Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki.

Interwencja podejmowana w ramach działania 3.3 ukierunkowana jest na zwiększenie aktywności międzynarodowej małopolskich MŚP oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski jako marki gospodarczej.

Wszystkie działania MŚP wspierane w zakresie umiędzynaradawiania działalności muszą wynikać ze strategii / planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa,

Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP – pozyskamy dla Ciebie dofinansowanie !

RP CONSULTINGSpecjalizacje:

1. strategia / plan działalności międzynarodowej,

2. pozyskiwanie dofinansowania na rozwój eksportu,

3. doradztwo eksportowe / wdrażanie działań eksportowych / prowadzenie projektów i rozliczanie dofinansowania

 

Posiadamy udokumentowane doświadczenie w zakresie doradztwa eksportowego oraz pozyskiwania dofinansowania na internacjonalizację działalności przedsiębiorstw !

 

Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP – projekty objęte wsparciem: 

Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP obejmuje wsparciem przedsięwzięcia z zakresu opracowania oraz wdrażania nowych modeli biznesowych w MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia ich działalności, poprzez przygotowanie i wdrożenie strategii / planu działalności międzynarodowej lub – w przypadku posiadania ww. dokumentu, spełniającego stosowne wymagania – wdrożenie strategii / planu działalności międzynarodowej.

Wdrożenie strategii / planu działalności międzynarodowej może polegać na realizacji m.in. następujących działań (elementów/podtypów projektu):

 1. doradztwo dotyczące strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej,
 2. doradztwo dotyczące określenia potencjalnych partnerów handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (także ich przeprowadzenie),
 3. doradztwo w zakresie opracowania koncepcji marki / wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym (w tym, np. doradztwo dotyczące projektowania materiałów promocyjnych i reklamowych, stron internetowych, aplikacji mobilnych), przeznaczonych do promocji i sprzedaży na docelowych rynkach zagranicznych,
 4. doradztwo w zakresie dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usługi do wymagań docelowego rynku zagranicznego (w tym, np. rozmiary produktu, jego opakowanie, minimalne standardy świadczenia usług),
 5. doradztwo oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu lub usługi na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.),
 6. udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne, odbywających się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub zagranicą.

Projekt nie może polegać wyłącznie na opracowaniu strategii / planu działalności międzynarodowej.

Warunkiem otrzymania wsparcia jest przedstawienie strategii/planu działalności międzynarodowej na etapie wnioskowania o dofinansowanie.

Typy projektów objęte wsparciem:

 1. opracowanie i wdrażanie strategii / planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa
 2. wdrażanie strategii / planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa

Beneficjenci:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Preferencje uzyskają podmioty działające w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji, określonych w dokumencie – Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020, których uszczegółowienie stanowi załącznik nr 9 do regulaminu konkursu - Zal_nr_09_do_ Regulaminu_konkursu_Uszczegolowienie_RIS.

Kwota alokacji:

 • 10 000 000 EUR (sumaryczna)
 • 10 392 454,24 zł (konkurs w roku 2016)

Maksymalny poziom wsparcia:

 • maksymalny poziom wsparcia wynosi 50% wydatków kwalifikowanych projektu
 • Wnioskodawca na etapie aplikowania będzie miał prawo wyboru z jakiego typu pomocy korzysta, co będzie uzależnione od typu projektu (1 lub 2), który realizuje, i co może mieć znaczenie np. kiedy wykorzystał już znaczną pulę środków w ramach pomocy de minimis w ostatnich latach:
   1. pomoc na doradztwo (pomoc publiczna)
   2. pomoc na udział w targach (pomoc publiczna)
   3. pomoc de minimis (koszty przygotowawcze – opracowanie strategii działalności międzynarodowej)

maksymalna wartość przyznanego dofinansowania: 200 tys. zł

maksymalny czas realizacji projektu: 12 miesięcy

Czas trwania naboru dla konkursu w roku 2016: 

Instytucja Pośrednicząca: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP - Strategia / Plan działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa

Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP wymaga, aby strategia / plan działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa został sporządzony nie wcześniej niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie i zawierał co najmniej następujące elementy:

Poddziałanie 3.3.2 Aktywność Międzynarodowa Małopolskich MŚP - strategia / plan działalności międzynarodowej

         1. analizę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorcy oraz jego możliwości eksportowych, pod kątem oferowanych produktów / usług,
         2. analizę i wskazanie rynku / rynków docelowych działalności eksportowej, pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy, w tym analiza konkurencji – główni konkurenci oraz ich oferta, a także analiza ich słabych i mocnych stron,
         3. analizę konkurencyjności produktu / usługi na każdym ze wskazanych rynków docelowych, w tym analiza ich słabych i mocnych stron,
         4. opis wyznaczonych celów,
         5. strategię eksportową w zakresie produktu / usługi,
         6. wskazanie i uzasadnienie wyboru działań służących realizacji strategii eksportowej,
         7. szacowane koszty wdrożenia opracowanej strategii eksportowej,
         8. wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.

Wskazany powyżej minimalny zakres strategii / planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa jest obligatoryjny dla beneficjentów poddziałania 3.3.2, natomiast w odniesieniu do poddziałania 3.3.1 stanowi rekomendację dla beneficjentów, co do wymagań dla odbiorców wsparcia w zakresie umiędzynaradawiania.

Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP - katalog wydatków kwalifikowanych:

1. specjalistyczne usługi doradcze związane z umiędzynaradawianiem działalności gospodarczej, świadczone przez doradców zewnętrznych w zakresie m.in.:

 • strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej,
 • określenia potencjalnych partnerów handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (także ich przeprowadzenie),
 • opracowania koncepcji marki / wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym (w tym, np. doradztwo dotyczące projektowania materiałów promocyjnych i reklamowych, stron internetowych, aplikacji mobilnych), przeznaczonych do promocji i sprzedaży na docelowych rynkach zagranicznych,
 • uzyskania niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu/usługi na docelowy rynek zagranicznych (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.)
 • dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usług do wymagań docelowego rynku zagranicznego (np. koncepcja marki, jego opakowania, rozmiary produktu, jego opracowanie, minimalne standardy świadczenia usług)
 • usługi w zakresie tłumaczeń związanych z projektem

2. udział w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne – wynajem, budowa i obsługa stoiska wystawienniczego, w tym:

 • wynajem od organizatora targów lub jego oficjalnego przedstawiciela powierzchni wystawienniczej i jej zabudowa
 • usługi w zakresie obsługi technicznej powierzchni wystawienniczej (media, sprzątanie, itp.)
 • obsługa stoiska przez tłumacza
 • ubezpieczenie powierzchni wystawienniczej od odpowiedzialności cywilnej
 • usługi w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną, kosztami spedycji
 • opłata rejestracyjna oraz inne opłaty związane z możliwością uczestniczenia w wydarzeniu,
 • koszty reklamy na imprezie targowo-wystawienniczej: wpis do katalogu targowego, reklama w mediach targowych
 • usługi w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi
 • podróże służbowe nie więcej niż 4 osób w związku z udziałem w imprezie targowo-wystawienniczej jako wystawca, na czas udziału w imprezie targowo -wystawienniczej oraz czas niezbędny na dotarcie oraz powrót – w tym:
  • bilety lotnicze (kwalifikowalny koszt do wysokości ceny przelotu w klasie ekonomicznej),
  • bilety kolejowe, (kwalifikowalny koszt do wysokości ceny przejazdu w II klasie),
  • bilety autobusowe,
  • zakwaterowanie,
  • ubezpieczenie na czas podróży,
  • uzyskanie niezbędnych wiz,
  • diety według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (z zastosowaniem zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. Dz. U. 2013, poz. 167), w wersji aktualnej na moment ponoszenia wydatku. W sytuacji braku możliwości skorzystania ze środków komunikacji zbiorowej (np. w przypadku osób niepełnosprawnych), lub jeśli wymaga tego specyfika projektu dopuszcza się wykorzystanie samochodu osobowego jako środka umożliwiającego dojazd na miejsce realizacji projektu. Kwalifikowane będą wtedy wydatki poniesione na paliwo według stawek krajowych za 1km: – ryczałt na przejazdy, – zakup paliwa do samochodu służbowego wraz z kartą drogową oraz kalkulacją, opłaty za parkingi, autostrady lub możliwość korzystania ze środka transportu lub prawa przejazdu

Do wydatków kwalifikowanych w ramach pomocy de minimis można zaliczyć wszystkie wydatki wskazane powyżej oraz:

1. uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu/usługi na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.),

2. koszty przygotowawcze – doradztwo w zakresie opracowania strategii/planu działalności międzynarodowej poniesione przed dniem złożenia wniosku, jednak nie wcześniej niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Jesteś zainteresowany dofinansowaniem ?

Zapraszamy do kontaktu !