1.2.3 Bony na innowacje

UWAGA!

Jeśli jesteś przedsiębiorcą spoza województwa małopolskiego, sprawdź także Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), które wspiera projekty mające na celu udzielenie wsparcia na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług).

Celem Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje jest wzmacnianie współpracy mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z sektorem naukowo-badawczym oraz proinnowacyjnym otoczeniem biznesu, a także zapewnienie podmiotom z sektora MŚP dostępu do wysokiej jakości usług badawczo-rozwojowych oraz proinnowacyjnych, istotnych w procesie opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, usług bądź też zmian procesowych w przedsiębiorstwie.

Pomoc udzielana w formule bonów prowadzić powinna do usprawnienia procesu transferu technologii i zwiększenia poziomu wdrażania do działalności rynkowej przedsiębiorstw innowacji o charakterze technologicznym lub nietechnologicznym.

1.2.3 BONY NA INNOWACJE – konkurs 2021

W 2021 roku przewidziano ostatni konkurs w ramach poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje (Regionalny Program Operacyjny woj. małopolskiego na lata 2014-2020).

Finanse

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 30 992 686,43 PLN.

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

Wsparcie kwalifikowane jako pomoc de minimis:

 • 85 %

Wsparcie kwalifikowane jako regionalna pomoc inwestycyjna:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%
 • średnie przedsiębiorstwa – 45%.

Maksymalna dopuszczalna kwota wydatków kwalifikowanych projektu:

 • 500 000 PLN.

Termin naboru wniosków: 30.04.2021 do 27.07.2021

Konkurs podzielony na rundy

Typ projektów C: bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem.

Dokumentacja konkursowa

Wsparcie dotyczy przedsięwzięć zapewniających realizację pełnego procesu tworzenia innowacyjnego rozwiązania tj. obejmujących zarówno komponent badawczo-rozwojowy, jak i wdrożeniowy.

Komponent badawczo-rozwojowy obejmuje realizację usługi B+R albo usługi B+R i proinnowacyjnej (w tym przygotowanie do wdrożenia). Wsparcie przeznaczone jest na zakup usług polegających na opracowaniu dla MŚP nowych lub ulepszonych produktów (wyrobów, usług) lub zmian procesowych.

Komponent wdrożeniowy obejmuje wdrożenie wyników komponentu B+R projektu do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy, poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie rozwiązania/ rozwiązań opracowanych w ramach komponentu B+R.

Celem tego komponentu powinno być wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych, w zakresie ich cech funkcjonalnych lub użytkowych, produktów (tj. wyrobów lub usług) lub procesów.

Powyższe nie wyklucza możliwości wdrożenia wyników komponentu B+R projektu także w dodatkowej formie np. poprzez udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw do utworu będącego rezultatem komponentu B+R.

Komponent wdrożeniowy stanowi poniżej 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Rozpoczęcie realizacji komponentu wdrożeniowego nie musi być uzależnione od zakończenia realizacji usługi B+R kwalifikowanej w ramach komponentu B+R projektu, niemniej jednak wypłata dofinansowania związana z poniesieniem wydatków kwalifikowanych w ramach komponentu wdrożeniowego jest możliwa dopiero po potwierdzeniu realizacji z sukcesem, usługi B+R.

Wydatki poniesione w związku z rozpoczęciem komponentu wdrożeniowego przed zakończeniem realizacji przewidzianej w projekcie usługi B+R ponoszone są na własne ryzyko beneficjenta. W przypadku gdy usługa B+R zaplanowana w ramach danego projektu nie zostanie zakończona sukcesem, wydatki poniesione w związku z komponentem wdrożeniowym będą uznane za niekwalifikowane i w związku z tym dofinansowanie na te koszty nie będzie wypłacone. Jednocześnie wypłata dofinansowania na realizację komponentu wdrożeniowego może nastąpić przed zakończeniem realizacji usług proinnowacyjnych, jeżeli usługi takie zostały przewidziane w ramach komponentu B+R.

