1.2 internacjonalizacja MŚP (PO PW)

3.5.3 Internacjonalizacja MŚP – nowa dotacja na rozwój eksportu (woj. śląskie)

Aktualizacja: 23.05.2019

Miło mi poinformować wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP w województwie śląskim, zainteresowanych promocją swojej działalności na rynkach zagranicznych, iż w roku 2019 w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przewidziany został konkurs dla poddziałania 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP.

Konkurs został ogłoszony w dniu 23 maja 2019 r.

Jest to zupełnie nowe poddziałanie, które dotychczas nie było realizowane.

RPO WSL dotychczas bezpośrednio nie wspierał eksporterów

W perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach RPO WSL – jak dotąd – nie były prowadzone działania wspierające rozwój eksportu, które byłyby dedykowane bezpośrednio przedsiębiorcom MŚP.

Śląskie firmy, zainteresowane promocją działalności za granicą, np. poprzez udział w targach, wystawach czy misjach gospodarczych, nie miały zatem możliwości zrefundowania kosztów tego typu działań przy współfinansowaniu z Funduszy Europejskich w ramach swojego RPO.

Przedsiębiorcy MŚP z województwa śląskiego, którzy planowali pozyskanie wsparcia dotacyjnego dla swojej ekspansji eksportowej praktycznie mogli jedynie zainteresować się poddziałaniem Go To Brand (3.3.3 PO IR), realizowanym na szczeblu krajowym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Jest to zatem bardzo pożądana zmiana, a śląskie firmy otrzymają na poziomie regionu możliwość uzyskania dofinansowania dla promocji swojej działalności na rynku międzynarodowym.

3.5.3 Internacjonalizacja MŚP – założenia ogólne

Dofinansowanie można będzie uzyskać na uczestnictwo w imprezie targowej/wystawienniczej o charakterze międzynarodowym odbywającej się zarówno w kraju jak i za granicą oraz usługi doradcze dotyczące internacjonalizacji.

Warunkiem otrzymania wsparcia, jest przedstawienie strategii/planu działalności międzynarodowej. Wnioskodawca na etapie aplikowania nie ma jednak obowiązku przedstawienia odrębnego dokumentu stanowiącego strategię/plan. Wniosek o dofinansowanie zawiera bowiem odpowiednie pola, w których zamieszczane są zapisy dotyczące posiadanej strategii, wymagane do oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów.

Maksymalna kwota dofinansowania dla projektu wynosi 200 000 złotych, a maksymalny poziom współfinansowania to 50% wartości kosztów kwalifikowanych projektu. Wszystkie projekty realizowane są z pomocy publicznej, zgodnie z Art. 18 i 19 Rozporządzenia 651/2014  z dnia 3 września 2015 r.

Bardziej szczegółowy opis poddziałania 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP wraz ze szczegółowym katalogiem kosztów kwalifikowanych zaprezentowany został na dedykowanej jemu podstronie.

Dofinansowanie szansą na rozwój eksportu

Dzięki nowej dotacji zatem śląscy przedsiębiorcy z sektora MŚP uzyskają możliwość promocji działalności na rynku międzynarodowym przy wsparciu z Funduszy Europejskich w ramach swojego RPO.

Tego typu wsparcie finansowe z pewnością ułatwi wszystkim zainteresowanym firmom wprowadzenie produktów na nowe rynki. Podmiotom już obecnym w eksporcie pomoże natomiast w istotny sposób zorganizować budżet na działania promocyjne i wyznaczyć nowe kierunki rozwoju.