Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki.

Poddziałanie 3.3.2 umożliwia uzyskanie dofinansowania na rozwój działań eksportowych poprzez:

 1. udział w targach ukierunkowanych na rynki zagraniczne (organizowanych zarówno w Polsce, jak i za granicą)
 2. specjalistyczne usługi doradcze
 • Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 200 tys. złotych
 • Maksymalny poziom refundacji kosztów kwalifikowanych wynosi 50%
 • Maksymalny czas realizacji projektu to 24 miesiące

Wszystkie działania MŚP wspierane w zakresie umiędzynaradawiania działalności muszą wynikać ze strategii / planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa,

RP CONSULTINGPosiadamy 10 lat udokumentowanego doświadczenia w zakresie doradztwa eksportowego oraz pozyskiwania dofinansowania na internacjonalizację działalności przedsiębiorstw !

 Zapytaj o szczegóły i zasady współpracy !

Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP – projekty objęte wsparciem: 

Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP obejmuje wsparciem przedsięwzięcia z zakresu opracowania oraz wdrażania nowych modeli biznesowych w MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia ich działalności, poprzez przygotowanie i wdrożenie strategii / planu działalności międzynarodowej lub – w przypadku posiadania ww. dokumentu, spełniającego stosowne wymagania – wdrożenie strategii / planu działalności międzynarodowej.

Wdrożenie strategii / planu działalności międzynarodowej może polegać na realizacji m.in. następujących działań (elementów / podtypów projektu):

 1. doradztwo dotyczące określenia potencjalnych partnerów handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (także ich przeprowadzenie),
 2. doradztwo w zakresie opracowania koncepcji marki / wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym (w tym, np. doradztwo dotyczące projektowania materiałów promocyjnych i reklamowych, stron internetowych, aplikacji mobilnych), przeznaczonych do promocji i sprzedaży na docelowych rynkach zagranicznych,
 3. doradztwo w zakresie dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usługi do wymagań docelowego rynku zagranicznego (w tym, np. rozmiary produktu, jego opakowanie, minimalne standardy świadczenia usług),
 4. doradztwo oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu lub usługi na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.),
 5. udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne, odbywających się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub zagranicą,
 6. doradztwo w zakresie opracowania i wdrażania nowego dla Wnioskodawcy modelu biznesowego w związku z inicjowaniem lub rozwijaniem działalności eksportowej. Model biznesowy należy rozumieć, jako przyjętą przez przedsiębiorstwo metodę powiększania i wykorzystywania zasobów w celu przedstawienia klientom oferty produktów i usług, której wartość przewyższa ofertę konkurencji i która jednocześnie zapewnia przedsiębiorstwu dochodowość (za: A. Afuah, Ch. Tucci, Biznes internetowy – strategie i modele).

Wszystkie działania w projekcie muszą wynikać z strategii/planu działalności międzynarodowej na etapie wnioskowania o dofinansowanie.

Warunkiem otrzymania wsparcia jest przedstawienie strategii/planu działalności międzynarodowej na etapie wnioskowania o dofinansowanie. Strategia/plan działalności międzynarodowej może stanowić załącznik do wniosku o dofinansowanie lub może zostać przedstawiona w treści wniosku o dofinansowanie.

Formalne warunki specyficzne dla poddziałania 3.3.2:

1. Wnioskodawca planuje rozwój przedsiębiorstwa poprzez umiędzynarodowienie i posiada strategię/ plan działalności międzynarodowej,

2. strategia/ plan działalności międzynarodowej Wnioskodawcy zawiera co najmniej elementy wskazane w części ogólnej pkt. 5 karty niniejszego działania,

3. w przypadku projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa z branży handlu detalicznego i/lub hurtowego (weryfikacja na podstawie kodów PKD oraz zakresu rzeczowego projektu), wparcie możliwe jest tylko pod warunkiem, że projekt dotyczy umiędzynarodowienia oferty produktów wytwarzanych lub usług świadczonych przez MŚP posiadające siedzibę lub w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą główne miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego – ocena odbywa się w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Typy projektów objęte wsparciem:

 1. opracowanie i wdrażanie strategii / planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa – realizowane wyłącznie z pomocy de minimis
 2. wdrażanie strategii / planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa - mogą być realizowane w ramach pomocy na usługi doradcze i/lub pomocy na udział w targach i/lub pomocy de minimis

Beneficjenci:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Preferencje uzyskają podmioty działające w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji, określonych w dokumencie – Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020, których uszczegółowienie stanowi załącznik nr 8 do regulaminu konkursu.
 • Instytucja Zarządzająca RPO WM dopuszcza możliwość, aby projekty w ramach działania 3.3 wdrażane były poza obszarem objętym programem, ale na terytorium UE, z uwzględnieniem warunków wynikających z art. 70 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dn. 17 grudnia 2013 r. W przypadku projektów dotyczących działań promocyjnych wydatki mogą być ponoszone poza terytorium UE, zgodnie z warunkami wynikającymi z art. 70 ust. 3 powyższego rozporządzenia.

