Go to Brand – Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych, 3.3.3 PO IR

Go to BRP CONSULTING - Go To Brandrand, czyli poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych, realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Iteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (PO IR 2014-2020).

Celem realizacji poddziałania Go to Brand jest promocja rozwoju eksportu i udzielenie wsparcia finansowego na działania promocyjne określone w:

1. branżowych programach promocji – 12 branżowych programów promocji,
2. programach promocji o charakterze ogólnym - 5 programów promocji na rynkach perspektywicznych.

Obsługujemy kompleksowo poddziałanie Go To Brand - 3.3.3 PO IR - oraz inne działania umożliwiające uzyskanie dofinansowania na rozwój eksportu.

Sprawdź zrealizowane przez nas projekty i referencje !

- Obsługujemy Wnioskodawców i Beneficjentów na terenie całej Polski
- Projekty Go To Brand realizujemy dla klientów z miast m.in.: Kraków, Warszawa, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Łódź, Białystok, Bielsko-Biała, Żywiec, Czeladź, Bytom i innych

- Posiadamy 10 lat udokumentowanego doświadczenia w obsłudze dotacji na rozwój eksportu.

Go to Brand – założenia ogólne:

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

 • przedsiębiorcy z sektora MŚP, tzn. mikro, mali i średni przedsiębiorcy

na jakie typy projektów można uzyskać dofinansowanie?

 • dofinansowanie udzielane jest m.in. na takie działania jak: udział w międzynarodowych targach, misjach gospodarczych, usługi doradcze, szkoleniowe, a także na działania związane z produkcją materiałów reklamowych (ulotki, katalogi, spoty reklamowe, filmy promocyjne, przygotowanie i tłumaczenie stron internetowych)
 • dla przedsiębiorstw, które uczestniczyć będą w programach promocji opracowanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.
 • Go To Brand ma na celu promowanie polskich marek produktowych poprzez Markę Polskiej Gospodarki (MPG).

Wnioskodawcy i Beneficjenci poddziałania 3.3.3 PO IR – Go To Brand – są zobowiązani do używania Marki Polskiej Gospodarki (MPG) w trakcie realizacji działań promocyjnych w ramach projektu, w tym w szczególności na stoiskach wystawienniczych (wizualizacja i projekt Panelu promocyjnego MPG).

Go to Brandzasady finansowania projektów:

Go To Brand - dofinansowanie rozwoju eksportuWsparcie finansowe w ramach poddziałania 3.3.3, Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand skierowane jest do:

1. wybranych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 12 branż: biotechnologia i farmaceutyka, budowa i wykańczanie budowli, części samochodowe i lotnicze, maszyny i urządzenia, moda polska, IT/ICT, jachty i łodzie rekreacyjne, polskie specjalności żywnościowe, sprzęt medyczny, branża kosmetyczna, branża meblarska, sektor usług prozdrowotnych,
2. dla rozwoju działalności eksportowej na wybranych rynkach zagranicznych: Algieria, Indie, Iran, Meksyk, Wietnam.

Szczegółowe informacje na podstawie aktualnego konkursu nr 4/2018

Koszty kwalifikowane projektu – wartość maksymalna:

 1. 500 000 zł – dla 1 programu promocji o charakterze ogólnym (rynki perspektywiczne)
 2. 1 000 000 zł – dla co najmniej 2 programów promocji o charakterze ogólnym (rynki perspektywiczne)
 3. 1 000 000 zł – dla branżowego programu promocji
 4. 1 000 000 zł – dla branżowego programu promocji oraz co najmniej jednego programu promocji o charakterze ogólnym

Intensywność wsparcia – maksymalne dofinansowanie:

 • maksymalna wartość dofinansowania dla projektu może wynieść 850 tys. złotych

Wartość przyznanego dofinansowania uzależniona jest od:

 • skali przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie)
 • lokalizacji projektu (woj. mazowieckie, pozostałe województwa)
 • rodzaju pomocy, z której Wnioskodawca planuje skorzystać (pomoc publiczna i/lub pomoc de minimis)
 1. dla pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego – do 50%
 2. dla pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego oraz pomocy de minimis na sfinansowanie pozostałych kosztów projektu – do 50%
 3. tylko pomocy de minimis w zakresie kosztów całego projektu:
 • do 60% – dla średniego przedsiębiorcy;
 • do 75% – dla małego przedsiębiorcy;
 • do 80% – dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego;
 • do 85% – dla pozostałych mikroprzedsiębiorców.

Go to Brandwydatki kwalifikowane:

 • koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie;
 • koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 • koszty szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 • koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju;
 • koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych;
 • koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego;
 • koszty organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie;
 • koszty reklamy w mediach targowych;
 • koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach;
 • koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej;
 • koszty informacyjno-promocyjne projektu.

Go To Brand - zasady rozliczania projektówUWAGA: Nowością wprowadzoną dla konkursu Go To Brand nr 4 w roku 2018 jest możliwość rozliczania wydatków w projekcie metodą uproszczoną na podstawie kwot ryczałtowych. Metoda ta jest obowiązkowa dla wszystkich projektów, których wartość dofinansowania nie przekracza kwoty 416 700 złotych. W przypadku projektów o wyższej wartości możliwe jest łączenie wydatków ponoszonych na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków z wydatkami rozliczanymi na zasadzie kwot ryczałtowych (jeśli łączna wartość dofinansowania dla zadań rozliczanych tą metodą nie przekracza limitu 416 700 złotych).

Rozliczanie wydatków na podstawie kwot ryczałtowych upraszcza kompletowanie dokumentacji projektowej, gdyż wydatki rozliczane kwotami ryczałtowymi są traktowane jako wydatki poniesione. Beneficjent nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki objęte kwotą ryczałtową. Beneficjent jest natomiast zobowiązany do posiadania dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie rezultatów, wykonanie produktów i zrealizowanie działań zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu.

O sposobie rozliczania wydatków Wnioskodawca decyduje już na etapie aplikowania (wniosek o dofinansowanie) i nie ma możliwości późniejszej zmiany.

GO TO BRAND – TERMINY NABORÓW WNIOSKÓW:

(IV) Rok 2018 – konkurs zakończony:

KONKURSY ZAKOŃCZONE z lat poprzednich:

(I) Rok 2016 – konkurs zakończony:

(II) Rok 2017 – konkurs zakończony:

2. konkurs: był skierowany jedynie do przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w targach Hannover Messe 2017 (24-28 kwietnia 2017 r.) oraz w Międzynarodowej Wystawie Expo 2017 w Astanie

(III) Rok 2017 – konkurs zakończony:

3. konkurs w roku 2017 – dla wszystkich 12 branż przewidzianych do wsparcia w ramach branżowych programów promocji oraz dla programów promocji o charakterze ogólnym:

Jesteś zainteresowany pozyskaniem dofinansowania lub współpracą przy jego rozliczaniu ?

Zapraszamy do kontaktu !

Sprawdź harmonogram naboru dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) !