internacjonalizacja

3.5.3 Internacjonalizacja MŚP – nowa dotacja na rozwój eksportu (woj. śląskie)

Miło mi poinformować wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP w województwie śląskim, zainteresowanych promocją swojej działalności na rynkach zagranicznych, iż w roku 2019 w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przewidziany został konkurs dla poddziałania 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP.

Jest to zupełnie nowe poddziałanie, które dotychczas nie było realizowane.

Zgodnie z aktualnym harmonogramem naborów wniosków, konkurs dla poddziałania 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP został zaplanowany wstępnie na czerwiec 2019 roku.

RPO WSL dotychczas bezpośrednio nie wspierał eksporterów

W perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach RPO WSL – jak dotąd – nie były prowadzone działania wspierające rozwój eksportu, które byłyby dedykowane bezpośrednio przedsiębiorcom MŚP.

Śląskie firmy, zainteresowane promocją działalności za granicą, np. poprzez udział w targach, wystawach czy misjach gospodarczych, nie miały zatem możliwości zrefundowania kosztów tego typu działań przy współfinansowaniu z Funduszy Europejskich w ramach swojego RPO.

Przedsiębiorcy MŚP z województwa śląskiego, którzy planowali pozyskanie wsparcia dotacyjnego dla swojej ekspansji eksportowej praktycznie mogli jedynie zainteresować się poddziałaniem Go To Brand (3.3.3 PO IR), realizowanym na szczeblu krajowym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Jest to zatem bardzo pożądana zmiana, a śląskie firmy otrzymają na poziomie regionu możliwość uzyskania dofinansowania dla promocji swojej działalności na rynku międzynarodowym.

3.5.3 Internacjonalizacja MŚP – założenia ogólne

Na ten moment nie są znane jeszcze szczegóły dotyczące specyfiki poddziałania 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP, gdyż dokumentacja jest dopiero na etapie tworzenia przez Instytucję Zarządzającą – Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

Jak wskazuje jednak aktualna wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020, poddziałanie 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP z założenia ma wspierać udział przedsiębiorców z sektora MŚP z województwa śląskiego w targach i wystawach o charakterze międzynarodowym.

Ponadto jednym z istotnych dokumentów, wymaganych na etapie aplikowania będzie posiadana przez przedsiębiorcę strategia/plan działalności międzynarodowej.

Prawdopodobny poziom dofinansowania, który należy przewidzieć to 50% kosztów kwalifikowanych projektu.

Niewykluczone jednak, że w przypadku korzystania z pomocy de minimis poziom ten może być ostatecznie wyższy (maksymalnie do 85%).

Na dzień dzisiejszy nie są niestety dostępne informacje dotyczące m.in.:

  • maksymalnej wartości projektu
  • maksymalnej kwoty dofinansowania
  • szczegółowego katalogu kosztów kwalifikowanych.

Nie ulega jednak wątpliwości, że najprawdopodobniej już w czerwcu 2019 roku śląscy przedsiębiorcy z sektora MŚP uzyskają możliwość promocji działalności na rynku międzynarodowym przy wsparciu z Funduszy Europejskich w ramach swojego RPO.

Tego typu dotacja z pewnością ułatwi wszystkim zainteresowanym firmom wprowadzenie produktów na nowe rynki. Podmiotom już obecnym w eksporcie pomoże natomiast w istotny sposób zorganizować budżet na działania promocyjne i wyznaczyć nowe kierunki rozwoju.