Kwota alokacji:

 • 10 000 000 EUR (sumaryczna na wszystkie konkursy)
 • 10 392 454,24 zł (konkurs w roku 2016)
 • 11 144 209,93 zł (konkurs w roku 2017, po zmianie regulaminu z dnia 19.04.2018 r.)
 • 5 352 332,49 zł (zaplanowane dla konkursu w roku 2018)

Maksymalny poziom wsparcia:

 • maksymalny poziom wsparcia wynosi 50% wydatków kwalifikowanych projektu; w konkursie w roku 2018 preferencje (dodatkowy 1 punkt) uzyskają projekty o zmniejszonym o min. 5 punktów procentowych  procencie współfinansowania.
 • Wnioskodawca na etapie aplikowania będzie miał prawo wyboru z jakiego typu pomocy korzysta, co będzie uzależnione od typu projektu (1 lub 2), który realizuje, i co może mieć znaczenie np. kiedy wykorzystał już znaczną pulę środków w ramach pomocy de minimis w ostatnich latach:
   1. pomoc na doradztwo (pomoc publiczna)
   2. pomoc na udział w targach (pomoc publiczna)
   3. pomoc de minimis

szacowana maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych projektu: 400 tys. zł

maksymalna wartość przyznanego dofinansowania: 200 tys. zł

maksymalny czas realizacji projektu: 24 miesiące

Czas trwania naboru wniosków:

1. dla roku 2018 – konkurs ogłoszony (treść ogłoszenia o konkursie + dokumentacja)

 • rozpoczęcie naboru wniosków: 30.09.2018
 • zakończenie naboru wniosków: 06.11.2018 (g. 15.00)
 • planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: kwiecień 2019
2. dla konkursu w roku 2017 – konkurs zakończony:

3. dla konkursu w roku 2016 – konkurs zakończony: 

Instytucja Pośrednicząca: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP - katalog wydatków kwalifikowanych, tzn. dofinansowanie może zostać udzielone na:

Do wydatków kwalifikowalnych w ramach pomocy na usługi doradcze oraz udział w targach  (pomoc publiczna) można zaliczyć wydatki na:

1. specjalistyczne usługi doradcze związane z umiędzynaradawianiem działalności gospodarczej, świadczone przez doradców zewnętrznych w zakresie m.in.:

 • określenia potencjalnych partnerów handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (także ich przeprowadzenie),
 • opracowania koncepcji marki / wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym (w tym, np. doradztwo dotyczące projektowania materiałów promocyjnych i reklamowych, stron internetowych, aplikacji mobilnych), przeznaczonych do promocji i sprzedaży na docelowych rynkach zagranicznych,
 • opracowania i wdrażania nowego dla Wnioskodawcy modelu biznesowego w związku z inicjowaniem lub rozwijaniem działalności eksportowej,
 • przygotowania /uzyskania dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktu/usługi na docelowy rynek zagranicznych (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.) -– tj. koszty usług doradczych związanych z przygotowaniem przedsiębiorstwa i/lub jego produktu/usługi do certyfikacji/homologacji/uzyskania pozwoleń itp. na docelowym rynku zagranicznym, takie jak np.: audyty na potrzeby certyfikacji, przygotowanie niezbędnej dokumentacji (bez kosztów uzyskania certyfikatu, pozwolenia, homologacji itd.),
 • dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usług do wymagań docelowego rynku zagranicznego (np. koncepcja marki, jego opakowania, rozmiary produktu, jego opracowanie, minimalne standardy świadczenia usług)
 • usługi w zakresie tłumaczeń związanych z projektem

2. udział w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne – wynajem, budowa i obsługa stoiska wystawienniczego, w tym:

 • wynajem powierzchni wystawienniczej i jej zabudowa
 • usługi w zakresie obsługi technicznej powierzchni wystawienniczej (media, sprzątanie, itp.)
 • obsługa stoiska przez tłumacza
 • ubezpieczenie powierzchni wystawienniczej od odpowiedzialności cywilnej
 • usługi w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną, kosztami spedycji
 • opłata rejestracyjna oraz inne opłaty związane z możliwością uczestniczenia w wydarzeniu,
 • koszty reklamy na imprezie targowo-wystawienniczej: wpis do katalogu targowego, reklama w mediach targowych, wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych niezbędnych do promocji oferty Wnioskodawcy podczas wybranych targów
 • usługi w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi (np. catering, wynajęcie sali)
 • podróże służbowe nie więcej niż 4 osób w związku z udziałem w imprezie targowo-wystawienniczej jako wystawca, na czas udziału w imprezie targowo -wystawienniczej oraz czas niezbędny na dotarcie oraz powrót – w tym: bilety lotnicze, bilety kolejowe, bilety autobusowe, dojazdy środkami komunikacji miejscowej, zakwaterowanie, ubezpieczenie na czas podróży, uzyskanie niezbędnych wiz, diety, wykorzystanie samochodu osobowego jako środka umożliwiającego dojazd na miejsce imprezy targowo-wystawienniczej – zakup paliwa do samochodu osobowego opłaty za parkingi, autostrady lub możliwość korzystania ze środka transportu lub prawa przejazdu – z wykorzystaniem uproszczonej metody rozliczania wydatków – kwoty ryczałtowej, o której mowa w podrozdziale 6.6 Wytycznych. Szczegółowe zasady oraz wymagania związane z ww. uproszczeniem zostaną zawarte w dokumentacji konkursowej.

Do wydatków kwalifikowalnych w ramach pomocy de minimis można zaliczyć wszystkie wydatki wskazane powyżej oraz:

 1. uzyskanie dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu/usługi na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.),
 2. koszty przygotowawcze – doradztwo w zakresie opracowania strategii/planu działalności międzynarodowej poniesione przed dniem złożenia wniosku.

Komponent związany z przygotowaniem strategii / planu działalności międzynarodowej może stanowić nie więcej niż 20% kosztów kwalifikowalnych projektu, przy czym jednocześnie kwota wydatków kwalifikowalnych dla tego komponentu nie może przekroczyć 10 tys. PLN.

Dokumenty źródłowe:

SPECYFICZNE WYDATKI KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁANIACH/PODDZIAŁANIACH DLA OSI PRIORYTETOWYCH RPO WM

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Jesteś zainteresowany dofinansowaniem ?

Zapraszamy do kontaktu !