Go to Brand.PL – Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych (PO IR)

Go to Brand.PL (PO IR) - Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych jako cel główny zakłada zwiększenie wolumenu eksportu przedsiębiorstw reprezentujących sektory gospodarki o najwyższym potencjale eksportowym opartym głównie o produkty/usługi innowacyjne oraz zwiększenie świadomości zagranicznych środowisk biznesowych nt. potencjału innowacyjnego wybranych sektorów polskiej gospodarki oraz umocnienie wizerunku Polski (Marki Polskiej Gospodarki) na świecie poprzez promocję polskich marek produktowych. W rezultacie wzrośnie liczba przedsiębiorców prowadzących działalność eksportową na nowych, perspektywicznych rynkach zagranicznych (dywersyfikacja kierunków współpracy zagranicznej polskich firm).

Wyniki konkursu nr 3/2017 !

Go To Brand i dotacje eksportowe – zrealizowane przez nas projekty i referencje !

Go to Brand.PL - Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – pozyskamy dofinansowanie dla Twojej firmy !

 • RP CONSULTINGSpecjalizujemy się w doradztwie eksportowym
 • Pozyskujemy dofinansowanie na rozwój eksportu w ramach Programów Krajowych oraz Regionalnych Programów Operacyjnych
 • Sprawdź nasze referencje i zobacz dla kogo pozyskaliśmy dofinansowanie !

Go to Brand.PL - Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – założenia ogólne:

 • kontynuacja wspierania MŚP w zakresie internacjonalizacji względem wdrażanych przez PARP i Ministerstwo Gospodarki w latach 2007-2013: działania 6.1 PO IG i poddziałania 6.5.2 PO IG;
 • wsparcie skierowane do przedsiębiorstw z sektora MŚP;
 • brak konieczności posiadania Planu Rozwoju Eksportu na etapie wnioskowania o dofinansowanie;
 • wsparcie skierowane zarówno dla początkujących eksporterów, jak i przedsiębiorstw z wieloletnią tradycją w tym obszarze (promuje Wnioskodawców o wyższym współczynniku eksportu oraz dłuższym okresie prowadzenia działalności eksportowej);
 • sprecyzowany katalog imprez wystawowych, spośród których należy dokonać wyboru;
 • ukierunkowanie na promocję na tzw. rynkach perspektywicznych pozaunijnych (min. 1).

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

 • mikro, mali i średni przedsiębiorcy

na jakie typy projektów można uzyskać dofinansowanie?

w ramach realizacji działania będzie udzielane wsparcie przedsiębiorcom uczestniczącym w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym. Instrument ukierunkowany jest na promowanie polskich marek produktowych poprzez Markę Polskiej Gospodarki (MPG). Preferowane (choć nie jest to wymagane) będą projekty przedsiębiorstw:

 • posiadających innowacyjny produkt/usługę (markę produktową, która ma szanse stać się marką globalną, rozpoznawalną na rynkach zagranicznych),
 • prowadzących działalność eksportową,
 • prowadzących samodzielną działalność badawczo-rozwojową, lub które zakupiły/ wdrożyły odpowiednie rozwiązania innowacyjne.

Go to Brand.PL - Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – założenia finansowe:

Dla konkursu nr 3/2017 (ogłoszenie: 10.01.2017, nabór wniosków: 10.02-13.03.2017):

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu:

 1. dla jednego programu promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych wynosi 500 000 zł,
 2. dla co najmniej dwóch programów promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych wynosi 1 000 000 zł,
 3. dla branżowego programu promocji wynosi 1 000 000 zł,
 4. dla branżowego programu promocji i co najmniej jednego programu promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych wynosi 1 000 000 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

1) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;
2) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego oraz pomocy de minimis na sfinansowanie pozostałych kosztów projektu – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;
3) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis w zakresie kosztów projektu:
- do 60% – dla średniego przedsiębiorcy;
- do 75% – dla małego przedsiębiorcy;
- do 80% – dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego;
- do 85% – dla pozostałych mikroprzedsiębiorców.

Go to Brand.PL - Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – koszty kwalifikowane:

 • koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie;
 • koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 • koszty szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 • koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju;
 • koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych;
 • koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego;
 • koszty organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie;
 • koszty reklamy w mediach targowych;
 • koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach;
 • koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej;
 • koszty informacyjno-promocyjne projektu.

OPISY PROGRAMÓW BRANŻOWYCH dla 12 branż wybranych przez Ministerstwo Rozwoju do wsparcia w ramach poddziałania 3.3.3 PO IR Go To Brand

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.PLTERMINY NABORÓW WNIOSKÓW:

(I) Rok 2016 – konkurs zakończony:

1. Konkurs – branżowe programy promocji dla 7 wybranych branż

(II) Rok 2017:

1. konkurs:

jest skierowany jedynie do przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w targach Hannover Messe 2017 (24-28 kwietnia 2017 r.) oraz w Międzynarodowej Wystawie Expo 2017 w Astanie

Opisy 2 programów branżowych realizowanych w ramach w/w konkursu:

 1. Program promocji dla przedsiębiorców w związku z udziałem Polski w targach Hannover Messe 2017 r.
 2. Program promocji o charakterze ogólnym dla przedsiębiorców w związku z udziałem Polski w Międzynarodowej Wystawie Expo w Astanie w 2017 r.
 • Ogłoszenie konkursu: 13 grudnia 2016 r.
 • rozpoczęcie naboru: 12 stycznia 2017 r.
 • zakończenie naboru: 13 lutego 2017 r.
 • kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 50 mln złotych
 • Termin konkursu zatwierdzony w wersji harmonogramu na 2016 r.

(III) Rok 2017:

Konkurs nr 3 w roku 2017 – dla wszystkich 12 branż przewidzianych do wsparcia w ramach branżowych programów promocji oraz dla programów promocji o charakterze ogólnym:

 1. dla podmiotów zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 54 631 947,26 zł (po zmianie regulaminu z dnia 21 czerwca 2017 r.);
 2. dla podmiotów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 180 000 000 zł.

Sprawdź harmonogram naboru dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) !

Jesteś zainteresowany dofinansowaniem ?

Zapraszamy do kontaktu !