Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

UWAGA!

Jeśli jesteś przedsiębiorcą z województwa małopolskiego, sprawdź także Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje realizowane w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach.

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) wspiera projekty mające na celu udzielenie wsparcia na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług).

Poddziałanie 2.3.2 realizowane jest w ramach Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, w ramach II osi priorytetowej PO IR.

Instytucją Pośredniczącą i ogłaszającą konkursy, obejmujące projekty realizowane poprzez Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP wskazuje, iż istnieje potrzeba stymulowania nawiązywania i kontynuacji współpracy przedsiębiorców z jednostkami naukowymi przy realizacji projektów o wyższym poziomie zaawansowania technologicznego oraz z dłuższym okresem realizacji. Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wymaga wprowadzenia nowych i ulepszonych produktów lub usług w oparciu o nową, specjalistyczną wiedzę i rozwiązania, które mogą być oferowane przez jednostki naukowe.

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP jako cel główny wskazuje pobudzenie współpracy nauki z przedsiębiorcami poprzez finansowanie usług świadczonych przez jednostki naukowe.

 • 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP – kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, realizujące projekt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 • 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP – na co można uzyskać dofinansowanie?

ETAP I – usługowy

 • zakończenie terminu przyjmowania wniosków przedłużone do dnia: 30.12.2020

do kosztów kwalifikowalnych projektu zalicza się koszty usługi polegającej na opracowaniu dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Jeśli rezultatem projektu jest oprogramowanie to powinno ono jednocześnie stanowić nową lub znacząco ulepszoną metodę produkcyjną, sposób świadczenia usługi, dostawy, lub znacząco ulepszoną zmianę w zakresie wyrobów będących rzeczami (np. zmiany w zakresie maszyn, urządzeń wnioskodawcy). Dofinansowaniem nie może być objęte stworzenie oprogramowania, będącego samodzielnym przeznaczonym do sprzedaży produktem (wyrobem, usługą).

Wykonawcą usługi są jednostki naukowe posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Istotne jest, aby projekt wpisywał się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS)Krajowe Inteligentne Specjalizacje

MAKSYMALNY CZAS TRWANIA PROJEKTU: 18 miesięcy

 • 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚPpoziom i intensywność wsparcia?

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 60 000,00 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 400 000,00 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi: 340 000 zł

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:
– 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu (finansowane z pomocy de minimis).

Pomoc w ramach konkursu jest udzielana w ramach pomocy de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

Ponosząc wydatki należy stosować wymogi określone w rozdziale 6.5 wytycznych w zakresie kwalifikowalności, w tym w szczególności dotyczące rozeznania rynku i zasady konkurencyjności.

 • Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP – kto może być wykonawcą usługi w ramach projektu?

Wykonawcą usługi dla MŚP są jednostki naukowe posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, takie jak:

 • „organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę”, określone w art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 2 posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B na podstawie decyzji, o których mowa w art. 322 ust. 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669, z późn zm.);

lub

 • spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) lub spółki celowe jednostki naukowej;

lub

 • centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

lub

 • przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1402);

lub

 • akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155).;

lub

 • Sieć Badawcza Łukasiewicz, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r., poz. 534).

 

 • 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP – informacje:

Dokumentacja konkursowa

Termin naboru wniosków:

 • ogłoszenie konkursu: 18.02.2019
 • rozpoczęcie naboru: 20.03.2019
 • zakończenie naboru przedłużone do dnia: 30.12.2020 (g. 16:00)
 • konkurs podzielony na rundy

Czas trwania oceny wniosków i wyniki konkursu:

 • dla rund pozostałych do zakończenia konkursu:
 1. czas oceny wniosków: 90 dni od daty zakończenia danej rundy
 2. czas rozstrzygnięcia rundy konkursu: 110 dni od daty zakończenia danej rundy

zakres terytorialny: cała Polska

ETAP II – INWESTYCYJNY

 • zakończenie terminu przyjmowania wniosków przedłużone do dnia: 30.12.2020

Celem II etapu konkursu „Bony na innowacje dla MŚP” jest sfinansowanie wdrożenia innowacji technologicznej opracowanej przez jednostkę naukową w I etapie konkursu.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

przedsiębiorstwa z sektora MŚP, które:

 • prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru
 • z sukcesem zakończyły I etapu Bonu na innowacje i mają zaakceptowany przez PARP wniosek o płatność końcową.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące następujących form inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem innowacji opracowanej w ramach I etapu poddziałania 2.3.2 PO IR – usługowego:

1) inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu – forma dopuszczalna w przypadku wdrażania innowacji produktowej lub procesowej;

2) inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu – forma dopuszczalna jedynie w przypadku wdrażania innowacji procesowej;

3) inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie – forma dopuszczalna w przypadku wdrażania innowacji produktowej lub procesowej;

4) inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu – forma dopuszczalna jedynie w przypadku wdrażania innowacji procesowej.

 • Do kosztów kwalifikowalnych projektu zalicza się koszty:

1) nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż grunty oraz nieruchomości;

2) nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

a) będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,

b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

c) będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,

d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu.

Ponosząc wydatki należy stosować wymogi określone w rozdziale 6.5 wytycznych w zakresie kwalifikowalności, w tym w szczególności dotyczące rozeznania rynku i zasady konkurencyjności.

Zasady finansowania projektów

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może być niższa niż zatwierdzona w ocenie wniosku o dofinansowanie złożonym w I etapie usługowym Poddziałania 2.3.2 POIR
 • maksymalna wartość możliwej do uzyskania pomocy: 560 tys. zł
 • maksymalna wartość projektu: do 800 tys. zł
 • minimalny wkład własny: 30% wartości inwestycji
 • dofinansowanie stanowi regionalną pomoc inwestycyjną dla MŚP, udzielaną zgodnie z § 10 – § 13 rozporządzenia.
 • wysokość dofinansowania zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu, zgodnie z mapą pomocy regionalnej
 • do w/w wsparcia doliczana jest dodatkowa premia:
  • +20% dla mikro- i małych przedsiębiorstw
  • +10% dla średnich przedsiębiorstw
 • zgodnie z powyższym możliwe do otrzymania wsparcie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej to:
  • 35%-70% dla przedsiębiorców poza woj. mazowieckim (zależnie od lokalizacji projektu i skali podmiotu)
  • 20%-55% dla przedsiębiorców z woj. mazowieckiego (zależnie od lokalizacji projektu i skali podmiotu)

Termin naboru wniosków:

 • ogłoszenie konkursu: 18.03.2019
 • rozpoczęcie naboru: 17.04.2019
 • zakończenie naboru przedłużone do dnia: 30.12.2020 (g. 16:00)
 • konkurs podzielony na rundy

Czas trwania oceny wniosków i wyniki konkursu:

 • dla rund pozostałych do zakończenia konkursu:
 1. czas oceny wniosków: 90 dni od daty zakończenia danej rundy
 2. czas rozstrzygnięcia rundy konkursu: 110 dni od daty zakończenia danej rundy

Szczegółowa dokumentacja konkursowa

zakres terytorialny: cała Polska

2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP – opracowanie i wdrożenie inwestycji

 • Jesteś zainteresowany wdrożeniem inwestycji opracowanej przez jednostkę naukową ?
 • Planujesz pozyskać dofinansowanie na realizację projektu ?
 • Poszukujesz wykonawcy, który przygotuje i poprowadzi Twój projekt ?