W ramach komponentu B+R projektu kwalifikowany jest następujący katalog usług:
a) w zakresie usług badawczo-rozwojowych:

typ 1. usługi w zakresie prac B+R polegające na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi) lub procesu,

 typ 2. usługi w zakresie wzornictwa polegające na wykonaniu nowego projektu wzorniczego, obejmującego opracowanie cech technicznych, użytkowych lub estetycznych danego produktu, bądź też wykonaniu projektu inżynierskiego, obejmującego projekty szczegółowe: konstrukcyjny, technologiczny oraz projekty oprzyrządowania;

b) w zakresie usług proinnowacyjnych (element fakultatywny, kwalifikowany wyłącznie w przypadku, gdy w ramach danego projektu występuje łącznie z usługami badawczo-rozwojowymi typu 1-2):

 typ 3: usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab), które uwzględniają co najmniej dwa cykle testów w celu optymalizacji wyników końcowych projektu;

 typ 4: usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań;

 typ 5: usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowej, tj. patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych, w zakresie dotyczącym:

 •  wykonania analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania w zakresie ochrony własności przemysłowej; analiz i ekspertyz w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji,
 •  przygotowania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego i ich zgłoszenie: usługi obejmują pomoc prawną i techniczną świadczoną przez rzecznika patentowego w zakresie niezbędnym do przygotowania zgłoszenia lub do zgłoszenia:
 •  pomoc prawna polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, badaniu stanu prawnego przedmiotu własności przemysłowej, zastępstwie prawnym i procesowym (w okresie realizacji projektu);
 •  pomoc techniczna polega w szczególności na opracowywaniu opisów technicznych zgłoszeń do ochrony przedmiotów działalności twórczej przeznaczonych do przemysłowego wykorzystywania, badaniu zakresu ich ochrony, prowadzeniu poszukiwań dotyczących stanu techniki.

Dodatkowo, w ramach projektów dotyczących usług proinnowacyjnych typu 5, dopuszcza się możliwość kwalifikowania opłat związanych ze zgłoszeniem, jako koszty ponoszone bezpośrednio przez Wnioskodawcę/Beneficjenta.

Jednocześnie ze wsparcia w ramach tego typu usług wyłączone są projekty dotyczące zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski. Ze wsparcia wyłączone są również usługi dotyczące realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, tj. sytuacji, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

W ramach bonów na innowacje (typ projektu C) nie będą kwalifikowane usługi dotyczące rutynowych i/lub okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

W przypadku projektów informatycznych, w których część badawcza wiąże się z przeprowadzeniem prac B+R w zakresie oprogramowania komputerowego, należy uwzględnić zasadę, zgodnie z którą czynności rutynowe związane z oprogramowaniem nie mogą być uznane za prace badawczo-rozwojowe.

Przykłady czynności, które nie są pracami B+R:
 tworzenie aplikacji biznesowych i systemów informatycznych na podstawie znanych metod i istniejących narzędzi informatycznych,
 dodawanie funkcjonalności dla użytkownika w istniejących programach użytkowych,
 tworzenie stron internetowych lub oprogramowania z użyciem istniejących narzędzi,
 użycie standardowych metod kodowania, weryfikacji bezpieczeństwa i testowania integralności danych,
 dostosowywanie produktów do określonych zastosowań, o ile w ramach tego procesu nie jest uwzględniana wiedza, która przyczynia się do znaczącego ulepszenia wyjściowego oprogramowania,

 rutynowe usuwanie błędów z systemów i programów (debugging), o ile nie jest wykonywane jeszcze przed zakończeniem prac rozwojowych.

Zasady realizacji bonów na innowacje – typ projektu C:
a) wnioskodawca (podmiot z sektora MŚP) samodzielnie wybiera wykonawcę usługi/usług,
b) podmioty uprawnione do świadczenia usług badawczo-rozwojowych – typu 1 i 2 oraz usług proinnowacyjnych – typu 3, 4, 5:
 jednostki naukowe:
 posiadające przyznaną kategorię naukową co najmniej B (tj. kategorię B lub wyższą) lub
 posiadające infrastrukturę badawczą powstałą przy wsparciu w ramach działań 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013: uczelnie, instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk lub instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych lub
 Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dn. 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz lub
 instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
 przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej
 niezależne jednostki, stanowiące akredytowane laboratorium (posiadająca akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym wykazie autoryzowanych jednostek certyfikujących i jednostek kontrolujących oraz autoryzowanych laboratoriów, notyfikowanych Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej),
 centra transferu technologii w rozumieniu ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 spółki celowe w rozumieniu ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
c) podmioty uprawnione do świadczenia usług proinnowacyjnych – typu 3, 4, 5:
 instytucje otoczenia biznesu (IOB) – ośrodki innowacji, tj. podmioty posiadające status ośrodków innowacji akredytowanych w ramach systemu akredytacji ośrodków innowacji świadczących proinnowacyjne usług na rzecz przedsiębiorstw (tj. ujęte na aktualnej liście akredytowanych ośrodków innowacji, publikowanej przez ministerstwo właściwe ds. gospodarki);
d) podmioty uprawnione do świadczenia usług proinnowacyjnych – wyłącznie typu 5:
 kancelarie patentowe w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dn. 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych;
e) usługi wspierane w ramach poddziałania 1.2.3 mogą być realizowane również przez konsorcja z udziałem podmiotów uprawnionych do samodzielnego świadczenia poszczególnych typów usług;
f) przedmiotem oceny jest każdorazowo całościowa koncepcja projektu, tj. komponent B+R oraz założenia dotyczące dalszego wdrożenia.

INFORMACJE ARCHIWALNE:

1.2.3 BONY NA INNOWACJE – konkurs 2020

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych.

Dofinansowanie oraz poziom wsparcia

 • Mały bon na innowacje – do 50 000 PLN wydatków kwalifikowanych
 • Duży bon na innowacje – do 200 000 PLN wydatków kwalifikowanych
 • do 85% wartości wydatków kwalifikowanych
 • tylko pomoc de minimis

Na co można uzyskać dofinansowanie?

 • MAKSYMALNY CZAS TRWANIA PROJEKTU: 12 miesięcy od daty podpisania umowy o dofinansowanie

Przewidziano 2 typy projektów:

1) typ projektu A: Mały bon na innowacje, dla którego maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 50 000 PLN;

2) typ projektu B: Duży bon na innowacje, dla którego maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 200 000 PLN.

Wsparcie może zostać przeznaczone w szczególności na zakup usług badawczo-rozwojowych i/lub proinnowacyjnych.

 1. Katalog usług badawczo-rozwojowych kwalifikowanych zarówno w ramach małego, jak i dużego bonu na innowacje obejmuje:

Typ 1: usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, dotyczące:

a) badań mających na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, prowadzących do opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług;

b) prac polegających na zdobywaniu, łączeniu, kształtowaniu i wykorzystywaniu dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności w celu opracowania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług

c) opracowania prototypów, projektów demonstracyjnych lub pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony;

Typ 2: usługi w zakresie wzornictwa, dotyczące wykonania projektu wzorniczego, obejmującego opracowanie cech technicznych, użytkowych lub estetycznych danego produktu, bądź też wykonania projektu inżynierskiego, obejmującego projekty szczegółowe: konstrukcyjny, technologiczny oraz projekty oprzyrządowania.

 1. Katalog usług proinnowacyjnych obejmuje:

Typ 3: usługi w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektów badawczo-rozwojowych, zawierającego ocenę i analizę potencjału projektu, która ma wesprzeć proces decyzyjny poprzez obiektywne i racjonalne określenie jego mocnych i słabych stron oraz możliwości i zagrożeń z nim związanych, zasobów, jakie będą niezbędne do realizacji projektu, oraz ocenę szans jego powodzenia;

Typ 4: usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab), które uwzględniają co najmniej dwa cykle testów w celu optymalizacji wyników końcowych projektu;

Typ 5: usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań;

