Plan Rozwoju Eksportu Poznań, Wielkopolska – Poddziałanie 1.4.1 WRPO 2014+

Plan Rozwoju Eksportu Poznań, Wielkopolska – Sporządzamy Plan Rozwoju Eksportu w ramach Poddziałania 1.4.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+).

Poddziałanie 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu, realizowane w ramach Działania 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) wymaga jako element dokumentacji aplikacyjnej, składanej wraz z wnioskiem o dofinansowanie dokumentu Plan Rozwoju Eksportu.

Zgodnie z regulaminem konkursu, poprawnie sporządzony Plan Rozwoju Eksportu powinien zawierać:

 1. Informację o dacie rozpoczęcia przygotowywania dokumentu,
 2. Analizę konkurencyjną przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy,
 3. Informację o wyborze rynków docelowych działalności eksportowej (będącej wynikiem analizy),
 4. Opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport,
 5. Analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków docelowych,
 6. Opis celów i strategii eksportowej,
 7. Wskazanie i uzasadnienie wyboru działań służących realizacji celów polityki eksportowej,
 8. Szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania opracowanej strategii,
 9. Wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.

Specjalizujemy się w usłudze doradczej polegającej na przygotowaniu Planu Rozwoju Eksportu (PRE).

W ramach poprzedniej perspektywy finansowej 2007-2013 obsługiwaliśmy kompleksowo działanie 6.1 Paszport do Eksportu, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W tym zakresie zrealizowaliśmy ponad 100 projektów polegających na:

 • przygotowaniu Planu Rozwoju Eksportu
 • przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej, w tym wniosku o dofinansowanie
 • prowadzeniu projektów przez okres 24 miesięcy wdrażania strategii eksportowej
 • cyklicznym rozliczaniu przyznanego dofinansowania, zgodnie z Harmonogramem Płatności
 • monitorowaniu projektów, wprowadzaniu zmian oraz prowadzeniu bieżącego kontaktu z Regionalnymi Instytucjami Finansującymi z ramienia PARP

Poznaj nasze realizacje i referencje !

Pierwsze projekty związane z przygotowaniem Planu Rozwoju Eksportu oraz pozyskiwaniem dofinansowania w ramach działania 6.1 PO IG Paszport do Eksportu pojawiły się w roku 2009. Obsługiwaliśmy to działanie od samego początku. Wszystkie zrealizowane przez nas Plany Rozwoju Eksportu w okresie 2009-2013 uzyskały akceptację Regionalnych Instytucji Finansujących (RIF) z ramienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – 100% akceptacji PRE.

Plan Rozwoju Eksportu Poznań, Wielkopolska, Poddziałanie 1.4.1 WRPO 2014+, zapraszamy do kontaktu !