Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje

Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje realizowane jest w ramach osi priorytetowej 1. Gospodarka Wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) w ramach Działania 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach.

Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje wspiera  projekty typu:

A. bon na B+R

B. bon na wzornictwo

C. bon na ochronę własności intelektualnej

Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje wsparciem obejmie przedsięwzięcia służące wzmacnianiu współpracy mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z sektorem naukowo-badawczym oraz proinnowacyjnym otoczeniem biznesu.
Pomoc udzielana w formule bonów prowadzić powinna do usprawnienia procesu transferu technologii i zwiększenia poziomu wdrażania do działalności rynkowej przedsiębiorstw innowacji o charakterze technologicznym lub nietechnologicznym.

Wsparcie w ramach bonu na innowacje może zostać przeznaczone w szczególności na zakup:
a) usług badawczo-rozwojowych związanych z opracowywaniem, rozwojem lub praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi, bądź zmian procesowych, w tym:

 • analizy przedwdrożeniowe, wykonywanie testów oraz badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami, a także certyfikacją nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań,
 • wykonywanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań, a także wykonanie serii próbnej (pierwsza produkcja) przed uruchomieniem produkcji masowej lub działalności handlowej,
 • w powiązaniu z powyższymi: badania i prognozy rynku dla nowego lub istotnie ulepszonego rozwiązania, opracowanie strategii i procedur związanych z wykorzystywaniem rynkowym danego rozwiązania;
 • W ramach usługi nie będą kwalifikowane działania i wydatki związane z uruchomieniem produkcji masowej lub działalności handlowej.

b) usług w zakresie wzornictwa, w tym:

 • wykonanie projektu wzorniczego, obejmującego opracowanie cech technicznych, użytkowych lub estetycznych danego produktu, w celu wprowadzenia do działalności rynkowej,
 • opracowanie projektu inżynierskiego, obejmuje projekty szczegółowe: konstrukcyjny, technologiczny oraz projekty oprzyrządowania;

c) usług ochrony własności intelektualnej, w tym:

 • zakup, w związku z przygotowaniem zgłoszenia, zgłoszeniem, analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej,
 • doradztwo w zakresie ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone.

Zasady realizacji bonów na innowacje:
a) wsparcie przeznaczone jest dla podmiotów z sektora MŚP,

b) wnioskodawca samodzielnie wybiera wykonawcę usługi/usług, którym może być wyłącznie:

 • jednostka naukowa, w rozumieniu ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, posiadająca przyznaną kategorię naukową A+, A lub B, o której mowa w tej ustawie i posiadająca siedzibę na terytorium RP,
 • przedsiębiorca posiadający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz posiadający siedzibę na terytorium RP,
 • niezależna jednostka, stanowiąca akredytowane laboratorium (posiadająca akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym obwieszczeniu Ministra Gospodarki w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach), posiadające siedzibę na terytorium RP,
 • instytucja otoczenia biznesu (IOB) – ośrodek innowacji, tj. podmiot posiadający osobowość prawną i siedzibę na terytorium RP, który zalicza się do kategorii obejmującej: parki technologiczne (w tym parki naukowe, badawcze, przemysłowo-technologiczne), inkubatory technologiczne, spółki celowe uczelni oraz centra transferu technologii, których działalność polega głównie na: świadczeniu usług badawczo-rozwojowych; świadczeniu usług doradczych w zakresie: badań naukowych, prac rozwojowych, wsparcia innowacji, transferu technologii lub praw własności intelektualnej; sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych; dzierżawie, najmie nieruchomości lub infrastruktury technicznej do celów prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności innowacyjnej.

Typy projektów:

 • A. mały bon na innowacje
 • B. duży bon na innowacje

Beneficjenci:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Kwota alokacji:

 • 20 000 000 EUR

Poziom wsparcia – wsparcie kwalifikowane jako pomoc de minimis:

 • 90% – w przypadku wsparcia uzyskanego po raz pierwszy,
 • 80% – w przypadku wsparcia uzyskanego po raz drugi,
 • 70% – w przypadku wsparcia uzyskanego po raz trzeci i kolejny.

maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych:

 • typ projektu A: 50 000 PLN
 • typ projektu B: 100 000 PLN

minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – nie określono

Planowany termin prowadzenia naboru wniosków: 23.11.2015 do 22.01.2016
Instytucja Pośrednicząca: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości