Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

2.3.2 Bony na innowacje dla MŚPPoddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) wspiera projekty mające na celu udzielenie wsparcia na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług).

Poddziałanie 2.3.2 realizowane jest w ramach Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, w ramach II osi priorytetowej PO IR.

Instytucją Pośredniczącą i ogłaszającą konkursy, obejmujące projekty realizowane poprzez Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP wskazuje, iż istnieje potrzeba stymulowania nawiązywania i kontynuacji współpracy przedsiębiorców z jednostkami naukowymi przy realizacji projektów o wyższym poziomie zaawansowania technologicznego oraz z dłuższym okresem realizacji. Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wymaga wprowadzenia nowych i ulepszonych produktów lub usług w oparciu o nową, specjalistyczną wiedzę i rozwiązania, które mogą być oferowane przez jednostki naukowe.

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP jako cel główny wskazuje pobudzenie współpracy nauki z przedsiębiorcami poprzez finansowanie usług świadczonych przez jednostki naukowe.

  • 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP – kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, realizujące projekt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

  • 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP – na co można uzyskać dofinansowanie?

ETAP I – usługowy:

do kosztów kwalifikowalnych projektu zalicza się koszty usługi polegającej na opracowaniu dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Istotne jest, aby projekt wpisywał się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS)Krajowe Inteligentne Specjalizacje

MAKSYMALNY CZAS TRWANIA PROJEKTU: 18 miesięcy

  • 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚPpoziom i intensywność wsparcia?

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów dla konkursu w roku 2018:
1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi: 6 809 660,00 zł
2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi: 63 190 340,00 zł.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 60 000,00 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 400 000,00 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:
– 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu (finansowane z pomocy de minimis),

Pomoc w ramach konkursu jest udzielana w ramach pomocy de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

  • Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP – kto może być wykonawcą usługi w ramach projektu?

Wykonawcą usługi na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mogą być jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit a-f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.), które posiadają przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa ww. ustawie oraz posiadają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  • 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP – terminy konkursu w roku 2018:

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w następujących terminach:

1) dla rundy I – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 22 marca do 22 maja 2018 roku;

2) dla rundy II – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 23 maja do 23 lipca 2018 roku;

3) dla rundy III – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 24 lipca do 24 września 2018 roku;

4) dla rundy IV – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 25 września do 22 listopada 2018 roku; (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Termin naboru nie ulegnie skróceniu.

Treść ogłoszenia o konkursie

Dokumentacja konkursowa

Czas trwania oceny wniosków:

  • łączny czas oceny (jednoetapowa): do 60 dni od daty zakończenia naboru w ramach danej rundy.
  • przewidywany termin rozstrzygnięcia rundy konkursu: do 80 dni od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w danej rundzie konkursu.

zakres terytorialny: cała Polska

Zapraszamy do kontaktu