Wsparcie internacjonalizacji

wsparcie internacjonalizacjiWsparcie internacjonalizacji w ramach perspektywy finansowej – Fundusze Europejskie 2014-2020 – realizowane jest zarówno na szczeblu krajowym, jak również na szczeblach regionalnych. Wsparcie internacjonalizacji realizowane jest w ramach III osi priorytetowej Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw, Priorytet Inwestycyjny 3.2 (PI 3.2) opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji, w ramach celu szczegółowego 5. Wzrost umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw. Na szczeblu krajowym główne wsparcie internacjonalizacji realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (PO PW), natomiast na szczeblach regionalnych wsparcie internacjonalizacji realizowane jest w ramach poszczególnych Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) dla danego województwa. Delegowanie kompetencji w tym zakresie oraz podział środków finansowych na szczeble regionalne przyczyni się do zwiększenia efektywności wsparcia na rozwój eksportu poprzez m.in. zwiększenie alokacji środków dla danego regionu oraz możliwość organizacji większej liczby niezależnych konkursów i naborów wniosków prowadzonych w poszczególnych regionach.

W poprzedniej perspektywie finansowej 2007-2013 wsparcie rozwoju eksportu na szczeblu krajowym realizowane było m.in. poprzez działanie 6.1 Paszport do Eksportu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Aktualnie na szczeblu krajowym – w ramach PO IR – wsparcie internacjonalizacji ukierunkowane będzie na wsparcie internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw a aktywność eksportowa wspierana będzie współfinansowaniem takich aktywności jak:

 • programy promocji, służące zwiększeniu dostępu przedsiębiorstw sektora MŚP do tradycyjnych oraz perspektywicznych rynków, ukierunkowane na sektory gospodarki o najwyższym potencjale eksportowym;
 • wsparcie instytucji otoczenia biznesu w zakresie działań przyczyniających się do internacjonalizacji MŚP (np. poprzez tworzenie partnerstw pomiędzy polskimi i zagranicznymi IOB, tworzenie narzędzi informatycznych promujących ofertę lokatorów IOB na rynkach międzynarodowych, udział IOB w imprezach o charakterze wystawienniczym i kooperacyjnym za granicą);
 • świadczenie na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw sektora MŚP specjalistycznych usług doradczych z zakresu internacjonalizacji (w tym m.in. coaching, mentoring, wsparcie firm w rozwoju działalności w wiodących zagranicznych IOB, wsparcie przedsiębiorstw w ubieganiu się o realizację zamówień publicznych za granicą, w poszukiwaniu zagranicznych inwestorów kapitałowych i kontrahentów);
 • prowadzenie kampanii informacyjnej, promującej podejmowanie działalności międzynarodowej przez MŚP;
 • zwiększenie dostępu do źródeł informacji na temat rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej za granicą oraz prowadzenie specjalistycznych szkoleń w formie e-learning’u;
 • prowadzenie badań wśród eksporterów i potencjalnych eksporterów oraz systematycznego monitoringu trendów na rynkach globalnych w zakresie specjalizacji.

Wsparcie internacjonalizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (PO PW) obejmować będzie kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania doradcze na rzecz zwiększenia zagranicznej wymiany handlowej sektora MŚP z Polski Wschodniej, związane m. in. z:

 • doradztwem w zakresie opracowania strategii wejścia na rynek zagraniczny, analizą rynku docelowego, mając na celu dostarczenie wiedzy niezbędnej do wejścia na rynek zagraniczny, przedstawienie możliwych i optymalnych kanałów dystrybucji,
 • wyselekcjonowaniem oraz nawiązaniem kontaktów z partnerami zagranicznymi, jak również
  organizacją spotkań bezpośrednich (z możliwą obsługą asysty oraz tłumacza).

Wsparcie internacjonalizacji realizowane będzie także w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). W tym zakresie przewidziano wsparcie internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw oraz promocję gospodarczą i turystyczną regionów poprzez:

 • wsparcie działalności przedsiębiorstw nastawionych na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu,
 • wsparcie międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw – finansowanie misji gospodarczych, wizyt studyjnych, itp.
 • promocja przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych – finansowanie udziału przedsiębiorstw na wystawach, targach, itp.

Przykładowo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Małopolskiego (MRPO 2014-2020)  wsparcie internacjonalizacji realizowane jest w ramach osi priorytetowej 3. Przedsiębiorcza Małopolska, poprzez Działanie 3.3 Konkurencyjność Małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność Międzynarodowa MŚP. W tym zakresie wsparcie internacjonalizacji obejmować będzie m.in. takie aspekty jak:

 1. udział w charakterze wystawcy w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych
 2. uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.)
 3. dostosowanie produkcji (produktu i jego właściwości) do wymagań docelowego rynku zagranicznego (np. rozmiary produktu, jego opakowanie

Skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły w jaki sposób pozyskać dotację na rozwój eksportu !