Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP – Poddziałanie 1.4.1.A

Poddziałanie 1.4.1.A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP:

Poddziałanie 1.4.1.A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Działanie 1.4 Internacjonalizacja Przedsiębiorstw jako cel szczegółowy stawia zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP.

Schemat 1.4 A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP przewiduje projekty polegające na:

a) stworzeniu długoterminowych (kompleksowych) strategii biznesowych, mających na celu pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa, np.:

 • stworzenie lub rozwój strategii działań międzynarodowych (np. dobór optymalnych sposobów komunikacji w danym kraju zagranicznym; dobór odpowiednich sposobów promocji w danym kraju zagranicznym);
 • dostosowanie produktu/usługi do wymogów zagranicznych rynków (w tym pomoc prawna, pomoc zagranicznych i krajowych doradców, specjalistów, grafików, agencji reklamowych);
 • otwieranie nowych kanałów biznesowych, rozbudowa łańcucha dostaw, dywersyfikacja geograficzna i sektorowa;
 • działania w zakresie nawiązania kontaktów gospodarczych oraz tworzenia lub wzmacniania powiązań sieciowych i kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami;

b) tworzeniu Planów rozwoju eksportu – krótkoterminowych – przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych, okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 24 miesięcy

W ramach powyższego Schematu 1.4 A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP preferencje uzyskają projekty:

 • realizowane w partnerstwie;
 • realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu

Zgodnie z załącznikiem do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska, do obszarów inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląsk należą:

 • branża chemiczna i farmaceutyczna;
 • mobilność przestrzenna
 • żywność wysokiej jakości
 • surowce naturalne i wtórne
 • produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów
 • technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)

W projektach realizowanych w ramach partnerstwa charakter współpracy powinien być powiązany z planowaniem współpracy dot. internacjonalizacji. Obowiązki związane z utworzeniem partnerstwa (m.in. zasady wyboru partnera, zakres porozumienia lub umowy o partnerstwie) reguluje art. 33 ustawy wdrożeniowej.

Wszyscy partnerzy zobowiązani są do realizowania projektu, ponoszenia wydatków oraz do poddania się kontroli na takich samych zasadach jak Partner wiodący.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Poddziałanie 1.4.1.A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP przewiduje wsparcie dla beneficjentów, którzy prowadzą działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 1. MŚP
 2. LGD (Lokalne Grupy Działania)

Minimalna i maksymalna wartość projektu:

 1. Maksymalna wartość projektu dla Schematu 1.4 A pkt a) – stworzenie długoterminowych (kompleksowych) strategii biznesowych, mających na celu pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa – wynosi 50 000 PLN na przedsiębiorcę
 2. Maksymalna wartość projektu dla Schematu 1.4 A pkt b) – tworzenie Planów rozwoju eksportu (krótkoterminowych) przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych, okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 24 miesięcy – wynosi 20 000 PLN na przedsiębiorcę.

Minimalna wartość projektu dla Schematu 1.4 A pkt a) – 10 000 PLN na przedsiębiorcę.

Minimalna wartość projektu dla Schematu 1.4 A pkt b) – 10 000 PLN na przedsiębiorcę.

Maksymalna intensywność wsparcia:

Maksymalne dofinansowanie dla projektu – 85% wydatków kwalifikowalnych (pomoc de minimis)

Planowany termin naboru:

opublikowanie ogłoszenia o konkursie: 30 stycznia 2017 r.

planowany termin rozpoczęcia składania wniosków: 1 marca 2017 r.

Jesteś zainteresowany pozyskaniem dofinansowania?

Jesteś zainteresowany opracowaniem długoterminowej strategii biznesowej lub planu rozwoju eksportu?

Zapraszamy do kontaktu