Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

RP CONSULTINGPozyskamy dofinansowanie dla Twojej firmy !

Specjalizacje: 1. strategia / plan rozwoju eksportu,

2. pozyskiwanie dofinansowania na rozwój eksportu,

3. doradztwo eksportowe / wdrażanie działań eksportowych / prowadzenie projektów i rozliczanie dofinansowania

Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014‐2020 (RPO WD) – najważniejsze informacje:

Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw wspiera umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw w województwie dolnośląskim i realizowane jest za pośrednictwem 2 poddziałań, skierowanych do różnych grup Beneficjentów oraz wskazujących różne typy projektów:

 • Poddziałanie nr 1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkursy horyzontalne
 • Poddziałanie nr 1.4.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – ZIT WROF

Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw jako cel główny wskazuje zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP.

Typy projektów:

1.4.A. Tworzenie nowych modeli biznesowych MSP:
a) stworzenie długoterminowych (kompleksowych) strategii biznesowych, mających na celu pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa, np.:

 • stworzenie lub rozwój strategii działań międzynarodowych (np. dobór optymalnych sposobów komunikacji w danym kraju zagranicznym; dobór odpowiednich sposobów promocji w danym kraju zagranicznym);
 • dostosowanie produktu/usługi do wymogów zagranicznych rynków (w tym pomoc prawna, pomoc zagranicznych i krajowych doradców, specjalistów, grafików, agencji reklamowych);
 • otwieranie nowych kanałów biznesowych, rozbudowa łańcucha dostaw, dywersyfikacja geograficzna i sektorowa
 • działania w zakresie nawiązania kontaktów gospodarczych oraz tworzenia lub wzmacniania powiązań sieciowych i kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami;

b) tworzenie Planów rozwoju eksportu – krótkoterminowych – przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych, okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 24 miesięcy;

1.4.B. Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MSP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych:
a) projekty wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe,
b) projekty wdrażające nowoczesne metody zarządzania, prowadzące do zmian organizacyjno-procesowych przedsiębiorstw, np.:

 • otwieranie nowych kanałów biznesowych (w tym handel elektroniczny),
 • dostosowanie produkcji do wymagań rynku zagranicznego,
 • tworzenie działów obsługi eksportu, certyfikacji, logistyka.

c) Wsparciem objęte będą projekty dotyczące nawiązywania i utrzymywania kontaktów gospodarczych przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych – wdrażające Plany rozwoju eksportu /internacjonalizacji przedsiębiorstwa i obejmujące np.:

 • wizyty studyjne i misje zagraniczne;
 • udział w krajowych i międzynarodowych targach i wystawach branżowych;
 • udział w innych ważnych dla wybranej branży wydarzeniach o charakterze międzynarodowym;
 • organizacja zbiorowych wystaw na terenie działalności przedsiębiorstwa – ukierunkowanych na przyjęcie wizyt studyjnych potencjalnych zagranicznych partnerów handlowych;

1.4.C. Promocja dolnośląskich przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych oraz oferty gospodarczej regionu:
a) wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie (np. rozwój zintegrowanego, regionalnego systemu informacji n/t ofert inwestycyjnych w regionie, przygotowanie informacji, prezentacja stref aktywności gospodarczej na zagranicznych targach branżowych);
b) promocja gospodarcza regionu w celu przyciągnięcia nowych inwestorów. Promocja dopuszczalna jest w wymiarze krajowym i międzynarodowym, w tym również poprzez działania medialne (informacyjne, promocyjne, edukacyjne).

We wszystkich powyższych schematach preferencję uzyskają projekty:

 • realizowane w partnerstwie;
 • realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu

Beneficjenci:

W zakresie projektów typu 1.4.A.:

 • MŚP
 • LGD – Lokalne Grupy Działania

W zakresie projektów typu 1.4.B.:

 • MŚP
 • LGD

W zakresie projektów typu 1.4.C.:

 • MŚP10
 • LGD
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • IOB

W zakresie projektów typu 1.4.D.:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne jst
 • IOB

Instytucja Pośrednicząca:

Poddziałanie nr 1.4.1 – Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca – www.dip.dolnyslask.pl

Poddziałanie nr 1.4.1 – Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca / Związek ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Maksymalny poziom wsparcia:

W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną: 85%. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącego zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia.

Minimalna i maksymalna wartość projektu:

Minimalna całkowita wartość dla wszystkich typów projektów: 10 tys. PLN na przedsiębiorcę.
Maksymalna całkowita wartość projektu w przypadku:

 • schematu 1.4 A a: 50 tys. PLN na przedsiębiorcę.
 • schematu 1.4 A b: 20 tys. PLN na przedsiębiorcę.
 • schematu 1.4 B ab: 200 tys. PLN na przedsiębiorcę
 • schematu 1.4 B c: 100 tys. PLN na przedsiębiorcę
 • schematu 1.4 C – 4,5 mln PLN

Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014‐2020 (RPO WD):

Dowiedz się więcej o programie i sprawdź harmonogram naborów wniosków !

Jesteś zainteresowany dofinansowaniem?

Zapraszamy do kontaktu !