Typ 6: usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowej, tj. patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych, w zakresie dotyczącym:

a) wykonania analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania w zakresie ochrony własności przemysłowej; analiz i ekspertyz w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji,

b) przygotowania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego i ich zgłoszenie, usługi obejmują pomoc prawną i techniczną świadczoną przez rzecznika patentowego w zakresie niezbędnym do przygotowania zgłoszenia:

 pomoc prawna polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, badaniu stanu prawnego przedmiotu własności przemysłowej, zastępstwie prawnym i procesowym (w okresie realizacji projektu);

 pomoc techniczna polega w szczególności na opracowywaniu opisów technicznych zgłoszeń do ochrony przedmiotów działalności twórczej przeznaczonych do przemysłowego wykorzystywania, badaniu zakresu ich ochrony, prowadzeniu poszukiwań dotyczących stanu techniki

Dodatkowo, w ramach projektów dotyczących usług proinnowacyjnych typu 6, dopuszcza się możliwość kwalifikowania opłat związanych ze zgłoszeniem, jako koszty ponoszone bezpośrednio przez Wnioskodawcę/Beneficjenta.

Jednocześnie ze wsparcia w ramach tego typu usług wyłączone są projekty dotyczące zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski. Ze wsparcia wyłączone są również usługi dotyczące realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, tj. sytuacji, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Usługi proinnowacyjne (typ 3-6) są kwalifikowane w ramach małego bonu na innowacje. Usługi te mogą być dodatkowo kwalifikowane w ramach dużego bonu, jednak wyłącznie w przypadku, gdy w ramach danego projektu występują łącznie z usługami badawczo-rozwojowymi (typ 1-2), a każda z usług objętych projektem będzie świadczona przez uprawnionego Wykonawcę i będzie stanowić wydatek kwalifikowany.

W ramach bonów na innowacje nie będą kwalifikowane usługi:

a) dotyczące produkcji masowej lub działalności handlowej,

b) dotyczące rutynowych i/lub okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń,

c) dotyczące doradztwa, kwalifikowane w poddziałaniu 3.4.5 RPO WM.

W przypadku projektów informatycznych, w których część badawcza wiąże się z przeprowadzeniem prac B+R w zakresie oprogramowania komputerowego, uwzględnione zostały zasady określone w Podręczniku Frascati 2015. Zalecenia dotyczące pozyskiwania i prezentowania danych z zakresu działalności badawczej i rozwojowej, Pomiar działalności naukowo-technicznej i innowacyjnej, OECD, 2015 r. czynności rutynowych związanych z oprogramowaniem nie uznaje się za działalność B+R.

Przykłady czynności, które nie są pracami B+R:

a) tworzenie aplikacji biznesowych i systemów informatycznych na podstawie znanych metod i istniejących narzędzi informatycznych,

b) dodawanie funkcjonalności dla użytkownika w istniejących programach użytkowych,

c) tworzenie stron internetowych lub oprogramowania z użyciem istniejących narzędzi,

d) użycie standardowych metod kodowania, weryfikacji bezpieczeństwa i testowania integralności danych,

e) dostosowywanie produktów do określonych zastosowań, o ile w ramach tego procesu nie jest uwzględniana wiedza, która przyczynia się do znaczącego ulepszenia wyjściowego oprogramowania,

f) rutynowe usuwanie błędów z systemów i programów (debugging), o ile nie jest wykonywane jeszcze przed zakończeniem eksperymentalnych prac rozwojowych.

Termin naborów wniosków – konkurs 2020:

 • rozpoczęcie: 29.02.2020
 • zakończenie: 30.06.2020 (g. 15.00)
 • Konkurs podzielony na rundy/etapy:

– I runda: 29 lutego 2020r. – 31 marca 2020r.

– II runda: 1 kwietnia 2020r. – 30 kwietnia 2020r.

– III runda: 1 maja 2020r. – 31 maja 2020r.

– IV runda: 1 czerwca 2020r. – 30 czerwca 2020r. do godziny 15:00.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu:

 • maj 2020 r. dla I rundy;
 • czerwiec 2020 r. dla II rundy;
 • lipiec 2020 r. dla III rundy
 • sierpień 2020 r. dla IV rundy;

Instytucja Pośrednicząca: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja konkursowa

 • Jesteś zainteresowany dofinansowaniem ?!