Strategia rozwoju przedsiębiorstwa uwzględniająca plan rozwoju działań eksportowych

Strategia rozwoju przedsiębiorstwa uwzględniająca plan rozwoju działań eksportowych strateg_optwymagana dla poddziałania 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – II typ projektu ekspansja gospodarcza MŚP, RPO Lubuskie 2020 powinna uwzględniać takie elementy jak:

 • Historia firmy (historia oraz opis działalności Wnioskodawcy).
 • Przegląd strategicznych rynków (informacje o wybranych rynkach docelowych wraz z uzasadnieniem wyboru rynków docelowych działalności eksportowej).
 • Opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport (przegląd produktów własnych, przegląd produktów konkurencji, trendy w branży, pozycja konkurencyjna firmy na rynku krajowym i rynkach zagranicznych).
 •  Analiza SWOT dla eksportu (dla wybranego/ych produktu/ów wybranej/ych usługi/usług).
 • Opis celów i strategii eksportowej (w tym strategia eksportowa w zakresie produktu, ceny, dystrybucji, promocji).
 • Wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji strategii eksportu wraz z harmonogramem działań eksportowych na okres 3 lat (nazwa, miejsce, czas trwania targów/wystaw/ misji gospodarczych dofinansowanych w ramach projektu, informacje dotyczące innych rodzajów zaplanowanych działań eksportowych).
 • Szacowana wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do realizacji opracowanej strategii (należy podać informacje osobno w odniesieniu do każdej imprezy targowo-wystawienniczej czy też koszty udziału w misjach lub koszty realizacji innych rodzajów zaplanowanych działań eksportowych).

Specjalizujemy się dotacjach na rozwój eksportu !

Usługi w tym zakresie świadczymy od 2009 roku.

 • Przygotowujemy indywidualne strategie eksportowe (plany rozwoju eksportu)
 • Pozyskujemy dofinansowanie na rozwój eksportu w ramach PO IR, PO PW oraz RPO dla poszczególnych województw
 • Prowadzimy projekty oraz rozliczamy dofinansowanie
 • Świadczymy usługi w zakresie doradztwa eksportowego

Sprawdź nasze realizacje i referencje !

Skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły !