadzące działalność na terenie województwa lubuskiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs ma na celu wsparcie MŚP w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne i jest prowadzony dla następującego II typu projektu Ekspansja gospodarcza MŚP, w ramach następującej kategorii interwencji:

  • 66 – Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie zarządzania, marketingu i projektowania).

W ramach konkursu udzielana będzie pomoc publiczna (pomoc na udział MŚP w targach) oraz pomoc de minimis (na wybrane kategorie wydatków) lub tylko pomoc de minimis.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi:

  • w ramach wydatków finansowanych z pomocy na udział MŚP w targach – 50%,
  • w ramach wydatków finansowanych z pomocy de minimis – 85%.
  • Beneficjent może wybrać opcję finansowania wszystkich wydatków z pomocy de minimis, wówczas poziom wsparcia wyniesie 85% na całość wydatków

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi 500 000,00 PLN.

Wartość alokacji na konkurs w roku 2016 wynosi 5 mln zł.

w ramach konkursu określono, że wszystkie wydatki (pomoc publiczna, pomoc de minimis) mogą być ponoszone od dnia następującego po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia, natomiast zakończenie realizacji projektu może nastąpić najpóźniej 31 marca 2018 roku.

Katalog wydatków kwalifikowanych: 1.4.1 RPO Lubuskie, typ II – katalog wydatków kwalifikowanych

Kryteria merytoryczne oceny projektów: 2_kryteria_merytoryczne_19052016

Treść ogłoszenia o konkursie

Warunek ubiegania się o dofinansowanie:

Typ II – Ekspansja gospodarcza MŚP wskazuje, że warunkiem ubiegania się o dofinansowanie będzie przedstawienie przez MŚP strategii rozwoju przedsiębiorstwa uwzględniającej plan rozwoju działań eksportowych wraz z harmonogramem planowanych działań eksportowych na okres 3 lat (rok złożenia wniosku + 2 kolejne). Wsparcie będzie udzielane wyłącznie na działania uwzględnione w planie rozwoju działań eksportowych zamieszczonym w ww. strategii.

Przedstawiona strategia będzie przedmiotem oceny przez ekspertów.

Ocenie podlegać będzie czy działania przedstawione w projekcie są zgodne ze strategią rozwoju przedsiębiorstwa uwzględniającą plan rozwoju działań eksportowych i harmonogram planowanych działań eksportowych na okres 3 lat.

Strategia rozwoju przedsiębiorstwa uwzględniającą plan rozwoju działań eksportowych stanowi obligatoryjny załącznik do dokumentacji aplikacyjnej.

Stworzenie takiej strategii może (ale nie musi) być przedmiotem projektu realizowanego w ramach III typu projektu Regionalny bon na innowacje w Działaniu 1.2 Rozwój przedsiębiorczości. RPO Llubuskie 2020.

Instytucja Zarządzająca RPO-Lubuskie 2020: www.rpo.lubuskie.pl

Planowany termin naboru wniosków, Typ II – Ekspansja gospodarcza MŚP:

  • Nabór wniosków prowadzony będzie w okresie: 30 czerwca 2016 r. – 30 grudnia 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs przebiega etapami w ramach 3 rund konkursowych.

Nr rundy

konkursowej

Termin złożenia wniosku

o dofinansowanie projektu

do IZ w ramach danej

rundy konkursowej

Planowana data rozstrzygnięcia danej rundy konkursowej

(zatwierdzenie listy projektów wybranych do dofinansowania)

I runda konkursowa

30.06.2016 – 31.08.2016

listopad 2016 r.

II runda konkursowa

01.09.2016 – 28.10.2016

styczeń 2017 r.

III runda konkursowa

31.10.2016 – 30.12.2016

marzec 2017 r.

Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – II typ projektu ekspansja gospodarcza MŚP – Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020:

Dowiedz się więcej o Programie oraz sprawdź harmonogram naboru wniosków !

Jesteś zainteresowany dofinansowaniem ?

Zapraszamy do kontaktu !